Aktuality

Tlačové správy

06. 12. 2022

Nová výzva na modernizáciu bioplynových staníc z Plánu obnovy a odolnosti SR

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo novú výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR v oblasti Zelenej ekonomiky na podporu modernizácie existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 10 miliónov eur, maximálna výška príspevku na jeden projekt je 1 mil. eur. Cieľom výzvy je zabezpečiť produkciu elektriny z obnoviteľných zdrojov. O nenávratnú finančnú pomoc môžu žiadať subjekty vlastniace bioplynovú stanicu na výrobu elektriny, ktorá je súčasťou realizácie projektu. Podporené budú projekty zamerané na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc na výrobu elektriny (podľa pôvodnej zrušenej výzvy typ A).

Čítať viac
06. 12. 2022

Národná rada SR schválila novelu zákona o energetike. Do praxe zavádzajú odvod z nadmerných príjmov pre určité subjekty vyrábajúce elektrinu, či dotácie na pokrytie rozdielu cien tepla  

Jednou z najzložitejších problematík v rámci energetickej krízy sú ceny tepla. Novelou zákona sa zavádza dotácia na pokrytie rozdielu cien tepla medzi cenou schválenou, respektíve určenou Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a cenou tepla, ktorú určila vláda SR nariadením. O dotácie môžu žiadať osoby podnikajúce v tepelnej energetike. Podmienkou je, že týmto osobám ÚRSO určil cenu tepla na rok 2023 a nevzťahujú sa na ňu sankcie. „Tento zákon umožňuje, aby sme po 1. januári poskytli pomoc všetkým domácnostiam na území Slovenskej republiky, ktoré sú zásobované teplom v centrálnom systéme vykurovania miest a obcí pričom sa jedna zhruba až o 2 milióny obyvateľov. Málokto si uvedomuje, že hlavné dodávky tepla sú realizované v našej krajine práve cez centrálne vykurovanie a bez týchto zmien, ktoré sme navrhli, by pomoc pre domácnosti po 1. januári nebolo možné poskytnúť napriek všetkým navrhovaným opatreniam, ktoré ministerstvo, vláda ale aj v súčinnosti s ÚRSO a dodávateľmi tepla pripravili“, doplnil minister hospodárstva Karel Hirman.

Čítať viac
06. 12. 2022

Po prvých dňoch od zverejnenia výzvy MH SR hradí prvé kompenzácie na vysoké ceny energií.

Ministerstvo hospodárstva dnešným dňom posiela prvé úhrady oprávneným žiadateľom na krytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien energií v celkovej výške 4 687 469,25 eur. Rezort hospodárstva tak splnilo svoj prísľub, kedy dňa 1. decembra 2022 spustilo výzvu, o dotácie z nej môžu požiadať všetky subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť do 22. decembra. Rezort zároveň vyzýva žiadateľov, aby si zasielanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu.

Čítať viac
02. 12. 2022

Príprava samospráv v regiónoch pre zahraničné investície a regionálny rozvoj

Minister hospodárstva Karel Hirman, štátny tajomník Peter Švec a generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj a investície Robert Šimončič vycestovali na východ Slovenska, kde sa 2. decembra stretli na pôde úradu Prešovského samosprávneho kraja s predsedom Milanom Majerským a predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom. Stretnutia sa zúčastnili i ostatní zástupcovia oboch krajských samospráv, miest a obcí z regiónu. Hlavnou témou diskusií bol rozvoj kraja, vytváranie podmienok pre investičné projekty a priemyselné parky. Cieľom rezortu je zvýšiť prípravu regiónov pre príchod zahraničných investícií, zlepšiť koordináciu a komunikáciu medzi štátom, regiónmi a investormi. Ide tak o prvú pracovnú cestu zástupcov rezortu hospodárstva a agentúry SARIO do regiónov, pričom v ďalšom období sú plánované návštevy ďalších krajov Slovenska.

Čítať viac
02. 12. 2022

Reakcia ministerstva hospodárstva na vyhlásenie výrobcov tepla

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v reakcii na vyhlásenie predsedu predstavenstva SZVT Stanislava Janiša zdôrazňuje, že sa pán Janiš rokovaní v súvislosti riešením pre výrobcov tepla rokovaní osobne zúčastňoval. MH SR zároveň dodáva, že pripomienky pána Janiša boli pri novele zákona zapracované a rezort zároveň pracuje s údajmi, ktoré ako zástupca zväzu rezortu poskytol.

Čítať viac
01. 12. 2022

Ministerstvo opäť zvyšuje výkon pre zelené lokálne zdroje

Už tretíkrát v tomto roku ministerstvo hospodárstva zvyšuje inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch na celkových 239 MW. Rezort hospodárstva registruje enormný záujem o inštaláciu vlastných zdrojov na výrobu zelenej elektriny, obzvlášť na západnom Slovensku. V súlade s platným znením zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., ktorá určuje pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje, preto opätovne zvyšuje inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a ktoré je možné pripojiť do sústavy v tomto roku, a to na celkových 239 MW.

Čítať viac
Ďalšie tlačové správy
Portál elektronických služieb Ministerstva hospodárstva SR
Ďalšie služby
Portl ES MH SR
Informovanie o možnostiach podpory podnikania
So zváračkou v rukách tvorí krehkú krásu
Poradenstvo pre rodinné podniky – generačná výmena a nástupníctvo
Začínali ako dobrovoľníci, teraz ich živí permakultúra
Viac ...
Portl ES MH SR
Prihlasovanie sa na podujatia SARIO a MH SR
Podnikateľská misia do Budapešti pri príležitosti veľtrhu Mach-Tech Industry Days 2020
20.10.2020 - 20.10.2020
Podnikateľská misia do Švajčiarska
22.10.2020 - 24.10.2020
Super odpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu
23.09.2020 - 23.09.2020
Viac ...
Portl ES MH SR
Individuálne poradenstvo investorom ohľadne investovania v SR
SARIO poskytuje pre investorov ešte neetablovaných na Slovensku individuálne poradenstvo pri investovaní v SR.
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o možnostiach nadviazania spolupráce MSP s partnermi
Dotazník MSP
Kórejská spoločnosť hľadá partnerov
Virtual NANO-2020
Viac ...
Portl ES MH SR
Vypracovanie ponuky nehnuteľností pre investora
SARIO vypracuje na požiadanie pre potenciálneho investora personalizovanú ponuku nehnuteľností.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie podpory existujúcim investorom
SARIO poskytuje pre investorov už etablovaných na Slovensku podporu a poradenstvo pri realizácii investičných aktivít v SR.
Viac ...
Portl ES MH SR
Prihlasovanie sa na podujatia organizované SBA
Právne minimum podnikateľa
26.03.2020 - 26.03.2020
Spoznajte svoje kvality
24.03.2020 - 24.03.2020
Kurz podnikateľských zručností - Udržateľné podnikanie
23.03.2020 - 27.03.2020
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie všeobecného poradenstva pre MSP
ÚĽ NÁPADOV v regiónoch
Zapojte sa do prieskumu: Ako vnímajú reštaurácie a firmy gastrolístky?
Dlhodobé poradenstvo pomôže firmám napredovať i vyriešiť problémy (recenzie II)
Viac ...
Portl ES MH SR
Podpora podnikateľov pri vyhľadávaní zahraničných partnerov
SARIO poskytuje podporu podnikateľom pri vyhľadávaní zahraničných partnerov.
Viac ...
Portl ES MH SR
Prihlasovanie sa do Katalógu kooperačných príležitostí (KATKA)
SARIO poskytuje slovenským podnikateľom možnosť prihlásiť sa do Katalógu kooperačných príležitostí.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie služieb držiteľovi licencie cezhraničnej prepravy
MH SR poskytuje možnosť podať hlásenie o využití licencie na obchodovanie s určenými výrobkami alebo oznámenie o neuskutočnení transferu, resp. vývozu.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie vyhlásenia o konečnom užívateľovi určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Portl ES MH SR
Vydávanie osvedčení o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia alebo o vydanie osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia s kombinovanou výrobou elektriny a tepla.
Viac ...
Portl ES MH SR
Vydávanie osvedčení o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o vydanie osvedčenia o súlade pripravovanej výstavby sústavy tepelných zariadení alebo jej časti s Energetickou politikou SR.
Viac ...
Portl ES MH SR
Licencovanie cezhraničnej prepravy určených výrobkov
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o udelenie licencií na obchodovanie s určenými výrobkami a žiadosť o vydanie povolení na transfer výbušnín v rámci EÚ.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie dovozného certifikátu k dovoznej licencii
MH SR poskytuje možnosť podať žiadosť o potvrdenie vyhlásenia o konečnom použití určených výrobkov.
Viac ...
Portl ES MH SR
Vydávanie potvrdení o zapísaní do zoznamu energetických audítorov
MH SR poskytuje energetickému audítorovi možnosť podať žiadosť o vydanie potvrdenia o zapísaní do zoznamu energetických audítorov.
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o kritériách pre vydanie osvedčenia na zabezpečenie súladu s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Kriteria na výstavbu EZ
Viac ...
Portl ES MH SR
Zverejňovanie zoznamu energetických audítorov
Badinský Stanislav
12.12.2018
Hiľovský Jozef
12.12.2018
Chovančeková Nikola
12.12.2018
Viac ...
Portl ES MH SR
Prijímanie hlásení od prevádzkovateľov, ktorí sa zúčastňujú na umiestňovaní určených látok na trh
MH SR umožňuje prevádzkovateľom zúčastňujúcich sa na umiestňovaní určených látok na trh podať hlásenie o uvádzaní určenej látky na trh.
Viac ...
Portl ES MH SR
Zverejňovanie zoznamu vydaných osvedčení o súlade s dlhodobou koncepciou energetickej politiky
Martinská teplárenská, a.s.
Západoslovenská distribučná, a.s.
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o medzinárodných tendroch
SARIO informuje o tendroch organizovaných v zahraničí s možnosťou požiadať o doplňujúce informácie.
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o voľných nehnuteľnostiach a priemyselných parkoch pre investorov
Pozemok
Partizánske Trenčiansky kraj
Pozemok
Topoľčany Nitriansky kraj
Pozemok
Kostolné Kračany Trnavský kraj
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o možnostiach a výhodách investovania v SR
Investičná pomoc na Slovensku
Investičná pomoc FAQ
Why Slovakia publikácia
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o podnikateľských misiách a veľtrhoch
Podnikateľská misia do Budapešti pri príležitosti veľtrhu Mach-Tech Industry Days 2020
20.10.2020 - 20.10.2020
Podnikateľská misia do Švajčiarska
22.10.2020 - 24.10.2020
Podnikateľská misia do Petrohradu pri príležitosti Dní priemyslu a inovácií
09.11.2020 - 13.11.2020
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o podnikateľskom prostredí na Slovensku a regionálnych a vybraných sektorových analýzach
Regionálne analýzy
Centrá zdieľaných a podnikových služieb na Slovensku
Automobilový priemysel
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie mikropôžičky
SBA poskytuje mikropôžičky malým a začínajúcim podnikateľom na udržanie zamestnanosti a podporu tvorby nových pracovných miest.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie nenávratných finančných príspevkov na vzdelávanie MSP
SBA poskytuje nenávratné finančné príspevky na vzdelávanie malým a stredným podnikateľom na zvýšenie vedomostného potenciálu.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poradenstvo pri nadväzovaní spolupráce MSP s partnermi
SBA poskytuje malým a stredným podnikateľom poradenstvo a služby na podporu medzinárodnej spolupráce prostredníctvom siete Enterprise Europe Network.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie poradenstva a vzdelávania pre podnikateľov a záujemcov o podnikanie
SBA poskytuje na podporu podnikateľom a záujemcom o podnikanie informačné a odborné poradenstvo a vzdelávanie na regionálnej úrovni.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie špecializovaného poradenstva pre MSP
Inkubačný program - virtuálne členstvo
Žiadate o dotácie na nájomné? Pomôžeme vám v našich klientskych centrách
"Ako pomôže štát podnikateľom pri platení nájomného?"
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o aktivitách a výstupoch MH SR
Firmám s digitalizáciou môžu pomôcť nové centrá, na ich budovanie získame prostriedky z EÚ
Rezort hospodárstva zbiera ďalšie podnety na zlepšenie podnikateľského prostredia
MH SR podporí výstavbu ďalších elektronabíjačiek, o dotácie môžu žiadať aj podnikatelia
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie poskytovateľov, príjemcov služieb a spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach v elektronickom obchode a pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na diaľku a mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov: najčastejšie otázky spotrebiteľov
Informácie o povinnostiach členských štátov v elektronickom obchode
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie finančných príspevkov na prevádzku inkubátorov a poskytovanie dotácií v pôsobnosti MH SR
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2018
16.04.2018
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu rozvoja priemyselnej výroby a služieb v roku 2019
15.07.2019
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na publikačnú činnosť s banskou tematikou, údržbu a rekonštrukciu banských pamiatok, náučných banských chodníkov a prezentáciu banských tradícií
14.12.2017
Viac ...
Portl ES MH SR
Informovanie o investičných seminároch a podujatiach SARIO
Super odpočet nákladov na výskum a vývoj ako nástroj na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov na zahraničnom trhu
23.09.2020 - 23.09.2020
Podnikanie v Rakúsku – právne podmienky a praktické rady (webinár)
08.09.2020 - 10.09.2020
Slovensko-slovinské podnikateľské fórum
22.07.2020 - 22.07.2020
Viac ...
Portl ES MH SR
Služby vzdelávania pre exportérov
SARIO organizuje pre exportérov špecifické školenia a semináre, na ktorých je možné sa zúčastniť.
Viac ...
Portl ES MH SR
Prihlasovanie voľných nehnuteľností do databázy
SARIO poskytuje vlastníkom nehnuteľností možnosť zaregistrovať svoju nehnuteľnosť do databázy nehnuteľností.
Viac ...
Portl ES MH SR
Poskytovanie informácií pre exportérov
Formy vstupu firiem na medzinárodné trhy
Rozhodovanie o expanzii
Vyhodnotenie perspektívnych exportných komodít
Viac ...

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk