28. 05. 2019

V. Ferencz: Je nevyhnutné hľadať riešenia na zvýšenie energetickej bezpečnosti

V čase dynamicky sa meniacich globálnych energetických trhov je nevyhnutné hľadať riešenia na zvýšenie energetickej bezpečnosti, ako aj konkurencieschopnosti a rastu životnej úrovne jednotlivých regiónov sveta. Zdôraznil to v úvodnom príhovore na 2. prípravnom stretnutí 27. ekonomického a environmentálneho fóra OBSE (Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe)  štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR Vojtech Ferencz. Rokovanie sa uskutočnilo v Bratislave a zúčastnili sa ho experti a zástupcovia členských štátov OBSE a partnerských krajín.

Energetická bezpečnosť predstavuje podľa V. Ferencza kľúčový pilier všetkých základných strategických politík v oblasti energetiky. „Som presvedčený, že aj napriek rozmanitosti krajín združovaných v OBSE, či už z pohľadu výroby, tranzitu alebo spotreby, je táto téma v kontexte prosperity ekonomického rozvoja štátov mimoriadne dôležitá," podčiarkol štátny tajomník. Ako ďalej uviedol, Slovensko ako krajina závislá od dodávok energetických komodít z tretích krajín vždy považovala a považuje aspekt energetickej bezpečnosti za kľúčový prvok našej energetickej politiky. „V medzinárodných negociáciách v rámci tejto politiky zdôrazňujeme potrebu dodržiavať princípy suverenity, subsidiarity, proporcionality a v núdzových situáciách je nevyhnutné zohľadniť aspekt solidarity," vysvetlil štátny tajomník. Plynová kríza v roku 2009 spôsobená prerušením dodávok cez územie Ukrajiny z Ruskej federácie poukázala na silné, ale aj slabé prvky energetického systému. „Odvtedy sa prijali rôzne zásadné opatrenia pre čas krízy, ale aj preventívne kroky na zamedzenie núdzovým stavom, respektíve na minimalizáciu negatívnych dopadov. Boli prijaté nové legislatívne opatrenia a zintenzívnil sa proces diverzifikácie zdrojov a trás," priblížil V. Ferencz.

V súčasnosti podľa V. Ferencza je väčšina krajín v EÚ, vrátane Slovenska, oveľa lepšie pripravená na mimoriadne situácie v energetike. Nové energetické infraštruktúrne projekty v regiónoch Európy prispievajú nielen k integrácii energetických systémov a k vytvoreniu zdravého konkurenčného energetického prostredia, ale sú kľúčové aj pri procesoch diverzifikácie a zaisťovaní energetickej bezpečnosti. Štátny tajomník vyzdvihol význam zakladania rôznych regionálnych komunikačných platforiem iniciovaných v užších alebo širších medzinárodných kontextoch. Príkladom sú podľa jeho slov platformy CESEC, Iniciatíva troch morí, Východné partnerstvo, Vyšehradské zoskupenie a ďalšie. Témy, ktoré vlády riešia v rámci týchto partnerstiev, sú väčšinou "šité na mieru" a zohľadňujú špecifiká daných oblastí.

Okrem agendy energetickej bezpečnosti v súčasnosti vystupuje do popredia téma klimatických zmien a prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo. „Hľadanie optimálnych riešení je o to náročnejšie, pretože tieto dve témy je potrebné riešiť vo vzájomnej synergii. Dnes potrebujeme hovoriť nielen o bezpečnej, ale aj čistej energii," zdôraznil štátny tajomník. Upozornil, že medzinárodný záväzok schválený v rámci Parížskeho dohovoru udržať zvyšovanie globálnej priemernej teploty pod dva stupne Celzia v porovnaní s predindustriálnymi úrovňami je obrovskou výzvou v nadchádzajúcom období. Tieto výzvy sú spojené s hľadaním riešení pre zavádzanie nízkouhlíkových technológií a nových zdrojov energetického mixu, s integráciou variabilných zdrojov do energetických sústav pri zachovaní stability sústav a bezpečnosti dodávok, s opatreniami energetickej úspor a trvalo udržateľným rozvojom. Doplnil, že moderná energetika sa preto nezaobíde bez investovania do rozvoja vedy, výskumu a inovácií. Inovácie, inteligentné technológie, optimalizácia a automatizácia predstavujú šancu pre zefektívnenie výroby, skvalitnenie služieb, a to nielen v sektore energetiky, ale aj v priemysle, doprave a ďalších segmentoch národného hospodárstva.

 

TASR, Odbor komunikácie MH SR

Zdroj foto: OSCE

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk