Lepšia regulácia

„Regulácia je jedným z hlavných nástrojov, prostredníctvom ktorých sa verejné správy snažia podporiť hospodársku prosperitu, zlepšovať blahobyt a presadzovať verejný záujem. Dobre navrhnutá regulácia môže prinášať významné spoločenské a hospodárske výhody, ktoré prevyšujú náklady na reguláciu a prispievajú k sociálnemu blahu. Dôležitosť dobrej regulácie pre dobre fungujúce trhy a spoločnosti je zdôraznená predovšetkým v časoch inovácií, sociálnych zmien, environmentálnych výziev a pri hľadaní nových zdrojov rastu.“ (Zdroj: Odporúčania Rady OECD pre regulačnú politiku a vládnutie, OECD, 2012).

 

 

Aktuálne:

 

Register regulácií pre ex post hodnotenie - 30.6.2022

 

Návrh zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - účinnosť od 10.6.2022

 

 

VÝZVA - prihlasovanie sa do zoznamu expertov - 25.1.2022
 

MH SR hľadá mimoriadne kvalifikovaných expertov, ktorí budú zaradení do zoznamu expertov v rámci národného projektu „Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“ konkrétne jeho hlavnej aktivity č. 6: Komplexné analýzy podnikateľského prostredia v SR zamerané najmä na oblasti v kompetencii MH SR.

 

Národný projekt "Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“ - po zmenovom konaní - 20.1.2022

 

Školenie k aktualizovanej Jednotnej metodike na posudzovanie vybraných vplyvov - 22.6.2021

 

Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - 12. 5. 2021

Dňa 5. 5. 2021 vláda SR svojim uznesením č. 234/2021 schválila Návrh aktualizácie Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov - aktualizované upravené nové znenie. Materiálom bol zavedený princíp "one in, one out", resp. "one in, two out" v Slovenskej republike a tiež boli zmenené niektoré ustanovenia Jednotnej metodiky na základe aplikačnej praxe. Aktualizovaná Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov nadobudla účinnosť dňa 1. 6. 2021.

 
 
 
  

 

 

Prijímanie lepšej regulácie zo strany orgánov verejnej správy je dôležitým predpokladom aj pre zlepšovanie podnikateľského prostredia, ktoré je jednou z priorít Ministerstva hospodárstva SR. V záujme plnenia uvedenej priority Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo vo svojej vnútornej organizačnej štruktúre Odbor podnikateľského prostedia, ktorý spolu s Centrom pre hospodárske otázky plní funkciu gestora agendy lepšej regulácie.

V rámci tejto agendy využíva MH SR v súčasnosti predovšetkým nasledovné nástroje:

   •  Posudzovanie vybraných vplyvov (Regulatory Impact Assessment - RIA)
   •  Meranie regulačnej záťaže podnikateľského prostredia
   •  Meranie administratívnych nákladov podnikateľského prostredia
   •  Príprava návrhov na znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľského prostredia

Posudzovanie vplyvov prijímaných legislatívnych a nelegislatívnych materiálov sa realizuje na základe Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.

Nosným dokumentom, určujúcim smerovanie agendy lepšie regulácie na Slovensku je RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie, ktorá bola schválená uznesením vlády SR č. 32 z 24. januára 2018.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk