Aktuality

Tlačové správy

22. 05. 2019

Rekordná účasť na kooperačnej burze v rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu

Slovenská kooperačná burza (SKB) v Nitre je už 10 rokov prestížnym medzinárodným podujatím a súčasťou sprievodného programu Medzinárodného strojárskeho veľtrhu. Cieľom podujatia, ktoré organizuje agentúra SARIO, je poskytnúť účastníkom platformu na rokovania s obchodnými partnermi, zdieľanie informácií, výmenu skúseností či prezentovanie zaujímavých projektov.

Čítať viac
22. 05. 2019

Ocenenie za inovatívny prístup v podnikaní

Za inovatívny prístup v podnikaní získalo ocenenie ďalších deväť spoločností. Výsledky súťaže o Cenu ministra hospodárstva „Inovatívny čin roka“ boli slávnostne vyhlásené počas Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre.

Čítať viac
22. 05. 2019

MH SR pripravuje opatrenia na podporu Smart Cities

Rezort hospodárstva pripravuje opatrenia, ktoré majú pomôcť rozvíjať tému a projekty inteligentných miest na Slovensku. Základné ciele predstavila na odbornej konferencii „Smart city v praxi“ generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Konferencia bola sprievodným programom veľtrhu ELO SYS 2019 v Nitre.

Čítať viac
21. 05. 2019

V. Ferencz: Priemysel čelí v súčasnosti viacerým výzvam

Slovensko je priemyselná krajina. Ak chceme, aby bol náš priemysel konkurencieschopný aj v budúcnosti, je potrebné reagovať na výzvy, ktorým čelí. Sú nimi nové technologické zmeny, automatizácia a digitalizácia, ale aj zavádzanie opatrení potrebných v boji proti klimatickým zmenám.

Čítať viac
17. 05. 2019

Ocenenie za zachovávanie banských tradícií

Čestný odznak ministra hospodárstva Za zachovávanie tradícií získalo 17 bývalých zamestnancov baní, banských úradov a aktívnych členov viacerých baníckych spolkov. Ocenenia si prevzali na 12. stretnutí banských miest a obcí v Ľubietovej (okr. Banská Bystrica) na návrh Združenia baníckych cechov a spolkov Slovenska. Rezort hospodárstva na podujatí zastupoval generálny riaditeľ Sekcie energetiky MH SR Ján Petrovič.

Čítať viac
17. 05. 2019

R. Chovanec na otvorení zmodernizovanej haly na výrobu munície v Novákoch

Dvojmiliónová investícia v Novákoch prinesie do konca roka prácu štyridsiatim ľuďom. Spoločnosť MSM Nováky otvorila zmodernizovanú halu na kompletizáciu a výrobu munície, a tiež na technické predlženie života munície rôznych typov a kalibrov. Na jej slávnostnom otvorení sa zúčastnil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec.

Čítať viac
Ďalšie tlačové správy
Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR
Ďalšie služby
Informovanie o možnostiach podpory podnikania
Misia na podporu klastrov
Máte nápad na ekoinováciu
Suťaž pre sociálnych inovátorov
Viac ...
Individuálne poradenstvo investorom ohľadne investovania v SR
SARIO poskytuje pre investorov ešte neetablovaných na Slovensku individuálne poradenstvo pri investovaní v SR.
Viac ...
Prihlasovanie sa na podujatia SARIO a MH SR
Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií
27.11.2018 - 27.11.2018
INNOPROM 2018
09.07.2018 - 12.07.2018
Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2018
22.05.2018 - 25.05.2018
Viac ...
Vypracovanie ponuky nehnuteľností pre investora
SARIO vypracuje na požiadanie pre potenciálneho investora personalizovanú ponuku nehnuteľností.
Viac ...
Poskytovanie podpory existujúcim investorom
SARIO poskytuje pre investorov už etablovaných na Slovensku podporu a poradenstvo pri realizácii investičných aktivít v SR.
Viac ...
Poskytovanie všeobecného poradenstva pre MSP
Kalendár podnikateľa máj 2019
KalendarPodnikatela_2019_4
Kalendár podnikateľa
Viac ...
Prihlasovanie sa na podujatia organizované SBA
Poskladajte si vysnívaný tím
09.05.2019 - 09.05.2019
Vytvorte vektorovú karikatúru v programe Corel Draw
06.02.2019 - 06.02.2019
Podnikanie a reklama
31.01.2019 - 31.01.2019
Viac ...
Podpora podnikateľov pri vyhľadávaní zahraničných partnerov
SARIO poskytuje podporu podnikateľom pri vyhľadávaní zahraničných partnerov.
Viac ...
Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA)
SARIO poskytuje slovenským podnikateľom možnosť prihlásiť sa do Katalógu kooperačných príležitostí.
Viac ...
Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy
MH SR poskytuje možnosť podať hlásenie o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami alebo oznámenie o neuskutočnení transferu, resp. vývozu.
Viac ...
Poskytovanie vyhlásenia o konečnom užívateľovi určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia alebo o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.
Viac ...
Vydávanie osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou SR.
Viac ...
Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o udelenie licencií na obchodovanie s určenými výrobkami a žiadosť o vydanie povolení na transfer výbušnín v rámci EÚ.
Viac ...
Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej licencii
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Vydávanie potvrdení o zapísaní do zoznamu energetických audítorov
MH SR poskytuje energetickému audítorovi možnosť podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických audítorov.
Viac ...
Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Kriteria na výstavbu EZ
Viac ...
Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov
Dúbrava Marian
15.12.2016
Gundzik Miroslav
15.12.2016
Huľuk Andrej
15.12.2016
Viac ...
Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh
MH SR umožňuje prevádzkovateľom zúčastňujúcich sa na umiestňovaní určených látok na trh podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh.
Viac ...
Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi
V4 Network on Entrepreneurship
Future of building
Konferencia NEWMATEC 2019
Viac ...
Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Martinská teplárenská, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Viac ...
Informovanie o medzinárodných tendroch
SARIO informuje o tendroch organizovaných v zahraničí s možnosťou požiadať o doplňujúce informácie.
Viac ...
Informovanie o voľných nehnuteľnostiach a priemyselných parkoch pre investorov
Pozemok
Partizánske Trenčiansky kraj
Pozemok
Topoľčany Nitriansky kraj
Pozemok
Kostolné Kračany Trnavský kraj
Viac ...
Informovanie o podnikateľských misiách a veľtrhoch
INNOPROM 2018
09.07.2018 - 12.07.2018
Medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2018
22.05.2018 - 25.05.2018
ELO SYS 2018 — Veľtrh elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií
22.05.2018 - 25.05.2018
Viac ...
Informovanie o možnostiach a výhodách investovania v SR
Investičná pomoc na Slovensku
Investičná pomoc FAQ
Why Slovakia publikácia
Viac ...
Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku a regionálnych a vybraných sektorových analýzach
Regionálne analýzy
Centrá zdieľaných a podnikových služieb na Slovensku
Automobilový priemysel
Viac ...
Poskytovanie mikropôžičky
SBA poskytuje mikropôžičky malým a začínajúcim podnikateľom na udržanie zamestnanosti a podporu tvorby nových pracovných miest.
Viac ...
Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov na vzdelávanie MSP
SBA poskytuje nenávratné finančné príspevky na vzdelávanie malým a stredným podnikateľom na zvýšenie vedomostného potenciálu.
Viac ...
Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi
SBA poskytuje malým a stredným podnikateľom poradenstvo a služby na podporu medzinárodnej spolupráce prostredníctvom siete Enterprise Europe Network.
Viac ...
Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie
SBA poskytuje na podporu podnikateľom a záujemcom o podnikanie informačné a odborné poradenstvo a vzdelávanie na regionálnej úrovni.
Viac ...
Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR
Minister hospodárstva Peter Žiga viedol v Paríži diskusiu o digitálnom obchode
Rekordná účasť na kooperačnej burze v rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu
Ocenenie za inovatívny prístup v podnikaní
Viac ...
Informovanie poskytovateľov, príjemcov služieb a spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: najčastejšie otázky spotrebiteľov
Informácie o povinnostiach členských štátov v elektronickom obchode
Viac ...
Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre MSP
Projektové poradenstvo
Výzva na predloženie žiadosti
Inkubátor NPC opäť otvára svoje brány
Viac ...
Poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2018
16.04.2018
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, náučných banských chodníkov a prezentáciu banských tradícií
14.12.2017
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na plnenie deputátnych nárokov v uhoľnom baníctve
21.05.2018
Viac ...
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO
Realizácia vývozných a dovozných obchodných operácií
27.11.2018 - 27.11.2018
Obchod s Čínou bez rizika a so ziskom
26.04.2018 - 26.04.2018
Slovenská kooperačná burza Nitra 2018
23.05.2018 - 23.05.2018
Viac ...
Služby vzdelávania pre exportérov
SARIO organizuje pre exportérov špecifické školenia a semináre, na ktorých je možné sa zúčastniť.
Viac ...
Prihlasovanie voľných nehnuteľností do databázy
SARIO poskytuje vlastníkom nehnuteľností možnosť zaregistrovať svoju nehnuteľnosť do databázy nehnuteľností.
Viac ...
Poskytovanie informácií pre exportérov
Formy vstupu firiem na medzinárodné trhy
Rozhodovanie o expanzii
Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít
Viac ...

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk