Technologické centrá

 

Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu technologických centier

aktualizované: 26. 09. 2022

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky má za cieľ zlepšovať podnikateľské prostredie zjednodušením a zefektívnením procesov v podnikaní, ale i vytvárať prostredie podporujúce významné zvýšenie podielu výskumu a vývoja v podnikateľských subjektoch.

Aplikovanie výsledkov výskumu a vývoja v hospodárstve a technologický rozvoj sú nevyhnutnosťou pre zvyšovanie pridanej hodnoty a konkurencieschopnosti hospodárstva Slovenskej republiky. Úzke prepojenie akademického a súkromného sektora pri vývoji a výskume a  zvyšovanie inteligentnej zamestnanosti sú základné predpoklady pre naplnenie tohto cieľa. Technologické centrá vytvárajú  priestor na dokonalé prepojenie vedecko-výskumných činností s praxou.

 

Stratégia pracovnej mobility cudzincov v SR

Vláda Slovenskej republiky 10. októbra 2018 uznesením č. 473/2018 schválila Stratégiu pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, ktorá stanovuje opatrenie na základe ktorého Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vedie zoznam technologických centier.

 

Zoznam technologických centier

Do zoznamu technologických centier budú zaradené subjekty podľa nasledovných podmienok:

 1. Za technologické centrum sa podľa § 5 písm. b) zákona č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov považuje prevádzkareň, v ktorej  sa vykonáva vývoj alebo inovácia technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov, za účelom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty, pričom za vývoj a inováciu sa nepovažujú bežné alebo pravidelné úpravy výrobkov, výrobných liniek, výrobných postupov, služieb a ostatných prebiehajúcich operácií, a to ani vtedy, ak by takéto úpravy predstavovali zlepšenie; výrobný proces sa nepovažuje za činnosť technologického centra.

 2. Pre zaradenie do zoznamu musí technologické centrum okrem definície podľa ods. 1 spĺňať  aspoň dve z prídavných podmienok:

   • poskytovať služby v niektorom z odvetví priemyslu, poľnohospodárstva, informačno-komunikačných technológií, dopravy alebo zdravotníctva,

   • vykonávať výskumno-vývojovú činnosť v niektorom z odvetví priemyslu, poľnohospodárstva, informačno-komunikačných technológií, dopravy alebo zdravotníctva,

   • zamestnávať vysoko kvalifikovaných pracovníkov alebo s nimi spolupracovať na základe zmluvného vzťahu. Vysokokvalifikovaným pracovníkom je pracovník, na ktorého výkon sa vyžaduje vyššia odborná kvalifikácia. Vyššou odbornou kvalifikáciou sa rozumie kvalifikácia preukázaná dokladom o vysokoškolskom vzdelaní alebo dokladom o vykonaní viac ako päťročnej odbornej praxe v príslušnej oblasti, ktorá je na úrovni porovnateľnej s vysokoškolským vzdelaním.

 3. Do zoznamu bude automaticky zaradené technologické centrum zaradené v zozname technologických centier pri Európskej komisii tzv. KETs Technology Centres, ak technologické centrum nevyjadrí k zaradeniu písomný nesúhlas.
 4. Do zoznamu budú na základe žiadosti zaradené výskumno-vývojové a technologické parky alebo centrá aplikovaného výskumu zriadené pri vysokých školách, univerzitách, stredných školách a podnikateľských subjektoch, ktoré spĺňajú podmienky podľa ods. 1 a 2.

 

Subjekty, ktoré majú záujem o zaradenie do zoznamu, musia* doručiť kompletnú žiadosť elektronicky na adresu: Greta.Gregorova@mhsr.sk alebo v písomnej forme na adresu:

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ing. Gréta Gregorová

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

 

Žiadosť v elektronickej alebo v písomnej forme musí byť označená nasledovne: „Žiadosť o zaradenie do zoznamu technologických centier".

 ⃰ Netýka sa subjektov podľa bodu 3. 

 

Aktuálny zoznam technologických centier

Zoznam technologických centier (PDF) aktualizovaný ku dňu 26. 09. 2022

 

Dokumenty na stiahnutie:

Stratégia pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike

Žiadosť o zaradenie do zoznamu technologických centier - PDF

Žiadosť o zaradenie do zoznamu technologických centier - DOC

Poskytnutie informácií dotknutej osobe - PDF

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk