Lepšia regulácia

„Regulácia je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorých sa verejné správy snažia podporiť hospodársku prosperitu, zlepšovať blahobyt a presadzovať verejný záujem. Dobre navrhnutá regulácia môže prinášať významné spoločenské a hospodárske výhody, ktoré prevyšujú náklady na reguláciu a prispievajú k sociálnemu blahu. Dôležitosť dobrej regulácie pre dobre fungujúce trhy a spoločnosti je zdôraznená predovšetkým v časoch inovácií, sociálnych zmien, environmentálnych výziev a pri hľadaní nových zdrojov rastu.“ (Zdroj: Odporúčania Rady OECD pre regulačnú politiku a vládnutie, OECD, 2012).

 

 

Aktuálne:

 

VÝZVA - prihlasovanie sa do zoznamu expertov - 25.1.2022
 

MH SR hľadá mimoriadne kvalifikovaných expertov, ktorí budú zaradení do zoznamu expertov v rámci národného projektu „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“ konkrétne jeho hlavnej aktivity č. 6: Komplexné analýzy podnikateľského prostredia v SR zamerané najmä na oblasti v kompetencii MH SR.

 

Národný projekt "Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“ - po zmenovom konaní - 20.1.2022

 

Školenie k aktualizovanej Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov - 22.6.2021

 

Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - 12. 5. 2021

Dňa 5. 5. 2021 vláda SR svojim uznesením č. 234/2021 schválila Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - aktualizované upravené nové znenie. Cieľom materiálu je zavedenie princípu "one in, one out", resp. "one in, two out" v Slovenskej republike, ako i zmena niektorých ustanovení Jednotnej metodiky, ktorých potreba zmeny vyplynula z aplikačnej praxe.

Aktualizovaná Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov nadobudne účinnosť dňa 1. 6. 2021.

Nové znenie textu Jednotnej metodiky ako i jej príloh, účinné od 1.6.2021, nájdete TU.

 

 
 
 
  

 

 

Prijímanie lepšej regulácie zo strany orgánov verejnej správy je dôležitým predpokladom aj pre zlepšovanie podnikateľského prostredia, ktoré je jednou z priorít Ministerstva hospodárstva SR. V záujme plnenia uvedenej priority Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo vo svojej vnútornej organizačnej štruktúre Odbor podnikateľského prostedia, ktorý spolu s Centrom pre hospodárske otázky plní funkciu gestora agendy lepšej regulácie.

V rámci tejto agendy využíva MH SR v súčasnosti predovšetkým nasledovné nástroje:

   •  Posudzovanie vybraných vplyvov (Regulatory Impact Assessment - RIA)
   •  Meranie regulačnej záťaže podnikateľského prostredia
   •  Meranie administratívnych nákladov podnikateľského prostredia
   •  Príprava návrhov na znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľského prostredia

Posudzovanie vplyvov prijímaných legislatívnych a nelegislatívnych materiálov sa realizuje na základe Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Nosným dokumentom, určujúcim smerovanie agendy lepšie regulácie na Slovensku je RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 32 z 24. januára 2018.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk