Modernizačný fond

 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky pripravili indikatívny zoznam projektov podľa článku 3 vykonávacieho nariadenia o Modernizačnom fonde (VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o fungovanie modernizačného fondu na podporu investícií do modernizácie energetických systémov a zlepšenia energetickej účinnosti určitých členských štátov).
 
Predkladanie investičných návrhov uchádzajúcich sa o podporu z Modernizačného fondu v zmysle vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES bolo možné zaslať do 31.5.2020. Detailnejšie informácie nájdete TU.

Dňa 28. septembra 2020 bola rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky zriadená komisia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu s účinnosťou od 15. októbra 2020 (komisia pre MoF). Komisia pre MoF je zložená z piatich členov za MŽP SR a piatich členov za MH SR vrátane štátnych tajomníkov za spomenuté ministerstvá - Mgr. Juraja Smatanu a RNDr. Karola Galeka, MSc..

Do októbra 2020 bolo na MŽP SR zaslaných 124 projektov za približne 4 mld. Eur. Tento tzv. zásobník projektov v priebehu novembra 2020 posudzovala komisia pre MoF. Komisia pre MoF do indikatívneho zoznamu projektov vybrala 20 projektov (19 projektov a 1 schému) v súlade s ustanovením zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami, že 2/3 z prostriedkov Modernizačného fondu sa použijú na financovanie projektov pre prevádzky spadajúce pod EU ETS (európsky systém obchodovania s emisnými kvótami), ktoré vyrábajú teplo a elektrinu spaľujúc pri tom palivá. Zároveň by projekty mali znižovať emisie skleníkových plynov a mali by byť dostatočne predpripravené na to, aby sa dali realizovať v priebehu najbližších dvoch rokoch. Bolo potrebné vziať do úvahy aj skutočnosť, že podľa predbežných odhadov bude mať Slovenská republika v prvých 2 rokoch fungovania Modernizačného fondu k dispozícii 240 mil. Eur. Údaje v indikatívnom zozname projektov nie sú záväzné, môžu byť v nasledujúcom roku doplnené.
 
MŽP SR v roku 2022 zverejnení tzv. „ostrú“ výzvu na predkladanie projektov so žiadosťou o podporu z Modernizačného fondu. Táto výzva sa bude vzťahovať na projekty, ktoré už boli zaslané na MŽP SR a prípadne sú v indikatívnom zozname projektov, ako aj na nové projekty, ktoré zatiaľ na MŽP SR zaslané neboli. Komisia pre MoF pri projektoch posúdi splnenie podmienok vo výzve a ňou vybrané projekty budú zaslané na schválenie a rozhodnutie o vyplatení finančných prostriedkov Európskou investičnou bankou (EIB) a Európskou komisiou (EK). Výzva bude zverejnená v dostatočnom predstihu, aby mali potenciálny žiadatelia čas na prípravu dokumentácie a zaslanie žiadostí na MŽP SR, a aby boli projekty zo strany MŽP SR posúdené a zaslané na EIB a EK včas, a to minimálne 6 týždňov pred zasadnutím Investičného výboru (zasadnutia sa budú konať dvakrát ročne) pod Modernizačným fondom.

Vyššie uvedený indikatívny zoznam projektov bol po odsúhlasení komisiou pre MoF zaslaný Európskej investičnej banke a Európskej komisii dňa 10.12.2020. Indikatívny zoznam projektov nájdete TU.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk