Výrobky obranného priemyslu

Opatrenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 1/2024 z 03. júna 2024, ktorým sa vydáva zoznam výrobkov obranného priemyslu (PDF, 650 kB)

Zasadnutie Rady vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií - 13. novembra 2013


Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

!! UPOZORNENIE !!

Dňa 15.12.2021 končí platnosť certifikácie čipovej karty Siemens verzia CardOS V4.4 – DSDA ako kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis (ďalej len „Siemens QSCD“), ktoré sú využívané v rámci informačného systému Licenčné konanie Ministerstva hospodárstva SR.

Národný bezpečnostný úrad ako orgán dohľadu nad dodržiavaním požiadaviek nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu, a o zrušení smernice 1999/93/ES (Nariadenie eIDAS) rozhodol, že údaje uvedené vo vydaných kvalifikovaných certifikátoch sa ukončením platnosti certifikátu Siemens QSCD stanú neplatnými.

Na základe metodického usmernenia Národného bezpečnostného úradu k jeho predchádzajúcemu stanovisku musíme pristúpiť k zrušeniu všetkých platných certifikátov, vydaných našou certifikačnou autoritou CA Disig QCA4 nachádzajúcich sa na čipových kartách Siemens QSCD najneskôr k 15.12.2021, aj keď ich platnosť presahuje uvedený dátum. V prípade ich nezrušenia by išlo o správny delikt, za ktorý by sme mohli byť Národným bezpečnostným úradom sankcionovaní.

Vzhľadom na hore uvedené skutočnosti upozorňujeme všetkých držiteľov certifikovanej čipovej karty Siemens QSCD (tzv. TOKEN), aby si čo najskôr naplánovali výmenu existujúcej čipovej karty s vydaným mandátnym certifikátom za novú, ktorú máme už v súčasnosti k dispozícii. Certifikácia novej čipovej karty ako kvalifikovaného zariadenia pre elektronický podpis bude platná až do 11.6.2028.

S ohľadom na časovú tieseň Vás týmto vyzývame, aby ste si termín na vyhotovenie nových certifikátov bez meškania zarezervovali na adrese http://licencie.reservanto.sk/ V opačnom prípade nebudete môcť po termíne 15.12.2021 využívať informačný systém Licenčné konanie Ministerstva hospodárstva SR.

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Vážení konatelia spoločností,

 

v januári 2020 spustí MH SR do prevádzky informačný systém "Licenčné konanie", ktorý bude slúžiť na elektronické podávanie a spracovanie žiadostí (a iných podaní) realizovaných podľa zákona č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Informačný systém "Licenčné konanie"

 

- zabezpečuje efektívne spracovávanie informácií v oblasti agendy výrobkov obranného priemyslu vzhľadom na aktuálny vývoj medzinárodnej bezpečnostnej situácie a vyplývajúcich legitímnych požiadaviek národných partnerov a členských krajín EÚ,

- zefektívňuje agendu útvaru odboru výkonu obchodných opatrení (OVOO) MH SR v oblasti kontrolných režimov a poskytuje efektívny spôsob komunikácie medzi zamestnancami rezortu MH SR (OVOO) a podnikateľskými subjektami pôsobiacimi v oblasti obchodovania s výrobkami obranného priemyslu prostredníctvom online portálu,

- napĺňa záväzky SR vyplývajúce z medzinárodných dohovorov a zmlúv, ktorými je SR viazaná.

 

IS "Licenčné konanie" bude vzhľadom na citlivosť údajov, ktoré v ňom budú spracúvané, certifikovaný Národným bezpečnostným úradom a prevádzkovaný na režimovom pracovisku MH SR pod stupňom utajenia "Vyhradené".

 

Základným predpokladom pre úspešné používanie tohto informačného systému zo strany oprávnených osôb (držiteľov povolení na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu) je získanie tzv. bezpečnostných tokenov pre potreby autentifikácie a elektronického podpisovania. Pod pojmom bezpečnostný token sa rozumie 1ks čipovej karty s certifikátom pre autentifikáciu používateľov do insormačného systému a certifikátom pre elektronický podpis pre potreby podpisovania žiadostí a iných podaní v informačnom systéme.

 

Bezodplatné vydávanie bezpečnostných tokenov bude prebiehať na pracovisku MH SR, Votrubova 1, Bratislava (4. poschodie, miestnosť č. 525) od 09.12.2019 v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 15.00 hod..

 

Bezpečnostný token (ďalej len "BT") bude bezodplatne vydávaný jednému konateľovi spoločnosti a jednému zodpovednému zástupcovi spoločnosti ustanovenému v povolení na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu. Za účelom vydania BT je nevyhnutné, aby sa oprávnená osoba dostavila osobne na vyššie uvedené pracovisko a na mieste sa preukázala platným dokladom totožnosti (OP alebo cestovný pas).

 

Z dôvodu potreby plynulého spracúvania vstupných dát potrebných na vydanie BT je žiadúce, aby si oprávnené osoby rezervovali termín na rezervačnom portáli, kde sú uvedené aj ďalšie podrobnosti o vydávaní certifikátov. Takýmto postupom predídeme zbytočnej koncentrácii žiadateľov v jednom časovom intervale v už i tak stiesnených priestoroch, vyhradených pre návštevníkov MH SR, pracovisko Votrubova.

 

UPOZORNENIE!!!

 

Vážení žiadatelia o udelenie vývoznej licencie na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu, dovoľujeme si Vás požiadať v prípade vývozov výrobkov obranného priemyslu mimo krajín EÚ, aby ste postupovali nižšie uvedeným spôsobom.

Zákon č. 392/2011 Z. z. o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu

§16

Žiadosť o udelenie licencie

(4) Prílohou k žiadosti o udelenie licencie sú

b) pri vývoze výrobkov obranného priemyslu rovnopis dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu potvrdenom príslušným orgánom štátu konečného užívateľa, ktorého platnosť nesmie presiahnuť šesť mesiacov od dátumu vydania dokladu a ktorý obsahuje

1. názov orgánu krajiny odberateľa výrobkov obranného priemyslu,

2. obchodné meno slovenského vývozcu, ktorého ústradný orgán odberateľa poveruje dodávkami výrobkov obranného priemyslu,

3. obchodné meno dovozcu do krajiny odberateľa, ktorý dodáva výrobky obranného priemyslu odberateľovi,

4. presnú špecifikáciu výrobkov obranného priemyslu,

5. antireexportnú doložku,

6. čitateľné meno a priezvisko zástupcu ústredného orgánu krajiny odberateľa a odtlačok pečiatky orgány krajiny odberateľa.

 

K žiadosti o udelenie vývoznej licencie podanej elektronicky priložte v systéme len scan rovnopisu dokladu o konečnom užívateľovi výrobkov obranného priemyslu (EUC, IIC) a originál rovnopisu fyzicky doručte na odbor výkonu obchodných opatrení MH SR (osobne, poštou alebo kuriérom).

Tento spôsob doručovanie EUC, IIC je nevyhutný z dôvodu overovania pravosti predkladaného dokumentu v zharaničí.

 

 

 

 

 

Pre bezproblémový prechod na elektonické licenčné konanie, prosím, sledujte priebežne pokyny na našej webovej stránke.

  

Metodické usmernenie pre užívateľov IS "Licenčné konanie"

 

Používateľská príručka "Licenčné konanie"

 

Mobilná aplikácia pre Apple

 

 

 

Mobilná aplikácia pre Android

 

  

 

 

Zahraničný obchod - výrobky obranného priemyslu

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk