28. 08. 2023

Ministerstvo hospodárstva SR spúšťa ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR – na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre podnikateľské subjekty

Ďalšia výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR, a to pre podporu elektromobility, je spustená. Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, ktoré je určené ako vykonávateľ pre časť komponentu 3 - Udržateľná doprava v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, otvorilo dnešným dňom (28. august 2023) výzvu na podporu budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov.

„Spustením výzvy pre čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti na budovanie siete nabíjacích staníc pre elektromobily pre firemný sektor napĺňame ďalší zo záväzkov prijatých v Akčnom pláne pre podporu elektromobility, ktorý bol prijatý touto vládou 12. júna 2023. Je to ďalší nástroj, ktorého ambíciou je zatraktívniť bezemisnú dopravu na Slovensku,“ uviedol štátny tajomník ministerstva hospodárstva Peter Švec.

Zámerom spustenej výzvy rezortu hospodárstva je podpora budovania verejne prístupnej nabíjacej infraštruktúry popri cestných infraštruktúrach na Slovensku. Celkový vyčlenený objem prostriedkov na podporu budovania nabíjacích bodov je vo výške 6 084 500 eur bez DPH,  najviac do výšky 50 % celkových oprávnených  výdavkov pre oprávnených žiadateľov, maximálne však do výšky 50 % z uvedených maximálnych jednotkových cien na jeden nabíjací bod. To znamená:

·         na jeden nabíjací bod AC ≥ 11 kW  najviac vo výške 1 500 eur z 3 000 eur bez DPH,

·         na jeden nabíjací bod DC ≥ 50 kW najviac vo výške 14 500 eur z 29 000 eur bez DOG.

Cieľom výzvy je vybudovanie 800 AC verejne prístupných nabíjacích bodov a 360 DC verejne prístupných nabíjacích bodov. Prvé hodnotiace kolo bude uzatvorené 30. septembra 2023.

Oprávnenými žiadateľmi sú fyzické osoby – podnikatelia alebo právnické osoby definované podľa § 2 ods. 2 písm. a) až c) Obchodného zákonníka, ktoré sú zapísané v Obchodnom registri SR alebo podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského  oprávnenia podľa osobitných predpisov. Výzva je otvorená do vyčerpania alokovanej výšky prostriedkov mechanizmu vyčlenených na výzvu alebo rozhodnutím vykonávateľa. 

Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 03I04-26-V02 sú dostupné na webovom sídle ministerstva v časti Plán obnovy, ako aj na stránke informačného systému Plánu obnovy a odolnosti: Výzva pre podporu budovania verejnej prístupnej nabíjacej infraštzruktúry pre právnické osoby.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk