Cudzinci - podnikanie v SR

 

ROZHODOVANIE O ŽIADOSTI O UDELENIE A OBNOVENIE PRECHODNÉHO POBYTU

PRÍSLUŠNÍKOM TRETÍCH KRAJÍN NA ÚČEL PODNIKANIA

  

Sme radi, že sa zaujímate o podnikanie na Slovensku.

Na tejto stránke nájdete informácie užitočné pre obyvateľov tretích krajín, ktorí chcú na území SR prechodný/trvalý pobyt na účel podnikania. 

Žiadosť posielajú priamo na MH SR (cez portál slovensko.sk) len spoločností, ktoré sú držiteľmi osvedčenia o významnej investícii. TU - Významné investície | Podpora investícií | Podpora podnikateľov | MHSR

V ostatných prípadoch je potreba žiadosť vypísať a zaslať na príslušné oddelenie cudzineckej polície SR alebo na zastupiteľský úrad. (Pobyt cudzinca, Ministerstvo vnútra SR - Polícia (minv.sk))

Kto posudzuje žiadosť o udelenie prechodného pobytu, ktorú som odovzdal na Úrade hraničnej a cudzineckej polície SR alebo zastupiteľskom úrade?

Žiadosť o udelenie/obnovenie prechodného pobytu posudzuje Úrad hraničnej a cudzineckej polície SR.

V zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov požiada Ministerstvo hospodárstva SR o zaujatie stanoviska k žiadosti o udelenie alebo obnovenie pobytu príslušníkov tretích krajín. Ministerstvo hospodárstva SR posudzuje žiadosti o zaujatie stanoviska len z hľadiska hospodárskeho prínosu pre Slovenskú republiku. MH SR predmetným stanoviskom deklaruje, či daná podnikateľská činnosť je alebo nie je prínosom pre hospodárstvo SR. Stanovisko MH SR má podobu substanoviska, ktoré má odporúčajúci charakter pre správne konanie vedené príslušným oddelením Úradu hraničnej a cudzineckej polície SR. 

Ako prebieha proces posudzovania prínosu podnikateľskej činnosti žiadateľa o udelenie prechodného pobytu pre hospodárstvo Slovenskej republiky?

V rámci procesu rozhodovania o žiadosti o udelenie prechodného pobytu podľa § 22 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov policajný útvar prihliada na verejný záujem, na bezpečnostné hľadisko a na hospodárske záujmy Slovenskej republiky. Policajný útvar požiada o stanovisko MH SR. 

Dňa 29. júna 2022 prijalo MH SR zmeny vedúce k zlepšeniu posudzovania prínosu plánovaných podnikateľských činností príslušníkov tretích krajín. Súčasťou zmien bol aj prechod na elektronickú komunikáciu s MV SR, čím sa zjednodušil a zrýchlil samotný proces spracovávania žiadostí.

Po vzore iných krajín EÚ budeme klásť väčší dôraz na osobnostné kritériá žiadateľov ako je vzdelanie, odborné kurzy, certifikáty, prax, či ovládanie slovenského jazyka a cudzích jazykov. Pripravili sme formulár Zjednodušený podnikateľský zámer (anj) (sj), ktorý by žiadateľ mal byť schopný vyplniť samostatne bez pomoci inej osoby. Na základe neho hodnotíme realizovateľnosť či udržateľnosť podnikania a tiež očakávaný prínos vo forme tvorby pracovných miest či podnikania v oblastiach nedostatkových profesií.

Pri žiadostiach o trvalý pobyt podrobne skúmame, či žiadateľ v Slovenskej republike podniká reálne, alebo len virtuálne, hodnotíme plnenie daňových povinností, počet zamestnancov a mieru prispievania k znižovaniu nezamestnanosť v okresoch.

Následne je podporné stanovisko odoslané na príslušné oddelenie Cudzineckej polície. 

Aké dokumenty mám k žiadosti priložiť?

 I. Žiadateľom o udelenie prechodného pobytu na objektívne posúdenie prínosu plánovanej podnikateľskej činnosti odporúčame, aby k žiadosti priložili:

  

 • Podpornú dokumentáciu, ako napríklad:

 • zmluvy o budúcej zmluve,

 • zmluva o budúcej nájomnej zmluve,

 • zmluva o budúcej dodávateľskej zmluve,

 • zmluva o budúcej odberateľskej zmluve,

 • cenníky, certifikáty, osvedčenia,... 

  II. Žiadateľom o obnovenie prechodného pobytu na objektívne posúdenie prínosu plánovanej podnikateľskej činnosti odporúčame, aby k žiadosti priložili:

 • identifikáciu žiadateľa (adresa, IČO, DIČ a iné)

 • opis podnikateľskej činnosti, ktorú žiadateľ vykonáva,

 • prehľad vzdelania, certifikáty, osvedčenia,

 • účtovnú závierku za predchádzajúce účtovné obdobie,

 • nájomné zmluvy,

 • dodávateľské zmluvy,

 • odberateľské zmluvy, cenníky,

 • zmluva o obchodnej spolupráci,

 • faktúry za predchádzajúce zúčtovacie obdobie, alebo ich prehľad

 • evidenciu počtu zamestnancov

  Ak sa žiadosť týka trvalého pobytu a žiadateľ doposiaľ nemal udelený prechodný pobyt na území Slovenskej republiky na účely podnikania, MH SR vydá stanovisko o prínose, najmä ak ide o zamestnanca, ktorého zamestnávateľ je držiteľom osvedčenia o významnej investícii.

  Štandardne preto odporúčame v prípade podnikateľov žiadať najprv o prechodný pobyt a až následne (po preukázaní hospodárskeho prínosu) požiadať o trvalý pobyt.

  Aké lehoty má MH SR pre vydanie substanoviska k mojej žiadosti?

  Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov neukladá MH SR žiadne lehoty pre vydanie substanoviska vrámci procesu vedeného správnym orgánom, t.j. Ministerstvom vnútra SR.

  Lehota pre vydanie záväzného stanoviska pre policajný útvar vyplýva z § 33 ods. 8 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Policajný útvar rozhodne o žiadosti o udelenie pobytu do 90 dní.

  Snahou MH SR je posúdiť každú žiadosť objektívne, transparente a v čo najkratšom časovom horizonte.

   

  Chcem podnikať v Slovenskej republike, som cudzinec, aké ďalšie podmienky musím spĺňať?

  Podnikanie zahraničných osôb na území Slovenskej republiky upravuje Zákon č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník. Zahraničné osoby môžu podnikať na území SR za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.

  Ďalšie podmienky, ktoré musia podnikatelia spĺňať, určuje:

 • Zákon č. 455/1991 Z. z. o živnostenskom podnikaní,
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve,
 • Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmu,
 • Zákon č. 222/2004 Z .z. o dani z pridanej hodnoty atď., z ktorých podnikateľovi vyplývajú rôzne povinnosti.

Bližšie informácie o podnikaní nájdete na webovej stránke MH SR  

Vaše námety na zlepšenie fungovania pobytovej agendy v gescii MH SR môžete adresovať na:

cudzinec@mhsr.sk.

 

Verzia pre tlač TU

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk