Dohľad nad trhom s výrobkami

Základné princípy dohľadu nad trhom s výrobkami na úrovni Európskej únie a vzájomnú spoluprácu a koordináciu orgánov trhového dohľadu v členských štátoch a orgánov trhového dohľadu a colných orgánov pri kontrole výrobkov vstupujúcich na vnútorný trh Európskej únie upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25.6.2019).

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk