30. 05. 2024

Ministerstvo hospodárstva SR podporí výrobu a uskladnenie vodíka zo zelenej energie - spustená je ďalšia výzva z Plánu obnovy a odolnosti SR

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti SR. V rámci oblasti Zelená ekonomika podporí Ministerstvo hospodárstva SR výstavbu zariadení na výrobu vodíka elektrolýzou využitím obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vrátane  jeho uskladnenia. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených spolu 13,56 mil. eur a žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 4 mil. eur na jeden projekt.

„Ministerstvo hospodárstva SR prichádza s ďalšou výzvou z európskych zdrojov. Našou snahou a cieľom je podpora zvyšovania flexibility elektroenergetických sústav na Slovensku a zároveň vyššia integrácia obnoviteľných zdrojov energie v našej infraštruktúre a priemysle. Čo je podstatné, poskytnutá pomoc bude pre všetky subjekty v rámci celého Slovenska nenávratná a s podporou až do 70 % z celkových oprávnených nákladov,“ uviedla podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva SR, Denisa Saková.

Uvedenú podporu v rámci výzvy môžu získať projekty zamerané na výstavbu nového zariadenia na výrobu vodíka elektrolýzou využitím OZE s inštalovaným výkonom rovným alebo väčším ako 0,05 MW. Jeho súčasťou môže byť taktiež zariadenie na uskladnenie vodíka vyrobeného v tomto zariadení. Na výrobu vodíka bude možné použiť výlučne elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie, pričom sa tieto pravidlá budú uplatňovať bez ohľadu na odvetvie, v ktorom sa takto vyrobený vodík využíva.

Podnikatelia môžu svoje projekty realizovať v rámci celej Slovenskej republiky, získať môžu dotáciu maximálne 70 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. Pomoc sa bude poskytovať nenávratným spôsobom a hlavným kritériom pri posudzovaní žiadostí bude nákladová efektívnosť projektu.

Ďalšími hodnotiacimi kritériami bude aj objem zásobníka na uskladnenie vyrobeného vodíka a pripravenosť projektu. Nemenej dôležitým faktorom je garancia environmentálnej udržateľnosti v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ a splnenie požiadaviek legislatívy Európskej únie a Slovenskej republiky v oblasti ochrany životného prostredia. Žiadosti je možné podávať do 30. 07. 2024.

Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 01I03-26-V08 sú zverejnené na webovom sídle rezortu hospodárstva: Výzva na podporu výroby a uskladnenia vodíka a taktiež na webovom sídle Plánu obnovy a odolnosti SR - Výzvy - Plán obnovy a odolnosti SR.  Viac informácií k výzve je možné získať taktiež na e-mailovej adrese vyzvy@mhsr.sk.

Ministerstvo hospodárstva SR je v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR gestorom podpory obnoviteľných zdrojov energie a energetickej infraštruktúry, podpory v rámci udržateľnej dopravy a podpory v oblasti zlepšenia podnikateľského prostredia.

 

Tlačový odbor MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk