25. 08. 2017

V projekte Zelená domácnostiam už SIEA preplatila vyše 8 200 poukážok

Z pilotného národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) „Zelená domácnostiam“ doteraz preplatili viac ako 18 miliónov eur na vyše 8 200 zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov eur budú k dispozícii v roku 2018. Celkovo je na pilotný projekt vyčlenených 45 miliónov eur.

„Každý mesiac vďaka projektu Zelená domácnostiam pribúda približne 800 ukončených inštalácií. Vďaka tohtoročným zmenám, ktoré viedli k vyhlasovaniu častejších kôl s menšími alokáciami, je možné mesačne preplatiť poukážky vo výške 1,5 milióna eur. Poukážky sú preplácané po kontrole kompletnej dokumentácie a v niektorých prípadoch až po kontrole inštalácie priamo v domácnosti. Žiadosti vybavujeme priebežne aj vďaka intenzívnej spolupráci so zhotoviteľmi,“ konštatovala generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Svetlana Gavorová.

Aktuálne SIEA eviduje 280 zhotoviteľov, ktorí inštalovali zariadenia pre viac ako päť poukážok. Z celkového počtu 920 zaregistrovaných sa do projektu doposiaľ nezapojila tretina. „Zhotoviteľom, ktorí kontinuálne ponúkajú svoje služby domácnostiam, je už dnes jasné, že nestačí iba rýchlo predať a nainštalovať zariadenie, ale nutné je poskytnúť domácnostiam najmä technické poradenstvo, overiť, či spĺňajú podmienky a zabezpečiť nevyhnutnú administratívu. Novým záujemcom o poukážky preto stále pripomíname, aby bez dohody so zhotoviteľom o poukážky ani nežiadali,“ upozornil vedúci oddelenia komunikácie Stanislav Jurikovič.

Od spustenia projektu bolo celkovo vydaných 14 130 poukážok za viac ako 31 miliónov eur. Približne štvrtinu z nich domácnosti z rôznych dôvodov nevyužili a o podporu mnohé žiadali znovu. V prvých kolách to bola podstatne väčšia časť, pretože o poukážky žiadali aj tí, ktorí nemali vážny záujem, alebo sa neporadili vopred so zhotoviteľom a nakoniec chceli iné zariadenie, alebo inštaláciu nestihli zrealizovať v lehote platnosti poukážky. V posledných kolách už počet nevyužitých poukážok klesol. Naďalej sú medzi hlavnými dôvodmi chyby pri uvádzaní čísla listu vlastníctva domu, ktoré je hlavným identifikačným údajom miesta inštalácie. Často sa tiež stáva, že domácnosť zistí až po získaní poukážky, väčšinou po dôslednej obhliadke zhotoviteľom priamo na mieste, že by jej vyhovovalo iné zariadenie.

Z celkového množstva preplatených poukážok sa 41 % týka slnečných kolektorov, 24 % tepelných čerpadiel, 24 % fotovoltických panelov a 11 % kotlov na biomasu. Hlavný cieľ projektu je, aby sa vďaka podporeným inštaláciám na Slovensku čo najviac zvýšil počet zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie a ich inštalovaný výkon a zároveň sa tak znížili emisie CO2. Vďaka doteraz nainštalovaným zariadeniam, ku ktorým už boli preplatené poukážky, klesli emisie oxidu uhličitého o 17 081 ton.

Zelená domácnostiam má pre tento rok zverejnený harmonogram kôl v hodnote 15 miliónov eur. Najbližšie 15. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu tepla bude otvorené 19. septembra 2017 o 15. hodine. Vydané budú poukážky v hodnote 2 milióny eur. V októbri SIEA vyhlási ešte dve kolá, samostatne na tepelné a samostatne na elektrické zariadenia. 

Zostávajúce prostriedky z pilotného projektu v hodnote viac ako 12 miliónov eur budú k dispozícii v roku 2018. Celkovo je na pilotný projekt vyčlenených 45 miliónov eur.

Národný projekt Zelená domácnostiam je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Finančný príspevok na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach je poskytovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR.

 

SIEA, OK MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk