Prebiehajúce konzultácie

Predkladateľ:       Ministerstvo životného prostredia SR

Materiál:               Návrh zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Konzultácie:          od 28. 5. 2020

Kontakt:                 Andrea.Veresova@enviro.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/71


 

Predkladateľ:       Ministerstvo životného prostredia SR

Materiál:               Návrh zákona o ochrane ovzdušia

Konzultácie:          od 28. 5. 2020

Kontakt:                 zuzana.kocunova@enviro.gov.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/72


  

Predkladateľ:      Štatistický úrad SR

Materiál:              Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov

Konzultácie:         od 11. 7. 2020 do 11. 8. 2020

Kontakt:               zuzana.hatokova@statistics.sk.

Viac informácií:    https://slovak.statistics.sk/wps/portal?urile=wcm:path:/obsah-sk/static-content/onas/legislativa/materialy-na-pripomienkove-konanie


 

Predkladateľ:      Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Materiál:              Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 55/2028 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru

Konzultácie:         od 17. 7. 2020 do 14. 8. 2020

Kontakt:               veronika.cubova@normoff.gov.sk

Viac informácií:    https://www.unms.sk/?TS&sprava=priprava-navrhu-zakona-ktorym-sa-meni-a-doplna-zakon-c-56-2018-z-z-o-posudzovani-zhody-vyrobku-spristupnovani-urceneho-vyrobku-na-trhu-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov-a-o-zmene-a-doplneni-zakona-c-55-2028-z-z-o-poskytovani-informacii-o-techni


 

Predkladateľ:      Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Materiál:              Informácia o príprave koncepcie zavedenia systému skrátenej pracovnej doby „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku na účely konzultácií s podnikateľskými subjektmi

Konzultácie:         od 17. 7. 2020

Kontakt:               jaroslav.hudcovsky@employment.gov.sk

Viac informácií:    https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/socialne-poistenie-dochodkovy-system/informacia-priprave-koncepcie-zavedenia-kurzarbeit.pdf


 

Predkladateľ:      Národný bezpečnostný úrad

Materiál:              Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Konzultácie:         od 16. 7. 2020 do 13. 8. 2020

Kontakt:               janka.fabriciova@nbu.gov.sk

Viac informácií:    https://www.nbu.gov.sk/2020/07/17/nbu-pokracuje-v-priprave-novely-kybernetickeho-zakona/index.html


 

Predkladateľ:      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Materiál:              Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a zákon 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Konzultácie:         od 23. 7. 2020 do 20. 8. 2020

Kontakt:                lenka.hrnciarova@land.gov.sk

Viac informácií:    https://www.mpsr.sk/aktualne/podklad-pre-konzultacie/15695/


 

Predkladateľ:      Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Materiál:              Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

Konzultácie:         od 23. 7. 2020 do 20. 8. 2020

Kontakt:                lenka.hrnciarova@land.gov.sk

Viac informácií:    https://www.mpsr.sk/aktualne/podklad-pre-konzultacie/15697/


 

Predkladateľ:       Ministerstvo financií SR

Materiál:              Návrh zákona, ktorým sa zrušuje zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Konzultácie:          od 22. 7. 2020 do 7. 8. 2020

Kontakt:                darina.caplanova@mfsr.sktomas.poloma@mfsr.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/150 


 

Predkladateľ:       Ministerstvo zdravotníctva SR

Materiál:              Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 83/2013 Z. z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou biologickým faktorom pri práci

Konzultácie:          od 23. 7. 2020 do 7. 8. 2020

Kontakt:                ppl@uvzsr.sk

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/158


 

Predkladateľ:        Úrad pre verejné obstarávanie

Materiál:                Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Konzultácie:          od 30. 7. 2020 do 7. 8. 2020

Kontakt:                robert.majchrak@uvo.gov.sk 

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/167


  

Predkladateľ:        Úrad pre verejné obstarávanie

Materiál:                Návrh zákona o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy

Konzultácie:          od 3. 8. 2020 do 31. 8. 2020

Kontakt:                tel.: 02/50 264 540; e-mail: konzultacie@uvo.gov.sk

Viac informácií:    https://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=670

 

Predkladateľ:       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Materiál:             Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Konzultácie:          od 30. 7. 2020 do 31. 8. 2020

Kontakt:                 martin.illas@land.gov.sk          

Viac informácií:    https://www.mpsr.sk/aktualne/podklad-pre-konzultacie/15734/


 

Predkladateľ:       Ministerstvo kultúry SR

Materiál:             Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Konzultácie:          od 31. 7. 2020 do 13. 8. 2020

Kontakt:                 smaap@culture.gov.sk        

Viac informácií:    https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/169


 

Predkladateľ:       Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Materiál:             Návrh vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 226/2017 Z. z. o poskytovaní podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov

Konzultácie:          od 5. 8. 2020 do 4. 9. 2020

Kontakt:                 alexander.carny@land.gov.sk; jan.marcinek@land.gov.sk        

Viac informácií:   https://www.mpsr.sk/aktualne/podklad-pre-konzultacie/15736/


 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk