28. 04. 2021

Schválené investičné zámery regionálnej pomoci môžu získať podporu aj z eurofondov

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo výzvu v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra zameranú na synergickú podporu podnikom, ktorým bola poskytnutá regionálna investičná pomoc zo štátneho rozpočtu na ich investičné zámery. Na výzvu sú vyčlenené prostriedky z Európskej únie v celkovej výške 30 miliónov eur. Podporené budú investície do podnikov v oblasti priemyselnej výroby, vývoja a inovácií technicky vyspelých výrobkov, technológií alebo výrobných procesov s cieľom ich použitia vo výrobe alebo zvýšenia pridanej hodnoty. Nenávratný finančný príspevok z výzvy budú môcť podniky použiť ako ďalší zdroj financovania investičných zámerov na obstaranie strojov, prístrojov, zariadení a dlhodobého nehmotného majetku, ako sú priemyselné práva, licencie, know-how a pod.

Rezort hospodárstva aj takto reaguje na situáciu spôsobenú pandémiou. „Chceme prispieť k naštartovaniu ekonomiky a zároveň podporiť investičnú pomoc, ktorá je v súlade so zákonom často vo forme daňovej úľavy, čo ale aktuálne nemusí byť dostatočnou motiváciou pre investovanie,“ vysvetlil štátny tajomník MH SR Karol Galek. Zároveň dodal, že nedostatočná pomoc investorom v tomto období môže znamenať aj ich odklon do iných krajín, resp. nevyužitie príležitosti. V súčasnom období sa na „trhu investícií“ otvárajú významné príležitosti pre získanie nových rozvojových a greenfieldových investícií. „Je dôležité, aby Slovensko prijímalo kroky, ktoré takéto investície prilákajú,“ zdôraznil ďalej K. Galek. Podpora podnikov, ktoré investujú v oblasti priemyselnej výroby, vývoja a inovácií, tak bude môcť byť kombináciou investičnej pomoci poskytnutej zo štátneho rozpočtu SR v „negrantovej“ forme podľa zákona o regionálnej investičnej pomoci a investičnej pomoci z operačného programu Integrovaná infraštruktúra v rámci tejto výzvy v „grantovej forme“ prostredníctvom nenávratného finančného príspevku.

Výzva OPII-MH/DP/2021/9.5-31 je určená žiadateľom, ktorí plánujú realizovať projekty na celom území SR okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Uzávierka prvého kola je naplánovaná na 30. júna 2021. Uzávierky ďalších kôl budú nasledovať v trojmesačných intervaloch. Výzva je vyhlásená ako otvorená, k jej uzavretiu dôjde po vyčerpaní prostriedkov alebo na základe rozhodnutia poskytovateľa. V snahe znížiť administratívnu záťaž žiadateľov došlo k zníženiu počtu podmienok poskytnutia príspevku a zjednodušené je aj vypĺňanie formulára žiadosti. Žiadosti, vrátane jednotlivých príloh, je možné podať plne elektronicky. Výzva svojím zameraním prispieva k plneniu špecifického cieľa operačného programu Integrovaná infraštruktúra v oblasti rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách. Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu www.opvai.sk v časti Výzvy Ministerstva hospodárstva SR a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania. Viac informácií o OPII na www.opii.gov.sk.

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk