Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

Posudzovanie vplyvov regulácií štátu je tradíciou vo všetkých vyspelých krajinách. Na to, aby dokázala vláda informovane a správne rozhodnúť o potrebe prijatia materiálu v danej podobe, musí o ňom mať čo najviac informácií. Cieľom každého legislatívneho aj nelegislatívneho opatrenia je zlepšiť „status quo“, a teda stav, ktorý je v danom čase aktuálny. Každá zmena sleduje určitý cieľ a prináša nové výzvy, ktoré môžu mať rôzne následky a dotýkať sa mnohých spoločenských sfér a skupín obyvateľstva.

 

Predkladateľ musí byť schopný definovať problém, na ktorý úprava reaguje, aké ciele sa ňou majú dosiahnuť, ktorých subjektov sa dotkne, aké sú alternatívne riešenia a aké má vplyvy na vybrané oblasti. Vyplnenie doložky vybraných vplyvov a vypracovanie analýz vybraných vplyvov hodnotí Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov v rámci predbežného pripomienkového konania (ďalej len „PPK“), ktoré predchádza medzirezortnému pripomienkovému konaniu (ďalej len „MPK“). Komisia má osem stálych členov, ktorí sú gestormi jednotlivých vybraných vplyvov, resp. plnia iné špecifické úlohy, a odborných pracovníkov, ktorí koordinujú a metodicky riadia celý proces. Viac informácií o Komisii, jej zloženie a stanoviská nájdete tu.

Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru predkladaných na medzirezortné pripomienkové konanie na verejné financie, sociálnu situáciu obyvateľstva, zamestnanosť, podnikateľské subjekty, na fungovanie trhov, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy na občana. Je dôležité, aby mala vláda Slovenskej republiky pri rozhodovaní o predkladaných materiáloch k dispozícii dôkladnú analýzu ich vplyvov. Tento nástroj je pomôckou pre politické rozhodovanie, avšak nie je jeho náhradou. Posudzovanie vplyvov musí prebiehať paralelne s prípravou predkladaného materiálu a prispievať doň.

Podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky Ministerstvo hospodárstva SR informuje predkladateľov o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektami v prípade materiálov zahrnutých do Plánu legislatívnych úloh vlády SR alebo Plánu práce vlády SR. V tejto súvislosti majú podnikateľské subjekty a združenia možnosť vyjadriť sa k potrebe vykonania konzultácií k navrhovaným materiálom – do 18. 9. 2020 na adresu dolozka@mhsr.sk. Zoznam materiálov zahrnutých do Plánu legislatívnych úloh vlády SR a Plánu práce SR nájdete tu:

Plán legislatívnych úloh vlády SR 2020

Plán práce vlády 2020

_______________________________________________________________________________________________________

Predkladatelia sa pri posudzovaní vybraných vplyvov materiálov riadia Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“). Jej kompletné znenie nájdete tu. Doložku vybraných vplyvov a analýzy vplyvov nájdete v sekcii dokumenty.

_______________________________________________________________________________________________________

Proces prípravy a schvaľovania pri posudzovaní vybraných vplyvov má nasledovných hlavných účastníkov:

  • Predkladateľ, ktorým môže byť ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, predkladajúci materiál na predbežné a medzirezortné pripomienkové konanie.
  • Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov (zástupcovia gestorských ministerstiev, zástupca Úradu vlády SR a zástupca združenia na podporu malého a stredného podnikania), ktorej činnosť spočíva najmä v metodickej podpore predkladateľov (spracovateľov doložky a analýzy vplyvov) a vo vypracovaní písomného stanoviska k materiálom, ktoré budú komisií zaslané na posúdenie.
  • Ostatné návrhom dotknuté subjekty, na ktoré môže mať návrh vplyv, resp. ktoré disponujú relevantnými informáciami týkajúcimi sa návrhu (predovšetkým podnikateľské subjekty, štátne a verejné organizácie, mimovládne organizácie a pod.) 

 _______________________________________________________________________________________________________

Dôležité informácie o procese podľa Jednotnej metodiky určené predkladateľom nájdete v sekcii informácie pre predkladateľov.

_______________________________________________________________________________________________________

Nová Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov, schválená uznesením vlády SR č. 24/2015, nadobudla účinnosť v zmysle uznesenia vlády SR č. 55/2015 1. októbra 2015. Týmto dátumom sa zároveň zriadila Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktorá vykonáva dohľad a kontrolu nad správnosťou procesu posudzovania vybraných vplyvov. Fungovanie komisie zabezpečuje centrum pre hospodárske otázky. Materiály sa komisii zasielajú na adresu dolozka@mhsr.sk.

Zmeny a doplnenia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré nadobudli účinnosť 1. apríla 2016, boli schválené uznesením vlády SR č. 76 z 24. februára 2016.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk