Konzultácie

 

 

MH SR vykonáva konzultácie s podnikateľským prostredím v ex ante i v ex post fáze regulačného cyklu.

Zároveň vykonáva konzultácie s predkladateľmi právnych predpisov vo forme metodickej podpory pri príprave doložky vybraných vplyvov a analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie a tiež pri vypĺňaní príloh jednotnej metodiky súvisiacich s ex post hodnotením.

 

Ex ante konzultácie

Ide o konzultácie predkladateľa s dotknutými podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými organizáciami o pripravovanom návrhu legislatívnej alebo nelegislatívnej zmeny. Tvoria povinnú súčasť posudzovania vplyvov na podnikateľské prostredie.

Aktuálne prebiehajúce konzultácie (linky na materiály v štádiu predbežnej informácie)

Viac informácií na stránke Slov-Lex - Predbežná informácia

Informácie ku konzultáciám

 

Ex post konzultácie

Ide o konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektami k reguláciám zaradeným v  Registri ex post hodnotenia na príslušný kalendárny polrok. Gestori právnych predpisov sú povinní vykonať  ex post konzultácie pred samotným ex post hodnotením. Dotknuté podnikateľské subjekty vedia poskytnúť spätnú väzbu na fungovanie regulácií v praxi, aké sú jej skutočné vplyvy a aké náklady im regulácia prináša. Počas ex post konzultácií môžu podnikateľské subjekty vzniesť pripomienky k fungovaniu konkrétnych regulácií, ale aj navrhnúť alternatívne riešenia k daným reguláciám.

Aktuálne prebiehajúce ex post konzultácie

Informácie k ex post konzultáciám

 

Konzultácie – metodická podpora

Kontakty pre predkladateľov a podnikateľské prostredie:

Reforma 1in2out: 1in2out@mhsr.sk  

Reforma Goldplating: goldplating@mhsr.sk

Reforma Ex post: expost@mhsr.sk

Reforma Antibyrokratické balíčky: opatrenia@mhsr.sk

 


 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk