Mučiace nástroje

Legislatíva

Dňa 10.7. 2015 bolo v ÚRADNOM VESTNÍKU EÚ uverejnené DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1113 zo 6. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, ktorým sa AKTUALIZUJE ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH AUTORÍT vykonávajúcich Nariadenie Rady (ES) 1236/2005.

Dňa 17.7.2014 bolo v Úradnom vestníku EÚ uverejnené VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 775/2014 zo   16. júla 2014, ktoré nadobudlo účinnosť 20.07.2014

Týmto vykonávacím nariadením sa mení nariadenie Rady č. 1236/2005 o obchodovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie: menia sa prílohy II a III nariadenia č. 1236/2005 (zoznamy tovaru, ktorý je predmetom zákazu a kontrol).

Dňa 30. 7. 2006 vstúpilo do platnosti nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 zo dňa 27. júna 2005, stanovujúce pravidlá Spoločenstva, ktoré upravujú obchodovanie s tretími krajinami.

Zákon 474/2007 Z.z.

Dňa 23.11.2016 vstúpilo do platnosti nariadenie Rady (ES) č. 2016/2134, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodovaní s určitím tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/125 zo 16. januára 2019

Delegované nariadenie komisie (EÚ) 2020/621 z 18. februára 2020, ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/125 o obchdovaní s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchdádzanie alebo trestanie.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk