Reforma Ex post

aktualizácia: 9.11.2022

 

Aktuálne:

 

Ex post konzultácie

Register ex post na druhý kalendárny polrok 2022 (nižšie v texte)

Dokumenty ex post hodnotenia (nižšie v texte)

Školenie k ex post hodnoteniu (nižšie v texte)

 

 

Dňa 10. 6. 2022 nadobudli platnosť zmeny a doplnenia Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (ďalej len jednotná metodika"), ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 383/2022.

V rámci jednotnej metodiky bolo v Slovenskej republike zavedené ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí. Ide o nástroj lepšej regulácie, ktorý je plnením záväzku predovšetkým z Komponentu č. 14 Plánu obnovy a odolnosti SR, ale potreba jeho zavedenia bola identifikovaná už v Stratégii lepšej regulácie - RIA 2020 a v Programovom vyhlásení vlády SR (2021 - 2024). Zavedené ex post hodnotenie vychádza aj z dobrých príkladov iných krajín a je v súlade s odporúčaniami OECD. Tento mechanizmus je ustanovený v novom bode 10 jednotnej metodiky.

V zmysle bodu 10.5. jednotnej metodiky je za účelom ex post hodnotenia vedený Register regulácií podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie, ktorého obsahom sú regulácie podľa bodu 10.3. jednotnej metodiky účinné najmenej jeden rok (ďalej len „Register ex post“).

Správcom Registra ex post je Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré ho aktualizuje a uverejňuje na svojom webovom sídle.

Povinnosť vykonať ex post hodnotenie vzniká gestorovi právneho predpisu v nasledujúcom kalendárnom polroku po jeho zaradení do Registra ex post.

MH SR pripravuje školenie k téme ex post hodnotenia regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (ďalej len školenie ex post"), ktoré sa uskutoční v októbri 2022 a o jeho termíne a formáte budeme včas informovať.

 

Jednotná metodika - znenie účinné od 10. 6. 2022 (PDF)

 

Register ex post na 2. kalendárny polrok 2022 (XLS)

 

Dokumenty na vykonanie ex post hodnotenia

(prílohy jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov)

 

Príloha č. 9a: Ex post hodnotenie regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (formulár) (PDF) (DOC)

Príloha č. 9b: Kalkulačka nákladov podnikateľského prostredia pre ex post hodnotenie (XLS)

 

Školenie k ex post hodnoteniu

MH SR dňa 4.10.2022 uskutočnilo online školenie k zavedeniu ex post hodnotenia regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí, ktoré bolo určené pre zamestnancov štátnej správy, resp. gestorov právnych predpisov.

Prezentácia k školeniu:

ONLINE školenie k zavedeniu ex post hodnotenia regulácií pôsobiacich v podnikateľskom prostredí (PDF)

 

Nahrávky školenia:

Blok 1: Bod č. 10 jednotnej metodiky: NAHRÁVKA (MP4)

Blok 2: Prílohy 9a a 9b jednotnej metodiky, postup pri vypracovaní systematického ex post hodnotenia NAHRÁVKA (MP4)

 

 

 

 

Kontakt, metodická podpora

Kontakt pre gestorov právnych predpisov pri vykonávaní ex post hodnotenia:

expost@mhsr.sk

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk