Obchodovanie s oceľou

UPOZORNENIE

Týka sa všetkých krajín, ktoré nie sú členmi EÚ s výnimkou Nórska, Islandu a Lichtenštajnska.

Predkladanie dokladu o dohľade sa uplatňuje od 3.júna 2016.

 

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1092 z 20. júna 2017, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/670, ktorým sa zavádza predbežný dohľad Únie nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/670 z 28. apríla 2016, ktorým sa zavádza predbežný dohľad Únie nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách

Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2016/670 z 28.apríla 2016, ktorým sa zavádza predbežný dohľad Únie nad dovozom určitých železných a oceľových výrobkov s pôvodom v určitých tretích krajinách

Zoznam Taric kodov 2018

 

Z oblasti pôsobnosti predmetného nariadenia budú vyňaté dovozy, ktorých čistá hmotnosť nepresahuje 2 500 kilogramov pri každom jednom kóde TARIC a 5 000 kilogramov pri každom jednom kóde TARIC, ktorý patrí do položky HS 7318.

Žiadosť podpisuje štatutárny zástupca, prevziať ju môže len osoba splnomocnená štatutárom.

K žiadosti je potrebné priložiť:

 - obchodný doklad preukazujúci jeho zámer dovážať (napri. kópia predajnej alebo kúpnej zmluvy, pro forma faktúra a pod.);

 - výrobné osvedčenie vystavené výrobcom ocele, ktorý tovar vyrobil (hutný atest), pokiaľ tovar nie je priamo zakúpený v krajine výroby.

 

Dohľady sa vydávajú automaticky, a to bez poplatku a pre akékoľvek požadované množstvá, do piatich pracovných dní od predloženia žiadosti (podmienené potvrdením z Bruselu, program SIGL2) ktoréhokoľvek dovozcu do Únie bez ohľadu na to, kde v Únii je usadený.

Doba platnosti kontrolného dokladu je stanovená na štyri mesiace od jeho vydania príslušným úradom členského štátu s tým, že platnosť kontrolného dokladu je možné predĺžiť o ďalšie štyri mesiace. Predĺženie dokladu o dohľade môže vykonať Odbor výkonu obchodných opatrení Ministerstva hospodárstva SR, len na základe písomnej žiadosti podpísanej oprávnenou osobou držiteľa kontrolného dokladu a predložením originálu dokladu o dohľade. Žiadosť musí byť doručená MH SR najneskôr 15 a najskôr 5 pracovných dní pred koncom pôvodnej doby platnosti dokladu o dohľade.

Žiadosti je možné podať:

1. osobne     pondelok - piatok v čase 09.00 hod. - 12.00 hod.   a   13.00 hod. - 15.00 hod. na adrese: Votrubova 1, Bratislava. Na recepcii je potrebné zavolať registračné miesto kl. 2167.

2. poštou na adresu: Ministerstvo hospodárstva SR, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212.

 

Žiadosť o vystavenie dokumentu dohľadu

Žiadosť o vystavenie dokumentu dohľadu (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk