09. 03. 2023

Zladenie materstva a kariéry či rozvoj talentu témou okrúhleho stola

Podmienky zladenia materstva a kariéry, rozvoj talentu a ďalšie odstraňovanie prekážok v podnikaní bolo predmetom okrúhleho stola, ktorý sa konal dňa 8. marca 2023 pri príležitosti návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku pri príležitosti osláv 30. výročia vzniku Slovenskej republiky v priestoroch Bratislavského hradu. 

Okrúhly stôl, organizovaný Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva v Slovenskej republike, viedli za účasti predstaviteľov najvyššieho manažmentu najväčších holandských firiem na Slovensku štátny tajomník Peter Švec a holandská viceministerka pre vonkajšie ekonomické vzťahy, Hanneke Schuiling. Štátny tajomník Švec vyzdvihol pri príležitosti Medzinárodného dňa žien potrebu vytvorenia ústretových podmienok pre zladenie kariéry a rodičovstva a pre čo najskorší návrat žien-matiek do práce.

Účastníci okrúhleho stola na záver stretnutia prijali spoločné komuniké a zaviazali sa k ďalšej spolupráci formou kontinuálneho dialógu na platforme pracovnej skupiny navrhnutej štátnym tajomníkom Petrom Švecom.

 

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

Predstavitelia vrcholového manažmentu holandských nadnárodných spoločností sa stretli na okrúhlom stole organizovanom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Veľvyslanectvom Holandského kráľovstva v Slovenskej republike pri príležitosti návštevy holandského kráľovského páru na Slovensku, aby prediskutovali ďalšiu podporu a rozvoj holandských spoločností na Slovensku. 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky oceňuje prínos holandských spoločností  a investorov k stabilite a rozvoju slovenskej ekonomiky. Pre pokračovanie v nadviazanej spolupráci boli prediskutované tri hlavné témy:

• Zlepšenie miery participácie žien na trhu práce

• Zlepšenie vzdelávania a príprava pracovných síl

• Znižovanie prekážok podnikania a expanzie 

 

Verejno-súkromné partnerstvá na podporu väčšej účasti žien na slovenskom pracovnom trhu

Najnovšia štúdia PwC „Women in Work” zaradila Slovensko na 25. miesto z 33 krajín OECD, pokiaľ ide o účasť žien na pracovnej sile. Štúdia ďalej ukázala, že zvýšenie miery participácie žien na trhu práce na Slovensku na rovnakú úroveň ako vo Švédsku (81 %) by mohlo zvýšiť HDP až o 7,8 %1. Správa uzatvára, že najdôležitejším faktorom, ktorý prispieva k týmto nízkym číslam, je „nedostatočná flexibilita zamestnávateľa“.

Nadnárodné spoločnosti so sídlom v Holandsku – vrátane ING, Heineken, Union, Koppert, Neways, Action, Philips, CTP a NN – Veľvyslanectvo Holandska, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a Kancelária prezidenta Slovenskej republiky sa preto dohodli na ďalšom partnerstve a spolupráci zameranej na zvyšovanie miery participácie žien na Slovensku prostredníctvom rôznych iniciatív. 

Navrhované verejno-súkromné partnerstvo bude prioritne zamerané na podporu matiek a rodín, aby bol umožnený vyvážený návrat do práce a cenovo dostupná a kvalitná starostlivosť o deti. Okrem toho účastníci podporujú návrh aktívne rozvíjať možnosť pracovných zmlúv na čiastočný úväzok (vrátane pracovných zmlúv na nula hodín) v rámci svojich organizácií a umožniť matkám s malými deťmi do 10 rokov odhlásiť sa z práce na zmeny bez negatívnych dôsledkov na ich kariéru alebo zmluvy. Toto nové partnerstvo pomôže zvýšiť mieru participácie žien na pracovnej sile vo všetkých odvetviach a sektoroch a prispeje k celkovo prosperujúcejšej ekonomike Slovenska. 

 

Podpora a rozvoj slovenského talentu

V rámci kampane Slovenskej sporiteľne na rok 2022 banka odhadla, že za posledných 15 rokov odišlo zo Slovenska viac ako 300-tisíc mladých ľudí, z toho len málo s úmyslom vrátiť sa späť. Odchádzajú s nádejou na lepšie vzdelanie, väčšie kariérne príležitosti a širšie obzory. To, čo týchto mladých ľudí ťahá späť do rodnej krajiny najčastejšie, je rodina. So svojimi medzinárodnými skúsenosťami, kariérnymi ambíciami a talentom sú títo vracajúci sa občania SR významným zdrojom použiteľných talentov pre holandské spoločnosti v každom sektore. Zúčastnené zainteresované strany, najmä VAIA (Úrad pre výskum a inovácie na Slovensku), Ministerstvo hospodárstva SR a SARIO (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu), sa dohodli, že budú spolupracovať v partnerstve s holandskými spoločnosťami pôsobiacimi na Slovensku, aby prilákali túto skupinu ľudí späť domov a, čo je možno ešte dôležitejšie, presvedčili ich, aby zostávali.

Aby sa znížil počet mladých ľudí, ktorí odchádzajú zo Slovenska, konzorcium firiem tiež navrhlo iniciovať Slovenský národný program rozvoja stážistov. Prostredníctvom užšej spolupráce s Ministerstvom školstva SR a univerzitami sa v rámci programu každoročne spraví výber talentovaných, ambicióznych mladých ľudí zo Slovenska v poslednom ročníku vysokej školy, ktorí sa zúčastnia špecifických školení, ktorých cieľom je vybaviť ich zručnosťami a schopnosťami, ktoré firmy skutočne potrebujú, vrátane praktických stáží v holandských spoločnostiach. Riaditeľ SARIO, pán Šimončič, ponúkol platformu agentúry, aby uľahčil toto prepojenie a urýchlil vývoj takéhoto programu. Absolventi programu budú mať po ukončení priame relevantné skúsenosti a okamžitý prístup k holandským firmám. 

 

Znižovanie prekážok v podnikaní

Všetky spoločnosti zastúpené na okrúhlom stole sa zhodli na tom, že presvedčiť akcionárov z centrály, aby rozšírili operácie a ďalej investovali na Slovensku, by bolo oveľa jednoduchšie, keby sa právne a regulačné prostredie stalo jednoduchším a predvídateľnejším. Za týmto účelom pán Kiraľvarga, prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), navrhol porovnať holandské a slovenské pracovné právo s cieľom zdieľať najlepšie postupy a ďalej zjednodušiť slovenský zákonník práce. Pôjde o pokračujúci dialóg medzi holandskou podnikateľskou komunitou, RÚZ a Ministerstvom hospodárstva SR.

Dlhodobou prioritou Ministerstva hospodárstva SR je zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Ministerstvo hospodárstva ponúka holandským spoločnostiam, aby predložili odporúčania a návrhy regulačných zmien pre nich významných v oblastiach. Pôjde o trvalý dialóg medzi holandskou podnikateľskou komunitou a ministerstvom hospodárstva.

Všetky zúčastnené strany sa zhodli, že prebiehajúce rozhovory boli kolaboratívne a produktívne, s jasným cieľom pokračovať v plodnom partnerstve medzi holandskou podnikateľskou komunitou a Slovenskou republikou.

1 https://www.pwc.com/sk/en/current-press-releases/women-in-work-index-2020.html

 

COMMUNIQUÉ

CEO Round Table Discussion at the occasion of the Dutch Royal Couple’s visit to Slovakia for the celebration of the 30th anniversary of the founding of the Slovak Republic

A consortium of Netherlands-based multinationals met at a CEO Round Table organized on the occasion of the Dutch Royal Couple’s visit to Slovakia by the Ministry of Economy of the Slovak Republic and the Embassy of the Kingdom of the Netherlands to the Slovak Republic to discuss the further promotion and growth of Dutch-based companies in the country.

The Ministry of Economy of the Slovak Republic recognizes the contribution of the Netherlands-based companies and investors to the stability and development of the Slovak economy.  In order to proceed in the established cooperation three main topics were discussed:

·     Improving the female labor force participation rate

·     Improving education and the Slovak talent pipeline

·     Reducing barriers to business operations and expansion 

 

Public-Private Partnerships to encourage greater female participation in the Slovak workforce

PwC’s most recent Women in Work study ranked Slovakia 25th out of 33 OECD countries in terms of female labor force participation. The study further showed that increasing Slovakia’s female labor force participation rate to be equal to that of Sweden (81%) could increase GDP by as much as 7.8%1. The most important factor contributing to these low figures, the report concludes, is “insufficient employer flexibility.” 

The Dutch-based multinationals – including ING, Heineken, Union, Koppert, Neways, Action, Philips, CTP, and NN - the Embassy of The Netherlands, the Ministry of Economy of the Slovak Republic and the Office of the President of the Slovak Republic therefore agreed to pursue further a partnership and cooperation aimed at increasing the female workforce participation rate in Slovakia through various initiatives.

The proposed public-private partnership will first aim to support new mothers and families to balance returning to work with affordable and high-quality childcare. Furthermore, the participants support the proposal to actively encourage part-time job contracts (including zero-hour work contracts) within their organizations and allow mothers with young children up to age of 10 to opt out of shift work without negative consequences to their careers or contracts. This new partnership will help increase female labor force participation rates across industries and sectors and contribute to a more prosperous economy for Slovakia overall.

 

The Slovak Talent Pipeline

As part of a 2022 campaign by the Slovak bank Slovenská Sporitel’na, the bank estimated that over 300,000 young people have left Slovakia in the last 15 years – few with the intention of returning. They leave with the hope of better education, greater career opportunities and broader horizons. What draws these young people back to their home country most often is family. With their international experience, career ambitions and talent, these returning Slovaks are an incredible source of plug-and-play talent for Dutch companies in every sector. Participating stakeholders, especially VAIA (the Research and Innovation Authority in Slovakia), the Ministry of Economy of the Slovak Republic, and SARIO (the Slovak Investment and Trade Development Agency), agreed that they will work together in partnership with Dutch companies operating within Slovakia to attract this group back home and, perhaps more importantly, convince them to stay in the first place.

To reduce the number of young people leaving Slovakia in the first place, the consortium has also proposed initiating a Slovak National Trainee Development Program. Through greater cooperation with The Slovak Ministry of Education and universities, the program will select yearly a cohort of talented, ambitious Slovak young adults in their last year of university to participate in both specific classroom trainings aimed at arming them with the skills and capabilities firms are truly in need of as well as practical internship rotations at the Dutch-based companies. The director of SARIO, Mr. Šimončič, offered to extend his organization’s platform to facilitate this connection and fast track the development of such a program. Graduates of the program will have direct relevant experience and immediate access to the Dutch firms upon graduation.

 

Business Barrier Reduction

Finally, all companies at the Roundtable agreed that convincing head office stakeholders to expand operations and further invest in Slovakia would be far easier were the legal and regulatory landscape to become simpler and more predictable. To this end, Mr. Kiraľvarga of the National Union of Employers suggested comparing the Dutch and Slovak labor laws to share best practices and simplify the Slovak labor code further. This will be an ongoing dialogue between the Dutch business community, the National Union of Employees and The Ministry.   

The Ministry of Economy’s long-term priority is the improvement of the business environment in Slovakia. The Ministry of Economy invites the Dutch companies to submit suggestions and proposals of regulatory changes in areas of particular relevance or importance to the consortium. This will be an ongoing dialogue between the Dutch business community and the Ministry of Economy. 

All parties agreed that the conversations taking place were collaborative and productive with the clear goal continuing a fruitful partnership between The Netherlands business community and the Slovak Republic.

1 https://www.pwc.com/sk/en/current-press-releases/women-in-work-index-2020.html

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk