Obchodovanie s drevom

Oznámenie - 15.júna 2012

V súvislosti s rozhodnutím Rady 2012/105/EÚ zo 14. decembra 2011 o podpise a predbežnom vykonávaní Dohody medzi Európskou úniou a Ruskou federáciou o správe colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie a protokolu medzi Európskou úniou a vládou Ruskej federácie o technických postupoch podľa uvedenej dohody, Ministerstvo hospodárstva SR, ako národný orgán pre správu vyššie uvedených colných kvót, upozorňuje všetkých dovozcov smrekového a borovicového dreva z Ruskej federácie, že dňa 13. júna 2012 nadobudlo účinnosť Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 498/2012 o prideľovaní colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie.

Osobitne je potrebné upriamiť okrem iného pozornosť na články 17 a 18 tohto nariadenia, z ktorých vyplýva pre dovozcov žiadajúcich o štatút tradičného dovozcu1 povinnosť písomne nahlásiť najneskôr do 20 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia (t.j. do 2. júla 2012) Ministerstvu hospodárstva SR tzv. referenčné obdobie ako aj skutočný objem dovozu zahrnutých výrobkov2 do SR, resp. iných členských štátov, pričom k hláseniu je dovozca povinný priložiť kópiu colných vyhlásení týkajúcich sa príslušného dovozu.

Pre lepšiu informovanosť podnikateľských subjektov (dovozcov) Ministerstvo hospodárstva SR text uvedených právnych predpisov v slovenskom jazyku najdete nižšie na tejto stránke.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

1 "Tradiční dovozcovia" sú dovozcovia, ktorí môžu dokázať, že v čase požiadania o povolenie na využitie kvóty:

· získali a využili povolenia na využitie kvóty podľa tohto oddielu pre zahrnuté výrobky počas každého z predchádzajúcich dvoch období platnosti kvóty a

· doviezli z Ruska do EÚ v priemere aspoň 5000 m3 zahrnutých výrobkov počas každého z predchádzajúcich dvoch období platnosti kvóty;

Ak tento protokol nadobudne platnosť po 31. januári určitého kalendárneho roka, požadovaný objem dovozu z Ruska na prvé obdobie platnosti kvóty sa vypočíta pro rata takto:

M = (5000/12) * t

kde

"M" predstavuje požadovaný objem dovozu z Ruska na prvé obdobie platnosti kvóty;

"t" predstavuje počet celých kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto protokolu do 31. decembra toho istého roka.

"Noví dovozcovia" sú iní dovozcovia, ako sú dovozcovia uvedení v písmene a) tohto odseku.

Pojem "dovozca" znamená fyzickú alebo právnickú osobu z ktoréhokoľvek členského štátu, resp. členských štátov EÚ (ďalej len "členské štáty EÚ"), ktorá má záujem o dovoz zahrnutých výrobkov z Ruska do EÚ.

2 Pojem „zahrnuté výrobky“ znamená tovar vymedzený v prílohe k časti V zoznamu koncesií a záväzkov Ruska týkajúcich sa tovaru v rámci členstva vo WTO, resp. tovar uvedený v Prílohe č. 1 Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 498/2012 o prideľovaní colných kvót uplatňovaných na vývoz dreva z Ruskej federácie do Európskej únie.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Pre ďalšie informácie kontaktujte, prosím:
Mgr. A. Dlugošová, tel. 02/4854 2185, dlugosova@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk