Stála pracovná komisia a jej stanoviská

Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len "Komisia") bola zriadená k 1. októbru 2015. Jej úlohou je poskytovať metodickú podporu spracovateľom doložky a analýz vybraných vplyvov v priebehu ich spracovania, posudzovať kvalitu procesu posudzovania vplyvov, kvalitu vypracovania doložky a analýzy vybraných vplyvov (ku ktorým vypracúva stanovisko v rámci predbežného pripomienkového konania a záverečného posúdenia vybraných vplyvov), a oboznamovať predkladateľa so stanoviskom k doložke a analýze vplyvov.

Komisia sa nevyjadruje k vecnej stránke materiálu, ale posudzuje predkladané návrhy z hľadiska vplyvov na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie (vrátane testu malých a stredných podnikov), sociálnych vplyvov, vplyvov na životné prostredie, vplyvov na informatizáciu spoločnosti a vplyvov na služby verejnej správy pre občana.

Komisiu tvoria zástupcovia týchto inštitúcií:

 • Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré je gestorom vplyvov na podnikateľské prostredie, a koordinuje celý proces podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov,
 • Ministerstvo financií SR, ktoré je gestorom vplyvov na rozpočet verejnej správy,
 • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré je gestorom sociálnych vplyvov,
 • Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré je gestorom vplyvov na životné prostredie,
 • Ministerstvo vnútra SR, ktoré je gestorom vplyvov na služby verejnej správy pre občana,
 • Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorý je gestorom vplyvov na informatizáciu,
 • Úrad vlády Slovenskej republiky  a
 • združenie na podporu malých a stredných podnikov - Slovak Business Agency, ktoré je gestorom vplyvov na malé a stredné podniky.

Menný zoznam členov a odborných pracovnikov Komisie:

 • Ing. Rastislav Chovanec, PhD., predseda,
 • Ing. Martin Darmo, PhD., tajomník,
 • Ing. Martin Michlo, zodpovedný za vplyvy na rozpočet verejnej správy,
 • Ing. Andrea Mikulová, zodpovedná za vplyvy na podnikateľské prostredie,
 • Mgr. Simona Rudavská, zodpovedná za sociálne vplyvy,
 • Ing., MSc. Marianna Bodáczová, zodpovedná za vplyvy na životné prostredie,
 • JUDr. Lucia Kapralová, zodpovedná za vplyvy na služby verejnej správy pre občana,
 • JUDr. Jaroslav Petržel, zodpovedný za vplyvy na informatizáciu,
 • Ing. Marián Letovanec, zodpovedný za vplyvy na malé a stredné podniky,
 • JUDr. Michal Malatinský, PhD., člen za Úrad vlády SR,
 • Ing. Kristína Drieniková, PhD., odborný pracovník,
 • Mgr. Gabriela Viselková, odborný pracovník

Stanoviská Komisie na stiahnutie

Stanoviská Komisie za rok 2015

októbernovemberdecember

Stanoviská Komisie za rok 2016

januárfebruármarecaprílmájjúnjúl, august, septemberoktóbernovemberdecember

Stanoviská Komisie za rok 2017

januárfebruár, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Stanoviská Komisie za rok 2018

január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Stanoviská Komisie za rok 2019

január, február, marec, april, máj, jún, júl, august, september, október, november, december

Stanoviská Komisie sú publikované na mesačnej báze, vždy za predchádzajúci mesiac.

 

Výročné správy Komisie na stiahnutie

Výročná správa Komisie za rok 2016, 2017, 2018, 2019

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk