Centrá podnikových služieb (BSC)

(aktualizácia 02. 05. 2023)

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu centier podnikových služieb pri MH SR 

 
MH SR má za cieľ udržať a rozvíjať priaznivé podmienky, ktoré motivujú investorov zakladať a rozširovať centrá podnikových služieb (Business Service Centers) na Slovensku. Centrá prispievajú k stabilizovaniu pôsobenia zahraničných spoločností a k zvyšovaniu ich pridanej hodnoty. Majú pozitívny vplyv na odbornú zamestnanosť a kvalifikáciu mladých ľudí. Slovensko sa vďaka nim stáva krajinou, ktorá má okrem silnej priemyselnej tradície potenciál aj v oblastiach služieb finančníctva, IT a inovácií.
 
Koncepcia podpory centier podnikových služieb na Slovensku
 
Vláda Slovenskej republiky prijala dňa 7. júla 2016 uznesením č. 287/2016 Koncepciu podpory centier podnikových služieb na Slovensku, ktorá stanovuje súbor opatrení s cieľom uľahčiť aktivity centier a posilniť postavenie Slovenska ako preferovanej destinácie pre tento typ investícii. V zmysle Koncepcie vznikne pri MH SR zoznam centier podnikových služieb, na základe ktorého budú môcť centrá podnikových služieb čerpať stanovené výhody.
 
Subjekty, ktoré majú záujem o zaradenie do zoznamu, musia doručiť kompletnú žiadosť elektronicky na adresy: jana.gajdosikova@mhsr.sk a greta.gregorova@mhsr.sk a v písomnej forme na adresu:
 
Ing. Jana Gajdošíková

Odbor podnikateľského prostredia
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212

Po doručení kompletnej žiadosti bude do 10 pracovných dní žiadateľovi zaslané rozhodnutie o zaradení alebo nezaradení spoločnosti do zoznamu.

 

Aktuálny zoznam centier podnikových služieb nájdete tu:

Zoznam centier podnikových služieb pri MH SR (PDF) (aktualizovaný ku dňu 24. 04. 2023)

 

Ďalšie podrobné informácie o Koncepcii podpory centier podnikových služieb na Slovensku a jednotlivých opatreniach nájdete v priložených dokumentoch:

Žiadosť o zaradenie do zoznamu centier podnikových služieb pri MH SR  DOC  PDF

Koncepcia podpory centier podnikových služieb na Slovensku PDF

Zákon č . 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk