Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

Podateľňa otváracie hodiny: 8.00 - 11.30 hod., 12.00 - 15.00 hod., podatelna@mhsr.sk

 

Kontakt pre médiá: tlacove@mhsr.sk

Žiadosti o informácie, vrátane sprístupnenia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@mhsr.sk 

Otázky k energodotáciám: energodotacie@mhsr.sk  

Otázky k dotáciám na nájomné: najmy@mhsr.sk

Otázky k dotácii pre nepravidelnú autobusovú dopravu: autobusy@mhsr.sk

Otázky k dotácii pre kultúrny a kreatívny priemysel: kultura@mhsr.sk

Žiadosť o udelenie výnimky na vstup na územie SR: koronavynimky@mhsr.sk  

Usmernenie k testovaniu firiem: testovaniefiriem@mhsr.sk

Otázky k ekonomickým opatreniam: koronaopatrenia@mhsr.sk

Podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia: opatrenia@mhsr.sk

Pobytová agenda v gescii MH SR: cudzinec@mhsr.sk

Registračné miesto pre licencie: 02/4854 2167, licencie@mhsr.sk

Registrácia biocídnych produktov: biocides@mhsr.sk

Kontaktné miesto pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie:  
fdiscreening@mhsr.sk 

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: 02/4854 7960osobne.udaje@mhsr.sk  

Výkon sankcií v kompetencii MH SR: sankcie@mhsr.skEmailové adresy zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@mhsr.sk

Emailová adresa ministra hospodárstva: minister@mhsr.sk

 

ÚTVAR

MENO

TELEFÓNNE ČÍSLO

Minister 

Ing. Peter Dovhun

02/4854 7003

Kancelária ministra 

Ing. Mgr. Róbert Mamrilla

02/4854 7201

Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Ing. Andrea Mikulová

02/4854 7307

Oddelenie protokolu

Ing. Mgr. Katarína Klapáková, PhD.

02/4854 1406

Tlačový odbor

Mgr. Mária Pavlusík 

02/4854 7012

Odbor bezpečnosti a krízového riadenia

Ing. Peter Holko

02/4854 2621

Odbor kontroly a prevencie korupcie

Mgr. Peter Semanco

02/4854 1311

Odbor vnútorného auditu

Ing. Miroslav Šafár

02/4854 1323

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mgr. Silvia Horváthová

02/4854 2175

Odbor akcionárskych práv

JUDr. Daniel Rudinský

02/4854 7041

Inštitút hospodárskych analýz

Ing. Kamil Boros, MSc.

02/4854 1529

Oddelenie kybernetickej bezpečnosti

Ing. Ľubomír Kerepecký

02/4854 7084

Generálna tajomníčka služobného úradu 

Ing. Katarína Rochovská

02/4854 7006

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Ing. Petra Černíková

02/4854 7206

Osobný úrad 

Mgr. Peter Tóth

02/4854 7016

Odbor informatiky 

Mgr. Eva Rusnáková


02/4854 7039

Odbor hospodárskej správy

PhDr. Adriána Gogová

02/4854 1070

Odbor verejného obstarávania

Ing. Ivana Vargová

02/4854 1123

Sekcia legislatívy a práva

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

02/4854 7025

Oddelenie právnych služieb

Mgr. Daniela Pašková

02/4854 7965

Oddelenie správy majetku štátu

Mgr. Andrea Urbánková

02/4854 1910

Sekcia rozpočtu a financovania 

Ing. Marcela Smrigová

02/4854 7018

Odbor rozpočtu a platobnej jednotky

Ing. Viera Kollárová

02/4854 7007

Odbor financovania ministerstva 

Mgr. Miroslava Gažovičová 

02/4854 1104

Štátny tajomník I.

Ing. Peter Švec

02/4854 7004

Kancelária štátneho tajomníka I.

Ing. Jakub Lukáč, PhD.

02/4854 1091

Sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí

Ing. Andrea Krajčíková, PhD.

02/4854 7023

Odbor zahraničnoobchodnej politiky

JUDr. Stanislav Kubinec

02/4854 7010

Odbor bilaterálnej obchodnej spolupráce

PhDr. Daniela Koladová

02/4854 1321

Sekcia konkurencieschopnosti

Ing. Iveta Ribanská

02/4854 7142

Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia

Ing. Jana Lehocká

02/4854 7268

Oddelenie posudzovania vplyvov

Ing. Adriána Valášková

02/4854 1904

Oddelenie znižovania byrokracie

Mgr. Matej Giertl

02/4854 7311

Oddelenie lepšej regulácie

Mgr. Katarína Pavlíková

02/4854 1802

Oddelenie riadenia projektov

Ing. Jana Gajdošíková

02/4854 2424

Odbor inovácií

Mgr. Martin Svoboda

02/4854 1803

Odbor priemyselnej politiky

JUDr. Vladimír Riška, LL.M.

02/4854 1847

Oddelenie udržateľnej mobility

RNDr. Adrián Krajňák, PhD.

02/4854 1636

Sekcia ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu

Mgr. Ivana Pavlovská

Ivana.Pavlovska@mhsr.sk  

Odbor ochrany spotrebiteľa

 JUDr. Zuzana Kvetková

Zuzana.Kvetkova@mhsr.sk 

Odbor vnútorného trhu a trhového dohľadu

Mgr. Ivana Pavlovská

Ivana.Pavlovska@mhsr.sk 

Európske spotrebiteľské centrum

Mgr. Katarína Zalaiová

Katarina.Zalaiova@mhsr.sk 

Štátny tajomník II. 

Ing. Branislav Sušila


02/4854 7005

Kancelária štátneho tajomníka II.

Doc. Ing. Marek Csabay, PhD.

02/4854 7305

Sekcia energetiky 

Ing. Ján Petrovič, PhD. 

02/4854 7024

Odbor energetickej a surovinovej politiky

Ing. Juraj Novák

02/4854 1921

Odbor medzinárodných vzťahov v energetike 

Ing. Alena Žáková 

02/4854 7044

Odbor palív a energetiky

Mgr. Martin Pitorák

02/4854 1911

Sekcia podporných programov

Ing. Boris Škoda

02/4854 7121

Odbor riadenia operačných programov a metodiky

Mgr. Edmund Škorvaga

02/4854 7156

Odbor posudzovania projektov

Mgr. Jana Dzurňáková, PhD.02/4854 7156Odbor implementácie projektov

Mgr. Katarína Kovácsová

02/4854 2513

Odbor technickej pomoci a národných projektov

Ing. Monika Čemanová

02/4854 3204

Odbor nezrovnalostí a právnej podpory

JUDr. Marek Maga

02/4854 1844

Odbor analytických činností projektov

Ing. Lucia Jenčová

02/4854 2341

Odbor investícií

MA. Ivan Vereš, MBA.

02/4854 1605

Centrum pre chemické látky a prípravky

RNDr. Ján Čepček, PhD.

02/4854 4512

Odbor chemických látok

Ing. Jana Balejíková

02/4854 4507

Odbor biocídov

Mgr., RNDr. Jana Chmelíková

02/4854 4513

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk