Dovoz/vývoz/transfer určených výrobkov na civilné použitie

!!!UPOZORNENIE!!!

Od 15.11.2022 je platná novela Zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

 

METODICKÉ USMERNENIE pre držiteľov ROZHODNUTIA O udelení LICENCIE k podávaniu Hlásenia o využití licencie

Odbor výkonu obchodných opatrení Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len "OVOO"), z dôvodu potreby racionalizovať a zefektívňovať činnosti vykonávané zamestnancami OVOO, si dovoľuje požiadať držiteľov licencií udelených podľa zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnnostných dôvodov a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, aby zasielali Hlásenia o využití licencie zvlášť za každé Rozhodnutie o udelení licencie ELEKTRONICKY na e-mail: urcenevyrobky@mhsr.sk, a to začínajúc hlásením za II. štvrťrok 2022, ktoré má byť doručené OVOO do 25. kalendárneho dňa po sledovanom štvrťroku, t.j. do 25.júla 2022.

_____________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme všetkých žiadateľov o udelenie licencií na obchodovanie s určenými výrobkami, že dňom      1. apríla 2019 nadobudol účinnosť zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupnení strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu. Týka sa žiadateľov, ktorí predkladajú so žiadosťou o udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami vyhlásenie o zhode - je potrebné doložiť k žiadosti o udelenie licencie vyhlásenie o zhode podľa § 13 uvedeného zákona. Rozsah vyhlásenia o zhode je uvedený v prílohe č. 10 citovanéh zákona.

_____________________________________________________________________________________________________________

24.2. 2015  - UPOZORNENIE:

Podľa § 6 ods. 3 písm. n) v súlade s § 6 ods. 4 písm. e) zákona č. 144/2013 Z. z. je potrebné k žiadosti o udelenie licencie prikladať aj zmluvu o skladovaní munície, čierneho prachu a bezdymného prachu.

Povinnosť priložiť  k žiadosti zmluvu o skladovaní uvedených tovarov vzniká odo dňa: 24.2.2015.

______________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNENIE:

Ministerstvo žiada žiadateľov o licenciu, aby pri podaní každej žiadosti o udelenie licencie uviedli výrobné čísla určených výrobkov.

V prípade, ak nie je možné uviesť výrobné čísla určených výrobkov pri podaní žiadosti, túto skutočnosť ministerstvu písomne oznámili v sprievodnom liste.

V tom prípade ministerstvo na udelenej licencii uvedie podmienku, a tým zaviaže žiadateľa o licenciu, aby doložil výrobné čísla určených výrobkov,

a to

- v termíne najneskôr do 30 dní od vykonania každého transferu na územie SR a dovozu z 3. krajín na územie SR

- v termíne najneskôr do 3 pracovných dní pred vykonaním každého transferu z územia SR a vývozu do 3. krajín z územia SR.

______________________________________________________________________________________________________________

USMERNENIE  k  Výnosu MH SR č. 2/2013  zo dňa 16. septembra 2013:

Polotovary hlavných častí a súčastí zbraní iné ako zatriedené v kapitole 93 – nie sú zaradené medzi určené výrobky podliehajúce licenčnému konaniu z toho dôvodu, že ich nie je možné v danom stave použiť k streľbe obvyklým spôsobom a ak sa na takéto predmety nevzťahuje povoľovacie konanie ani evidenčná povinnosť podľa zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zbraniach a strelive").

Hlavné časti a súčasti zbrane - vyplývajú z ustanovenia § 2 ods. 1 zákona  č. 190/2003 Z. z. o zbraniach a strelive. 

Hlavnou časťou zbrane je hlaveň, nábojová komora, vložná hlaveň, valec revolvera, záver, ktoré sú ako oddelené predmety zahrnuté do kategórie zbraní, na ktoré sú alebo majú byť namontované.

Súčasťou zbrane je prvok alebo náhradný diel osobitne skonštruovaný pre zbraň a podstatný pre jej funkciu vrátane hlavne, rámu, tela, záveru, puzdra záveru alebo valca revolvera, závorníka a zásobníka.

 

Medzi určené výrobky, ktoré podliehajú licenčnému konaniu sú zaradené:

a) hlavné časti zbrane a ich polotovary zatriedené v kapitole 93 KN

b) súčasti zbrane - hlaveň, rám, telo, záver, puzdro záveru alebo valec revolvera, závorník a zásobník

c) príslušenstvo zbrane, napr.: laser, prvok alebo náhradný diel akéhokoľvek zariadenia určeného alebo upraveného na tlmenie zvuku vyvolaného výstrelom zo zbrane a pod..

 ____________________________________________________________________________________________________________

 UPOZORNENIE:

Týmto upozorňujeme žiadateľov o udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami, že podľa ustanovenia § 6 ods. 2 zákona č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov a ktorým sa mení Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov je potrebné k žiadosti priložiť originál alebo úradne osvedčený rovnopis zmluvy so zahraničnou osobou, ktorej predmetom je obchod s konkrétnym druhom, hodnotou a množstvom určených výrobkov.

Správny orgán bude akceptovať napr.:

a) objednávku – ak táto bude mať podstatné náležitosti zmluvy a bude podpísaná zmluvnými stranami ako dôkaz jej akceptácie

b) faktúru, proforma faktúru dodávateľa - ak má náležitosti zmluvy a odberateľ jej prijatie potvrdil.

_________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNENIE:

Týmto upozorňujeme žiadateľov, ktorí budú podávať žiadosti o udelenie licencie na pyrotechnické výrobky, že sú povinní v nich uviesť – časť A bod 4. - aj množstvo pyrotechnickej zlože podľa § 6 ods. 3 písm. o) zákona č. 144/2013 Z. z.

__________________________________________________________________________________________________________________

UPOZORNENIE:

Upozorňujeme všetkých žiadateľov o udelenie licencií na obchodovanie s určenými výrobkami, že dňom 30. septembra 2013 nadobúda účinnosť Zákon č. 144/2013 Z. z. o obchodovaní s určenými výrobkami, ktorých držba sa obmedzuje z bezpečnostných dôvodov, a ktorým sa mení Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Týmto upozorňujeme žiadateľov, ktorí budú podávať žiadosť o udelenie licencie na vývoz do tretích krajín na zbrane, súčasti a hlavné časti, strelivo sú povinní vyplňovať tlačivo žiadosti, ktoré je uverejnené vo VZOROCH TLAČÍV ako „Žiadosť o udelenie jednorazovej, viacnásobnej alebo globálnej licencie na vývoz.“

__________________________________________________________________________________________________________________

Právne predpisy

Upozornenie na zmenu:

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2015/2446 zo dňa 28. júla 2015, ktoré sa uplatňuje od 1.5.2016, došlo k zmene pojmu „tovar neobchodnej povahy“.

Keďže nariadenie EÚ je priamo vykonateľné, z uvedeného dôvodu v zákone č. 144/2013 Z. z.
- pri „odkaze 18“ uvedenom v § 3 ods. 2 písm. c) na konci vety - citácia právneho predpisu v poznámke 18) pod čiarou znie takto:

Poznámka pod čiarou 18) Čl. 1 bod 21. delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2446 zo dňa 28. júla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), pokiaľ ide o podrobné pravidlá, ktorými sa bližšie určujú niektoré ustanovenia Colného kódexu Únie (Ú. v. EÚ L 343/1, 29.12.2015).“

___________________________________________________________________________________________________________________

Nariadenie EU a Rady č. 258/2012

Zákon č.144/2013 Z.z. (ENG version)

Výnos MH SR č. 2/2013 zo 16. septembra 2013

Výnos MH SR č. 3/2013 zo 16. septembra 2013

 

Systém prepravy výbušnín v rámci územia Spoločenstva - riadený smernicou 1993/15/EHS

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:

Mgr. A. Dlugošová, tel. 02/4854 2185, dlugosova@mhsr.sk
Mgr. C. Juračková, tel. 02/4854 2053, jurackova@mhsr.sk

 

 

Vzory tlačív

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk