Poradná skupina pre spotrebiteľskú politiku

Vážení záujemcovia o členstvo v poradnej skupine pre spotrebiteľskú politiku,

poradná skupina pre spotrebiteľskú politiku je novovznikajúca neformálna expertná skupina v oblasti ochrany spotrebiteľa na pôde Európskej komisie. O členstvo v skupine sa majú možnosť prihlásiť v prípade záujmu rôzne subjekty ako napr. združenia na ochranu spotrebiteľa, akademické inštitúcie,  zástupcovia priemyslu a pod. Táto skupina vzniká v súlade s opatrením č. 21 prijatým v Novom programe pre spotrebiteľov (ďalej len „program“), ktorý nájdete tiež uverejnený v tejto časti webového sídla. Nato, aby sa subjekt mohol stať členom predmetnej skupiny je nutné spĺňať okrem iného predpoklad dostatočnej odbornosti a mal by mať dostatočný prehľad o prioritách a opatreniach v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré vyplývajú priamo zo spomínaného programu. Úlohou poradnej skupiny bude okrem iného navrhovať spôsoby implementácie priorít vyplývajúcich z programu, monitorovať implementáciu ale tiež napríklad vymieňať si navzájom rôzne skúsenosti a osvedčené postupy v oblasti ochrany spotrebiteľa.

Podrobnejšie informácie o expertnej skupine, jej úlohách a možnostiach požiadať o členstvo nájdete nahttps://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=3750 a v dokumente Consumer policy advisory group uverejnenom tiež v tejto časti webového sídla.

Termín dokedy záujemcovia môžu podať žiadosť o členstvo v expertnej skupine je najneskôr 28. január 2021.

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk