Prebiehajúce konzultácie

 

Predkladateľ:       Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb SR
Materiál:               Návrh opatrenia Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb z .../2022, ktorým sa ustanovujú podrobnosti týkajúce sa prenositeľnosti čísla
Konzultácie:         od 22.06. 2022 do 28.06. 2022
Kontakt:               Ivan.Martyak@teleoff.gov.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/147

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo obrany SR
Materiál:           Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 22.6. 2022 do 29.6.2022
Kontakt:           jan.sekelsky@mil.sk, branislav.toth@mod.gov.sk
Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/146

 


 

Štatistický úrad Slovenskej republiky vykonáva konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými organizáciami v súvislosti s prípravou návrhu vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 292/2020 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2021 až 2023 v znení vyhlášky č. 393/2021 Z. z.

Štatistický úrad Slovenskej republiky upovedomuje podnikateľské subjekty, ktoré predpokladajú, že pripravovaný návrh vyhlášky ovplyvní ich podnikateľskú činnosť, že problematiku návrhu vyhlášky môžu so Štatistickým úradom Slovenskej republiky konzultovať formou elektronickej výmeny informácií alebo online konzultácií od 20. júna 2022 do 18. júla 2022.

Kontaktné údaje:
e-mail: sylvia.jenovcikova@statistics.sk
slavomir.jurc@statistics.sk

Viac informácií na nasledovnom odkaze.

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Materiál:           Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu, osobitných tlačivách veterinárneho lekárskeho predpisu označených šikmým modrým pruhom, podrobnosti o grafických prvkoch a údajoch týchto tlačív a podrobnosti o evidencii osobitných tlačív veterinárneho lekárskeho predpisu
Konzultácie:     od 16.6. 2022 do 29.6.2022
Kontakt:           kristina.mouelhi@land.gov.sk
Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/145

 


 

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vykonáva konzultácie s dotknutými podnikateľskými subjektmi alebo ich zastupiteľskými organizáciami v súvislosti s prípravou návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 344/2004 Z. z. o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 517/2007 Z. z. o úžitkových vzoroch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky upovedomuje podnikateľské subjekty, ktoré predpokladajú, že pripravovaný návrh zákona ovplyvní ich podnikateľskú činnosť, že problematiku predmetného návrhu zákona môžu s Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky konzultovať formou elektronickej výmeny informácií alebo online konzultácií od 15. júna 2022 do 15. júla 2022.
 
Kontaktné údaje:
 
Tel.: +421 48 4300 269; e-mail: jitka.mikulicova@indprop.gov.sk
Tel.: +421 48 4300 104; e-mail: lucia.harachova@indprop.gov.sk
 
Odkaz na webové sídlo: https://www.indprop.gov.sk/legislativa/materialy-na-pripomienkove-konanie

 


 

Predkladateľ:       Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Materiál:               Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č..../2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/2022 Z. z., ktorou sa ustanovujú ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach a druhy zakázaných činností v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov v Rajeckých Tepliciach
Konzultácie:         od 14.06.2022 do 27.06.2022
Kontakt:               jarmila.bozikova@health.gov.sk; martina.jurakova@health.gov.sk
Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/144

 


  

Predkladateľ:   Ministerstvo spravodlivosti SR
Materiál:           Predbežná informácia k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 14.6. 2022 do 26.7.2022
Kontakt:           gabriela.rusnakova@justice.sk  
Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/122

 


 

Predkladateľ:   Ministerstvo spravodlivosti SR
Materiál:           Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
Konzultácie:     od 6.6. 2022 do 6.7.2022
Kontakt:           barbora.maliarova@justice.sk
Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/137

 


 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, podľa bodu 5.7. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov informovalo o príprave „Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 200/2019 Z. z. o poskytovaní pomoci na dodávanie a distribúciu ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách v znení neskorších predpisov“.
Viac informácií sa nachádza na nasledovnom odkaze:

https://www.mpsr.sk/legislativa-poda-pozemky/47-23-1

Konzultácie prebiehajú v čase od 27. mája do 24. júna 2022.

V prípade Vášho záujmu zapojenia sa do konzultácií prosím kontaktujte priamo predkladateľa.

 


  

Predkladateľ:   Ministerstvo spravodlivosti SR
Materiál:           Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alternatívne prijatie nového právneho predpisu
Konzultácie:     od 23.5. 2022 do 11.7.2022
Kontakt:           alena.hambalekova@justice.sk
Viac informácií: https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2022/123

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk