03. 10. 2017

Vykurovanie 4. generácie prináša smart riešenia aj na Slovensko

Zvyšovanie efektivity a znižovanie plytvania zdrojmi energie prináša úplne nové výzvy pre existujúce centrálne systémy zásobovania teplom (CZT). V modernom vykurovaní 4. generácie bude trendom využívanie centrálneho vykurovania a odpadového tepla priamo z domácností. Slovensko má vďaka existujúcej starostlivo vybudovanej infraštruktúre potenciál byť jedným z európskych lídrov v novej ére Smart City, v rámci ktorej budú centrálne systémy zásobovania zohrávať ešte významnejšiu úlohu. Štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky Vojtech Ferencz privítal na konferencii Slovenského zväzu výrobcov tepla aj spíkrov zo zahraničia, ktorí predstavili príklady úspešného zavedenia systému moderného vykurovania.

3. ročník medzinárodnej konferencie o najnovších trendoch moderného vykurovania 4. generácie s podtitulom „Od energetického praveku po Smart City“ sa konal pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

„Oceňujem možnosť stretnúť sa s odborníkmi v sektore tepelnej energetiky, nakoľko jeho rozvoj si vyžaduje nielen systémový prístup, ale aj kvalitnú spoluprácu zainteresovaných subjektov. Jedná sa o nezastupiteľný sektor z hľadiska rozvoja hospodárstva a spoločnosti. Existujúce podporné programy v oblasti inovácií a modernizácií teplárenských energetických zdrojov a tepelných sietí v rámci CZT umožňujú dosiahnuť zvýšenie kvality, bezpečnej a spoľahlivej dodávky tepla, čo je v súlade s environmentálnymi požiadavkami Európskej únie zameranými na využívanie vysokoúčinných efektívnych energetických zdrojov,“ povedal na úvod štátny tajomník Vojtech Ferencz.

Podujatie poskytlo priestor pre diskusiu zástupcov Európskej komisie, štátnej správy, Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, AZZZ,  miest a obcí, akademickej obce a predstaviteľov teplárenských spoločností a teplárenských združení z Čiech a Maďarska. Medzi rečníkmi vystúpili aj zahraniční experti z Dánska, Číny a Belgicka, ktorý predstavili praktické príklady úspešného fungovania systémov CZT v súlade s konceptom Smart Cities.

„Zatiaľ čo posun medzi 1. a 2. generáciou znamenal zavedenie efektívnej kombinovanej výroby elektriny a tepla vo veľkých spaľovniach, v 3. generácii, to znamená dnes, pribúda využitie technológií skladovania tepla a začínajú sa efektívne využívať obnoviteľné zdroje. Budúcnosťou výroby energie, 4. generáciou moderného vykurovania, je maximalizácia využívania obnoviteľných zdrojov energie a využívanie „odpadového“ tepla priamo z domácností a z komerčnej sféry,“ zhrnul vývoj v oblasti komunálneho zásobovania teplom profesor a vedúci Výskumného centra CZT 4. generácie v Dánsku, Henrik Lund.

„Existujúce centrálne systémy zásobovania energiou budú vďaka vybudovanej infraštruktúre riadiť procesy výroby a dodávky tepla či chladu. Len prostredníctvom tejto vybudovanej energetickej infraštruktúry je možné tieto ambície dosiahnuť,“ zdôraznil Paul Voss, výkonný riaditeľ Euroheat & Power, jednej z najvýznamnejších medzinárodných organizácií v oblasti komunálnej energetiky so sídlom v Belgicku.

Systémy CZT spolu s využívaním odpadového tepla u konečného spotrebiteľa maximalizujú efektívnosť využitia energie a znížia plytvanie energetickými zdrojmi. Podľa záverov konferencie sú práve tieto koncepty centrálneho zásobovania teplom a chladom s využívaním rôznych foriem energie, ktoré v meste vznikajú, vrátane odpadového tepla, sa objavujú v najnovších návrhoch európskych energetických politík, ktorými by sa malo Slovensko inšpirovať.

 

SZVT, Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk