RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie

aktualizované: 15.4.2021

 

Dlhodobou kontinuálnou prioritou vlády SR je uľahčovanie podnikania odbúravaním neopodstatnených regulačných bariér a byrokracie, ktoré spôsobujú dodatočné finančné náklady či časové zaťaženie. Táto snaha je súčasťou širšej agendy lepšej regulácie, ktorá nie je zameraná iba na podnikateľov, ale prostredníctvom optimalizácie regulačného prostredia aj na všetkých občanov SR.

RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie

RIA 2020 - Stratégia lepšej regulácie bola schválená uznesením vlády SR č. 32/2018 zo dňa 24. januára 2018. Obsahuje súbor princípov a nástrojov, ktorých implementácia v konečnom dôsledku povedie k optimalizácii regulačného prostredia a k zvýšeniu transparentnosti celej tvorby zákonov a nelegislatívnych dokumentov, sekundárne aj k zlepšeniu podnikateľského prostredia.

Stratégia má päť strategických cieľov. V rámci každého cieľa MH SR plánuje pilotne otestovať nástroje jeho plnenia.

Strategické ciele RIA 2020:

  1. Zvýšiť povedomie verejnosti o lepšej regulácii
  2. Zvýšiť kvalitu procesu ex ante posudzovania vplyvov
  3. Zaviesť systematické ex post hodnotenia regulácií
  4. Implementovať inovatívne prístupy tvorby regulácií
  5. Vytvoriť podmienky pre zapojenie ďalších subjektov do aktivít lepšej regulácie

Už v súčasnosti je v prostredí úspešne etablovaná prípravná fáza tvorby regulácií (posudzovanie regulácií z hľadiska vybraných vplyvov podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov). Ambíciou stratégie je pokryť celý regulačný cyklus, teda aj implementačnú fázu, t. j. fázu hodnotenia účelnosti a efektívnosti regulácie, ktorá v súčasnosti v SR absentuje. Ide o odpovede na otázku, či regulácia dosiahla stanovené ciele, či tieto ciele boli stanovené správne a/alebo či pri tvorbe regulácie boli do úvahy vzaté všetky premenné. V prípade úspešného zavedenia tohto ex post hodnotenia regulácií bude SR na najlepšej ceste dosiahnuť, aby u nás tvorené regulácie boli tvorené participatívne a optimálne pre prostredie a jeho jednotlivých aktérov. To znamená, že obidve roviny, na jednej strane záujmy štátu/rozhodovacích autorít, na druhej záujmy občana/podnikateľov, by mali byť vyvážené.

Naplnenie cieľov stratégie bude znamenať novú kultúru tvorby regulácií, nie však založenú na bezhlavej deregulácii, ale na účelných a efektívnych reguláciách vyžadujúcich si len minimálne zásahy (novely, zmeny), ktoré budú musieť byť podložené dôslednými analýzami.

Len veľmi v krátkosti, novými pojmami sú prehodnotenie účelnosti a efektívnosti regulácií (ex post hodnotenie), odstraňovanie a predchádzanie goldplatingu, nahliadanie na regulácie a ich tvorbu behaviorálnymi prístupmi či odskúšanie prístupu na znižovanie záťaže - one-in one-out. Viac pozornosti budeme venovať konzultáciám s dotknutými subjektmi, alternatívnym riešeniam, aspektom nadčasovej („future proof“) regulácie vrátane podpory inovácii z regulačného hľadiska, či zavedeniu širokospektrálneho používania existujúcich dát. V prvom rade je však nevyhnutné naučiť predkladateľov regulácií tvoriť ich lepšie a tak MH SR počas celého implementačného procesu RIA 2020 bude realizovať vzdelávanie nielen pre zamestnancov štátnej a verejnej správy, ale aj pre mimovládny sektor, poslancov, zástupcov územnej samosprávy a v neposlednom rade aj pre podnikateľské subjekty.

Implementáciu stratégie bude koordinovať, vyhodnocovať a plniť MH SR v spolupráci s členmi Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR na posudzovanie vybraných vplyvov pri MH SR.

 

Akčný plán RIA 2020

Súčasťou RIA 2020 je aj akčný plán implementácie stratégie RIA 2020, t. j. súbor 32 konkrétnych úloh s ich zodpovednými gestormi s termínmi plnenia a indikátormi ich vyhodnotenia. Úlohy sa týkajú jednak MH SR ako gestora agendy lepšej regulácie, jednak predkladateľov regulácií v spolupráci s analytickými útvarmi jednotlivých rezortov. Plnenie úloh je navrhnuté na päť rokov tak, aby aj tvorcovia regulácií mali možnosť sa s nimi oboznámiť a implementovať ich vo svojich agendách. Podpora lepšej regulácie a implementácia odporúčaní stratégie je zabezpečená aj z operačného programu Efektívna verejná správa.

Plnenie úloh akčného plánu RIA 2020 je každoročne súčasťou Správy o stave podnikateľského prostredia.

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk