24. 06. 2019

Zhodnotiť stav našej legislatívy z pohľadu lepšej regulácie pomôže aj OECD

Ministerstvo hospodárstva SR sa ako gestor agendy lepšej regulácie na Slovensku rozhodlo požiadať OECD o spoluprácu pri zhodnotení stavu regulačnej politiky na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa  uskutočnilo prvé stretnutie k príprave analýzy Regulatory Policy Review in the Slovak Republic, na ktoré boli pozvaní zástupcovia všetkých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Analýza je súčasťou národného projektu Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, financovaného z Operačného programu Efektívna verejná správa.

Výsledkom analýzy budú okrem zhodnotenia stavu regulačnej politiky aj návrhy opatrení na jej zlepšenie. Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa  budú môcť  cez dotazníky vyjadriť k fungovaniu jednotlivých fáz regulačného cyklu v praxi. Osobitný dôraz v nej bude na témy, ktoré sú pre rezort hospodárstva mimoriadne dôležité, a to ex post hodnotenie účelnosti a efektívnosti existujúcich regulácií a regulácie odolné voči zmenám prostredia (tzv. future-proof regulation, podporujúce inovácie).

Generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová na stretnutí upozornila na  dôležitosť spolupráce celej štátnej správy v tejto agende. „Lepšia regulácia je prierezová téma, ktorá sa týka celej štátnej správy. V konečnom dôsledku je lepšia regulácia prospešná pre všetkých z nás, či už sme štátni zamestnanci, podnikatelia alebo občania," zdôraznila.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk