Lepšia regulácia

„Regulácia je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorých sa verejné správy snažia podporiť hospodársku prosperitu, zlepšovať blahobyt a presadzovať verejný záujem. Dobre navrhnutá regulácia môže prinášať významné spoločenské a hospodárske výhody, ktoré prevyšujú náklady na reguláciu a prispievajú k sociálnemu blahu. Dôležitosť dobrej regulácie pre dobre fungujúce trhy a spoločnosti je zdôraznená predovšetkým v časoch inovácií, sociálnych zmien, environmentálnych výziev a pri hľadaní nových zdrojov rastu.(Zdroj: Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance, OECD, 2012)

 

 

Aktuálne:

 

Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - LP/2020/509 (4.11.2020)

V návrhu aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov ide o zavedenie princípu one in, two out v Slovenskej republike, ako i o zmenu niektorých ustanovení, ktorých potreba zmeny vyplynula z aplikačnej praxe.

 

Lex Korona (21.7.2020)

 

Analýza OECD: Regulatory Policy Review of the Slovak Republic (Hodnotenie regulačnej politiky Slovenskej republiky) (júl 2020)

 

Správa o stave podnikateľského prostredia za rok 2019 (4.6.2020)

 

Odpočet plnenia opatrení I. až III. antibyrokratického balíčka opatrení (jún 2020)

 
 
Pilotný projekt ex post hodnotenia existujúcich regulácií  (február 2020)
 
 
 
  

 

 

Prijímanie lepšej regulácie zo strany orgánov verejnej správy je dôležitým predpokladom aj pre zlepšovanie podnikateľského prostredia, ktoré je jednou z priorít Ministerstva hospodárstva SR. V záujme plnenia uvedenej priority Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo vo svojej vnútornej organizačnej štruktúre Odbor podnikateľského prostedia, ktorý spolu s Centrom pre hospodárske otázky plní funkciu gestora agendy lepšej regulácie.

V rámci tejto agendy využíva MH SR v súčasnosti predovšetkým nasledovné nástroje:

   •  Posudzovanie vybraných vplyvov (Regulatory Impact Assessment - RIA)
   •  Meranie regulačnej záťaže podnikateľského prostredia
   •  Meranie administratívnych nákladov podnikateľského prostredia
   •  Príprava návrhov na znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľského prostredia

Posudzovanie vplyvov prijímaných legislatívnych a nelegislatívnych materiálov sa realizuje na základe Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Nosným dokumentom, určujúcim smerovanie agendy lepšie regulácie na Slovensku je RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 32 z 24. januára 2018.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk