Prekurzory výbušnín

OZNÁMENIE

Od 01.02.2021 je v platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20.júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013.

V čl. 3 ods. 9 zavádza nový pojem - profesionálny používateľ. Obmedzený prekurzor výbušnín môže byť sprístupnený profesionálnemu používateľovi alebo hospodárskemu subjektu ak hospodársky subjekt overil, že potenciálny zákazník je v skutočnosti profesionálnym používateľom alebo iným hospodárskym subjektom.

V tomto smere vo vzťahu k transakciám smerom k profesionálnym používateľom a smerom k hospodárstkym subjektom pribudli iba jednoznačnejšie pravidlá na vedenie evidencie avšak s predajom chemických látok takýmto subjektom nevznikajú za predpokladu splnenia náležitých povinností žiadne legislatívne prekážky.

Legislatíva u nás v tejto oblasti je v súčasnosti v príprave. Na Slovensku nie je zavedený režim povolení.

Po nadobudnutí účinnosti národnej legislatívy bude hospodárskym subjektom aj profesionálnym používateľom poskytnutý inštruktážny materiál, na základe ktorého budú hospodárske subjekty vedieť pružnejšie reagovať na novo vznikajúce situácie a zároveň budú priebežne otázky a problémy vyplývajúce z aplikačnej praxe riešené.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1148 z 20.júna 2019 o uvádzaní prekurzorov výbušín na trh a ich používaní, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1907/2006 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 98/2013

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk