Safety Gate/RAPEX

Systém Safety Gate/RAPEX

 

Systém na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch (tzv. systém RAPEX alebo systém Safety Gate) je určený  na rýchlu výmenu informácií  medzi  členskými štátmi Európskej únie, štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru – Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom – a Európskou komisiou o opatreniach a krokoch prijatých v súvislosti s výrobkami, ktoré predstavujú vážne riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov. Pomáha predchádzať výskytu a obmedzeniu distribúcie nebezpečných nepotravinových výrobkov na trhu Európskej únie s cieľom chrániť zdravie a bezpečnosť spotrebiteľa. Je zároveň prostriedkom na monitorovanie účinnosti a konzistentnosti činností v oblasti dohľadu nad trhom a presadzovania práva v členských štátoch.

Do systému Safety Gate/RAPEX sa povinne hlásia všetky nebezpečné výrobky, ktorépredstavujú závažné riziko pre zdravie a bezpečnosť okrem:

- potravín a krmív (informačný systém RASFF),

- liekov, zdravotníckych pomôcok , zdravotníckych zariadení a prístrojov. 

Podrobnosti o systéme RAPEX upravuje Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/417 z 8. novembra 2018, ktorým sa stanovujú usmernenia pre riadenie systému Európskej únie na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) vytvoreného podľa článku 12 smernice 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a jeho systému oznamovania.

Vzhľadom na modernizovanie systému RAPEX tak, aby umožňoval prijať efektívnejšie nápravné opatrenia v rámci celej Únie a v záujme lepšej zrozumiteľnosti a širšieho dosahu na spotrebiteľov sa mení jeho názov prostredníctvom nového nariadenia o všeobecnej bezpečnosti výrobkov na systém Safety Gate.  

Systém Safety Gate zahŕňa tri prvky:

1.systém na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch, prostredníctvom ktorého si vnútroštátne orgány a Komisia môžu vymieňať informácie o takýchto výrobkoch (systém rýchleho varovania Safety Gate);

2.webový portál, ktorý slúži na poskytovanie informácií verejnosti a umožňuje verejnosti podávať sťažnosti (portál Safety Gate);

3.webový portál, ktorý umožní podnikom plniť si svoju povinnosť informovať orgány a spotrebiteľov o nebezpečných výrobkoch a nehodách (Safety Business Gateway). 

V súčasnosti sa informácie zaslané vnútroštátnymi orgánmi denne uverejňujú na stránke Safety Gate. Podnikateľom na účel nahlasovania nebezpečných výrobkov je dostupný nástroj Product Safety Business Alert Gateway.

O výskyte nebezpečných spotrebiteľských nepotravinových výrobkoch na trhu SR sa môže spotrebiteľ dozvedieť na webovom sídle:

www.soi.sk- väčšina nepotravinových spotrebiteľskýchvýrobkov

www.uvzsr.sk - kozmetické výrobky

www.svps.sk  - zakázané prídavné látky, limity na zložky a emisie tabakových výrobkov

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk