29. 05. 2024

Šurany Industrial Park získal financovanie aj čas na prípravu priemyselného parku

Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR Denisa Saková predložila v stredu 29. mája 2024 na rokovanie vlády SR materiál týkajúci sa predĺženia platnosti predkupného práva významnej investície pre Šurany Industrial Park o jeden rok. Vláda SR zároveň schválila viac ako 50 miliónov eur na výkup pozemkov a prípravu parku pre významných investorov.

Ministerka D. Saková zdôraznila dôležitosť tohto kroku: „Predĺženie platnosti predkupného práva pre priemyselný park Šurany Industrial Park je kľúčové pre zabezpečenie kontinuity a úspešného dokončenia tohto významného investičného projektu, ktorý prispeje k hospodárskemu rozvoju regiónu a vytvorí nové pracovné miesta. Vláda dnes zároveň urobila to, čo predchádzajúce vlády zanedbali a vyčlenila na tento dôležitý projekt aj financie.“

Celková výmera priemyselného parku v Šuranoch prekračuje 370 hektárov. O umiestnene svojej výroby v tomto priemyselnom parku štát rokuje s významným investorom zaoberajúcim sa výrobou elektrobatérií do automobilového priemyslu, vďaka čomu by v tejto lokalite mohlo vzniknúť až 1 500 nových pracovných miest.

Štátna spoločnosť MH Invest podala 8. apríla 2024 na Ministerstvo hospodárstva SR žiadosť o predloženie návrhu na vydanie súhlasu vlády Slovenskej republiky s predĺžením platnosti predkupného práva významnej investície „Šurany Industrial Park“. Podľa zákona o významných investíciách predkupné právo držiteľa osvedčenia k pozemkom, na ktorých sa má realizovať významná investícia zanikne, ak sa do dvoch rokov odo dňa schválenia návrhu vládou SR nevykoná, alebo ak v rovnakej lehote držiteľ osvedčenia nepodá návrh na začatie vyvlastňovacieho konania. Lehotu podľa prvej vety možno predĺžiť o jeden rok, a to s predchádzajúcim súhlasom vlády SR vydaným na návrh príslušného ministerstva. Dvojročná lehota uplynie 8. júna 2024.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk