Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

Podateľňa otváracie hodiny: 8.00 - 11.30 hod., 12.00 - 15.00 hod., podatelna@mhsr.sk

 

Kontakt pre médiá: tlacove@mhsr.sk

Žiadosti o informácie, vrátane sprístupnenia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.: info@mhsr.sk 

Otázky k energodotáciám: energodotacie@mhsr.sk  

Otázky k výzvam z EÚ:  vyzvy@mhsr.sk

Otázky k dotácii pre kultúrny a kreatívny priemysel: kultura@mhsr.sk

Podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia: opatrenia@mhsr.sk

Pobytová agenda v gescii MH SR: cudzinec@mhsr.sk

Registračné miesto pre licencie: 02/4854 2165, licencie@mhsr.sk

Registrácia biocídnych produktov: biocides@mhsr.sk

Poradenstvo k REACH, CLP a nariadeniu o detergentoch: chemicals@mhsr.sk

Kontaktné miesto pre vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/452 z 19. marca 2019, ktorým sa ustanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Únie:  
fdiscreening@mhsr.sk 

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov: 02/4854 7960osobne.udaje@mhsr.sk  

Výkon sankcií v kompetencii MH SR: sankcie@mhsr.skEmailové adresy zamestnancov sú v tvare: meno.priezvisko@mhsr.sk

Emailová adresa ministra hospodárstva: minister@mhsr.sk

 

ÚTVAR

MENO

TELEFÓNNE ČÍSLO

Ministerka

Ing. Denisa Saková, PhD.

02/4854 7002, 7003

Kancelária ministra 

Ing. Andrea Karšňáková

02/4854 7002, 7003

Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Ing. Andrea Mikulová

02/4854 7307

Oddelenie protokolu

Ing. Mgr. Katarína Klapáková, PhD.

02/4854 1406

Tlačový odbor

Ing. Peter Podstupka

02/4854 3435

Odbor bezpečnosti a krízového riadenia

Ing. Peter Holko

02/4854 2621

Odbor kontroly a prevencie korupcie

Mgr. Peter Semanco

02/4854 1311

Odbor vnútorného auditu

Ing. Miroslav Šafár

02/4854 1323

Inštitút hospodárskych analýz

Ing. Kamil Boros, MSc.

02/4854 1529

Oddelenie kybernetickej bezpečnosti

Ing. Ľubomír Kerepecký

02/4854 7084

Generálny tajomník služobného úradu 

Ing. Ondrej Varačka

02/4854 7106

Kancelária generálneho tajomníka služobného úradu

Ing. Marek Minárik

02/4854 7206

Osobný úrad 

Mgr. Peter Tóth

02/4854 7016

Sekcia práva a legislatívnej podpory

Doc. JUDr. Boris Balog, PhD.

02/4854 7025

Odbor právnych služieb

Mgr. Daniela Pašková

02/4854 7965

Odbor správy majetku štátu

Mgr. Andrea Urbánková

02/4854 1910

Odbor akcionárskych práv

Mgr. Katarína Goldbergerová

02/4854 7041

Sekcia ekonomiky a prevádzky

Ing. Michaela Boďová

02/4854 7346

Odbor rozpočtu a platobnej jednotky

Ing. Viera Kollárová

02/4854 7007

Odbor financovania ministerstva 

Ing. Marcela Smrigová 

02/4854 7038

Odbor verejného obstarávania

Ing. Ivana Vargová

02/4854 1123

Odbor informatiky 

Mgr. Tomáš Borkovič

02/4854 7081

Odbor hospodárskej správy

PhDr. Adriána Gogová

02/4854 1070

Sekcia európskych programov

Mgr. Alexander Hlatký

02/4854 7021

Odbor riadenia operačných programov a metodiky

Mgr. Edmund Škorvaga

02/4854 7156

Odbor posudzovania projektov a koordinácie

Mgr. Jana Dzurňáková, PhD.

02/4854 7156

Odbor implementácie projektov

Mgr. Katarína Kovácsová

02/4854 2513

Odbor technickej pomoci a národných projektov

Ing. Monika Čemanová

02/4854 3204

Odbor nezrovnalostí a právnej podpory

JUDr. Marek Maga

02/4854 1844

Odbor analytických činností projektov

Ing. Miroslav Paulovič

02/4854 4504

Odbor investícií

Mgr. Dominik Susa

02/4854 1606

Štátny tajomník I. 

Kamil Šaško, MSc.
02/4854 7005

Kancelária štátneho tajomníka I.

Ing. Martin Kohútik

02/4854 7005

Sekcia energetiky 

Ing. Ján Petrovič, PhD. 

02/4854 7024

Odbor energetickej a surovinovej politiky

Ing. Juraj Novák

02/4854 1921

Odbor medzinárodných vzťahov v energetike 

Ing. Alena Žáková 

02/4854 7044

Odbor palív a energetiky

Mgr. Martin Pitorák

02/4854 1911

Sekcia stratégie

Ing. Gabriel Galgóci

02/4854 7158

Odbor inovácií

Mgr. Ing. Lenka Melicherčíková, MBA

02/4854 5034

Odbor priemyselnej politiky

JUDr. Vladimír Riška, LL.M.

02/4854 1847

Štátny tajomník II. 

Mgr. PhDr. Vladimír Šimoňák, PhD.

02/4854 7004

Kancelária štátneho tajomníka II.

JUDr. Nina Sečíková, PhD.

02/4854 7004

Odbor zlepšovania podnikateľského prostredia

Ing. Jana Lehocká

02/4854 1706

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mgr. Silvia Horváthová

02/4854 2175

Sekcia zahraničnoobchodnej politiky a európskych záležitostí

Ing. Andrea Krajčíková, PhD.

02/4854 7023

Odbor zahraničnoobchodnej politiky

JUDr. Stanislav Kubinec

02/4854 7010

Odbor európskych záležitostí a obchodnej spolupráce

Ing. Andrea Krajčíková, PhD.

02/4854 7023

Sekcia ochrany spotrebiteľa a trhového dohľadu

Mgr. Ivana Pavlovská

02/4854 2515  

Odbor ochrany spotrebiteľa

Mgr. Ivana Paulovičová

02/4854 7038  

Odbor vnútorného trhu a trhového dohľadu

Mgr. Ivana Pavlovská

02/4854 2433 

Európske spotrebiteľské centrum

Mgr. Katarína Zalaiová

02/4854 2425   

Centrum pre chemické látky a prípravky

RNDr. Ján Čepček, PhD.

02/4854 4512

Odbor chemických látok

Ing. Jana Balejíková

02/4854 4507

Odbor biocídov

Mgr. RNDr. Jana Chmelíková

02/4854 4513

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk