Obchodovanie textil/odev

Informácia pre dovozcov textilných a odevných výrobkov pôvodom z Kórejskej ľudovodemokratickej republiky na základe autonómnej kvóty

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2148 zo dňa 7. decembra 2016, ktorým sa podľa Nariadenia EP a Rady (EÚ) 2015/936  stanovujú pravidlá pre správu a rozdeľovanie textilných kvót stanovených pre rok 2017.

Nariadenie EP a Rady (EÚ) 2017/354 zo dňa 15. februára 2017, ktorým sa mení Nariadenie (EÚ) 2015/936 o spoločných pravidlách dovozu textilných výrobkov pochádzajúcich z niektorých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú dvojstranné dohody, protokoly alebo iné dojednania ani iné zvlášntne pravidlá dovozu Únie.

Licenčné centrum v Bruseli prijíma od členských štátov  požiadavky o pridelenie dovoznej kvóty od 11. januára 2017 od 10:00 hodiny bruselského času.

Žiadosti o udelenie dovozného povolenia je možné v Slovenskej republike podávať  prostredníctvom Odboru výkonu obchodných opatrení Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej v texte len "OVOO MH SR").  Kvóty sú rozdeľované podľa zásady: „kto prv príde, je prvý na rade“.  

Žiadateľ predloží vyplnenú žiadosť OVOO MH SR, ktorý posúdi jej formálnu a vecnú správnosť a postúpi žiadosť Komisii, ktorá na základe stavu čerpania príslušnej dovoznej kvóty oznámi, či množstvo pre dovoz je k dispozícii. OVOO MH SR následne do 5-ich pracovných dní vydá dovozné povolenie.

V prvej žiadosti podanej v roku 2017 môže žiadateľ požiadať o udelenie ekvivalentného množstva, ktoré doviezol v roku 2016.

Žiadosť o udelenie dovoznej licencie - KĽDR-VZOR.docx (13.3 KB)

Žiadosť o udelenie dovoznej licencie - KĽDR - VZOR

K žiadosti treba  priložiť originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra alebo živnostenského listu a kópiu kontraktu na dovoz požadovaného množstva tovaru.

O udelenie ďalšieho povolenia môže žiadateľ požiadať len v tom prípade, ak využil najmenej 50% množstva udeleného v predchádzajúcom povolení. Dovozné povolenie sa udeľuje na deväť mesiacov odo dňa vydania povolenia, ale najdlhšie do 31. 12. 2017.


Na základe autonómnych opatrení sú podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/354 uplatňované tieto licenčné režimy - množstevné kvóty na kategórie:

10, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 41, 42, 49, 50, 53, 54, 55, 58, 62, 63, 65, 66, 67, 72, 84, 85, 86, 88, 90, 91, 93, 97, 99, 100, 101, 111, 112, 113, 114, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 145, 146 A, 146 B, 146 C, 149, 150, 153, 156, 157, 159, 160

 

Pre ďalšie informácie kontaktujte: Mgr. Mária Samašová, tel. 02/4854 5014, maria.samasova@mhsr.sk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk