Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

 

V zmysle § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon“) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zverejňuje zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov:

 

Dátum zápisu do zoznamu

 

Názov subjektu

 

Príslušnosť

 

Poplatok

 

1. 2. 2016

 

Slovenská obchodná inšpekcia

 

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. b) zákona

 

spory, pre ktoré nie je príslušný ani Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ani Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb okrem sporov vyplývajúcich zo zmlúv o poskytovaní finančných služieb

 

napr. spor s predávajúcim športového oblečenia, spor s predávajúcim elektrotechniky

 

 

0 €

 

1. 2. 2016

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

 

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. a) zákona

 

spory vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla, zmlúv o dodávke pitnej vody a zmlúv o odvádzaní odpadovej vody uzatvorených so subjektom vykonávajúcim regulovanú činnosť podľa osobitného predpisu

 

napr. spor s dodávateľom elektriny alebo plynu

 

 

0 €

 

1. 2. 2016

 

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

 

vymedzenie v § 3 ods. 2 písm. c) zákona

 

spory vyplývajúce zo zmlúv o poskytovaní verejných služieb, ktoré sa týkajú kvality a ceny služieb, a zo zmlúv o poskytovaní poštových služieb, ktoré sa týkajú poštových služieb a poštového platobného styku

 

napr. spor s poskytovateľom internetového pripojenia, spor s mobilným operátorom

 

 

0 €

 

8. 2. 2016

 

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad

 

 

všetky druhy spotrebiteľských sporov

 

0 €

 

7. 4. 2016

 

Slovenská banková asociácia

 

a. spory súvisiace s poskytovaním platobných služieb, ktoré vznikli medzi používateľmi platobných služieb, ktorými sú spotrebitelia, a poskytovateľmi platobných služieb (§ 2 ods. (3) Zákona o platobných službách v znení neskorších predpisov); to sa rovnako vzťahuje na spory súvisiace s presunom platobného účtu podľa § 44d Zákona o platobných službách v znení neskorších predpisov (ďalej len „spory z platobných služieb“)

 

b. spory vyplývajúce z bankových obchodov podľa § 5 písm. i) Zákona o bankách medzi bankami alebo pobočkami zahraničných bánk a spotrebiteľmi (ďalej len „spory z bankových obchodov“)

 

c. spory súvisiace s poskytovaním spotrebiteľských úverov podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch, ktoré vznikli medzi spotrebiteľmi a nebankovými veriteľmi, ktorí sú členmi Asociácie leasingových spoločností Slovenskej republiky (ďalej len „leasingové spory“). 

 

0 €

 

1. 1. 2017

 

OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov

 

rieši spory s výnimkou tých, z oblasti

- organizovaných zájazdov a dovolenkových služieb

- služieb leteckých dopravných služieb

- ochrany práv cestujúcich v námornej doprave

internetového obchodu, pri predaji tovarov a služieb cez internet

- ochrany práv pri poskytovaní finančných služieb

napr. spor s predávajúcim obuvi v kamennej predajni

 

 

do 5 €

 

4. 4. 2017

 

Slovenská asociácia poisťovní

 

rieši spory z poistných zmlúv medzi klientmi (spotrebiteľmi) a poisťovňou (členom Slovenskej asociácie poisťovní)

 

 

0 €

 

9. 8. 2021

 

Združenie na ochranu práv občana - AVES

 

všetky druhy spotrebiteľských sporov

 

0 €

 

29.5.2024

 

ENERGETICKÝ OMBUDSMAN o. z.

spory medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúce zo zmlúv o pripojení do distribučnej sústavy, zmlúv o pripojení do distribučnej siete, zmlúv o združenej dodávke elektriny, zmlúv o združenej dodávke plynu, zmlúv o dodávke a odbere tepla a spory vo finančnej oblasti

 

 

0 €

 

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán v zmysle čl. 18 ods. 1 a čl. 20 ods. 4 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z  21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, ktorou sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES zverejňuje odkaz na konsolidovaný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vypracovaný Európskou komisiou https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

 

Prílohy:

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu SOI

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu URSO

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu UREKPS

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S.) Poprad

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu Slovenskou bankovou asociáciou

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu OMBUDSPOT, združenie na ochranu práv spotrebiteľov

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu Slovenskou asociáciou poisťovní (SLASPO) 

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu Združenie na ochranu práv spotrebiteľov - AVES

Zoznam subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vypracovaný Európskou komisiou

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk