Významné investície

Vymedzenie pojmu významná investícia, základné podmienky pre vydanie osvedčenia o významnej investícii, ako aj proces vydávania osvedčenia o významnej investícii upravuje zákon č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách.

Osvedčenie o významnej investícii vydáva príslušné ministerstvo v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

Konania začaté a neukončené pred 1. novembrom 2021 sa dokončia podľa zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Osvedčenia o významnej investícii vydané podľa zákona č. 175/1999 Z. z. do 31. októbra 2021 zostávajú v platnosti za podmienok platných v čase vydania osvedčenia.

Zoznam osvedčení o významnej investícii vydaných Ministerstvom hospodárstva SR (xlsx, 15 kB). Vydané osvedčenia a súvisiace dokumenty sú uverejené v priečinku nižšie.

 

Vydané osvedčenia o významnej investícii

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk