Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov

Posudzovanie vplyvov regulácií štátu je tradíciou vo všetkých vyspelých krajinách. Na to, aby dokázala vláda informovane a správne rozhodnúť o potrebe prijatia materiálu v danej podobe, musí o ňom mať čo najviac informácií. Cieľom každého legislatívneho aj nelegislatívneho opatrenia je zlepšiť „status quo“, a teda stav, ktorý je v danom čase aktuálny. Každá zmena sleduje určitý cieľ a prináša nové výzvy, ktoré môžu mať rôzne následky a dotýkať sa mnohých spoločenských sfér a skupín obyvateľstva.

 

Dňa 5. 5. 2021 vláda SR svojim uznesením č. 234/2021 schválila Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - aktualizované upravené nové znenie. 

Cieľom materiálu bolo zavedenie princípu "ONE IN, ONE OUT", resp. "ONE IN, TWO OUT" v Slovenskej republike, ako i zmena niektorých ustanovení Jednotnej metodiky, ktorých potreba zmeny vyplynula z aplikačnej praxe.

Nové znenie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov nadobudlo účinnosť dňa 1. 6. 2021.

 

AKTUÁLNE:

Virtuálny účet regulácií (1.7.2021)

 

ŠKOLENIE k aktualizovanej Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov dňa 22.6.2021

 

TLAČOVÁ SPRÁVA MH SR zo dňa 1.6.2021

 

Nové znenie textu Jednotnej metodiky, nové prílohy a kontakt pre konzultácie

 

 

Posudzovanie vybraných vplyvov

Posudzovanie vplyvov je nástroj, ktorého cieľom je určenie predpokladaných vplyvov materiálov legislatívneho aj nelegislatívneho charakteru predkladaných na medzirezortné pripomienkové konanie na verejné financie, sociálnu situáciu obyvateľstva, zamestnanosť, podnikateľské subjekty, na fungovanie trhov, životné prostredie, na informatizáciu spoločnosti a na služby verejnej správy na občana. Je dôležité, aby mala vláda Slovenskej republiky pri rozhodovaní o predkladaných materiáloch k dispozícii dôkladnú analýzu ich vplyvov. Tento nástroj je pomôckou pre politické rozhodovanie, avšak nie je jeho náhradou. Posudzovanie vplyvov musí prebiehať paralelne s prípravou predkladaného materiálu a prispievať doň.

Predkladateľ musí definovať problém, na ktorý úprava reaguje, aké ciele sa ňou majú dosiahnuť, ktorých subjektov sa dotkne, aké sú alternatívne riešenia a aké má vplyvy na vybrané oblasti.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

Predkladatelia sa pri posudzovaní vybraných vplyvov materiálov riadia Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len „Jednotná metodika“). Jej aktuálne kompletné znenie účinné od 1.6.2021 vrátane nových príloh nájdete na tejto stránke

_______________________________________________________________________________________________________

Proces prípravy a schvaľovania pri posudzovaní vybraných vplyvov má nasledovných hlavných účastníkov:

  • Predkladateľ, ktorým môže byť ministerstvo alebo iný ústredný orgán štátnej správy, predkladajúci materiál na predbežné a medzirezortné pripomienkové konanie.
  • Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre posudzovanie vybraných vplyvov (zástupcovia gestorských ministerstiev, zástupca Úradu vlády SR a zástupca združenia na podporu malého a stredného podnikania), ktorej činnosť spočíva najmä v metodickej podpore predkladateľov (spracovateľov doložky a analýzy vplyvov) a vo vypracovaní písomného stanoviska k materiálom, ktoré budú komisií zaslané na posúdenie.
  • Ostatné návrhom dotknuté subjekty, na ktoré môže mať návrh vplyv, resp. ktoré disponujú relevantnými informáciami týkajúcimi sa návrhu (predovšetkým podnikateľské subjekty, štátne a verejné organizácie, mimovládne organizácie a pod.) 

 _______________________________________________________________________________________________________

Dôležité informácie o procese podľa Jednotnej metodiky určené predkladateľom nájdete v sekcii informácie pre predkladateľov.

_______________________________________________________________________________________________________

 

Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov

Stála pracovná komisia Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky na posudzovanie vybraných vplyvov (tzv. Komisia RIA) bola zriadená v zmysle uznesení vlády SR č. 24/2015č. 55/2015 dňa 1. októbra 2015. Komisia RIA vykonáva dohľad a kontrolu nad správnosťou procesu posudzovania vybraných vplyvov v rámci predbežného pripomienkového konania a záverečného posúdenia.

Komisia RIA má osem stálych členov, ktorí sú gestormi jednotlivých vybraných vplyvov, resp. plnia iné špecifické úlohy, a odborných pracovníkov, ktorí koordinujú a metodicky riadia celý proces.

Fungovanie komisie zabezpečuje Sekretariát Komisie RIA. Materiály sa komisii zasielajú na adresu dolozka@mhsr.sk.

Bližšie informácie o činnosti Komisie RIA nájdete v tejto sekcii.

 

Konzultácie

Podľa bodu 5.5. Jednotnej metodiky Ministerstvo hospodárstva SR informuje predkladateľov o povinnosti vykonať konzultácie s podnikateľskými subjektami v prípade materiálov zahrnutých do Plánu legislatívnych úloh vlády SR alebo Plánu práce vlády SR. V tejto súvislosti majú podnikateľské subjekty a združenia možnosť vyjadriť sa k potrebe vykonania konzultácií k navrhovaným materiálom na adresu dolozka@mhsr.sk.

Zoznam materiálov zahrnutých do Plánu legislatívnych úloh vlády SR a Plánu práce SR, ku ktorým je potrebné vykonať konzultácie nájdete tu:

Plán legislatívnych úloh vlády SR 2021

Plán práce vlády SR 2021

Bližšie informácie nájdete v sekcii Informácie týkajúce sa konzultácií a v sekcii Prebiehajúce konzultácie.

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk