Register ponúkaného majetku štátu

 

 

Správca:

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

IČO:

00686832

Adresa správcu:

Mlynské nivy 44/a

Mesto:

Bratislava

PSČ:

827 15

Kontaktná osoba:

 Mgr. David Bučko
 david.bucko@mhsr.sk
 tel.: +421248541088
 
       

Údaje o ponuke

Spôsob predaja:

ponuka na webovom sídle správcu

Záujem možno prejaviť:

len o všetky ponúkané veci

Dátum zverejnenia ponuky:

12.10.2020  

Začiatok lehoty na doručovanie ponúk:

12.10.2020  

Koniec lehoty na doručovanie ponúk:

22.10.2020  
       

Výhrada odstúpenia predávajúceho od ponuky:

 áno

Primeraná cena:

 200,00 €

VEC

 

Identifikačné čislo

  29001310

Kategória majetku

  - hnuteľný majetok štátu, ktorý sa neodpisuje

Označenie majetku

  Socha – vták kosec EXPO 2015

Rok výroby

  2015

Stručná identifikácia

  socha v demontovanom stave, nevyhnutná výmena viacerých častí na opätovné použitie

Majetkový podiel

  1/1

Poznámka

  Cenovú ponuku zasielať v riadne zalepenej obálke na adresu alebo osobne do podateľne v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 14.00 hod., adresa správcu - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, odbor hospodárskej správy.
Cenovú ponuku označiť na obálke: Socha – vták kosec EXPO 2015

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk