Prekurzory drog

Legislatívne predpisy

Národná legislatíva:

Zákon č. 331/2005 Z. z. o orgánoch štátnej správy vo veciach drogových prekurzorov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 380/2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah, forma a termín podávania hlásení prevádzkovateľov o medzinárodnom obchode s určenými látkami a o uvádzaní určených látok na trh
Zákon č. 425/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 331/2005 Z. z. 
Vyhláška č. 12/2011 Z. z., ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva č. 380/2005 Z. z.
 
Úprava obchodu v rámci EÚ:

Nariadenie (ES) č. 273/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004 o prekurzoroch drog

 
 
Úprava obchodu krajín EÚ s nečlenskými krajinami EÚ:

Nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Úniou a tretími krajinami

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1011 z 24. apríla 2015, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami, a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 1277/2005

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/1013 z 25. júna 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá vzhľadom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1443 z 29. júna 2016, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, pokiaľ ide o zaradenie určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených látok

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/729 z 26. februára 2018, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, pokiaľ ide o zaradenie určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených látok

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1737 zo 14. júla 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nariadenie Rady (ES) č. 111/2005 pokiaľ ide o zaradenie určitých drogových prekurzorov do zoznamu určených látok

 

 

Žiadosť o vydanie povolenia na dovoz určenej látky.docx (32kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na vývoz určenej látky.docx (32kB)

 

 

 

 

 

kontakt:

Ministerstvo hospodárstva SR

oddelenie pre zákaz chemických zbraní a riadenie

obchodovania s vybranými chemickými látkami

Mlynské nivy 44/a

827 15 Bratislava 212

 

tel. +421 2 4854 2164........e-mail: jana.talabova@mhsr.sk

tel. +421 2 4854 3436........e-mail: filip.varga@mhsr.sk

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk