07. 12. 2018

Regulácie by nemali byť vnímané ako nutné zlo, spoločne treba hľadať lepšie riešenia

Znižovanie byrokracie pre podnikateľov a riešenie administratívnej záťaže patria k prioritám ministerstva hospodárstva.  Jednou z aktivít, ktorá má napomôcť týmto cieľom, je aj národný projekt Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR, ktorý je zameraný na reformu agendy lepšej regulácie. Aktivity projektu prezentoval rezort hospodárstva odbornej a podnikateľskej verejnosti  na výročnej konferencii organizovanej Slovak Business Agency.  

MH SR chce okrem uplatňovania agendy lepšej regulácie v praxi zvyšovať aj povedomie o nej. Ak bude mať verejnosť a tvorcovia regulácií dostatok informácií, tak by sa celé prostredie malo stransparentniť. Cieľom je tiež, aby  ľudia nebrali reguláciu ako nutné zlo a doslova bojovali proti nej, ale naopak, spolupodieľali sa na jej tvorbe a hľadali také riešenia, ktoré budú prijateľné pre čo najširší okruh zainteresovaných subjektov. Agenda lepšej regulácie je kľúčovým predpokladom pre hospodársky rast, konkurencieschopnosť podnikov a ich potenciál vytvárať nové pracovné miesta. 

Jedným z konkrétnym opatrení na znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov, ktoré rezort presadzuje, sú antibyrokratické balíčky. Prvý súbor 35 opatrení bol schválený v júni minulého roka, predpokladaná ročná úspora po zavedení všetkých opatrení do praxe je 37 mil. eur. Z tohto balíčka je už zrealizovaných 17 opatrení.  Či sa podľa schváleného časového harmonogramu zavádzajú do praxe aj ďalšie, preverí MH SR u príslušných rezortov začiatkom budúceho roka. Druhý balík opatrení bol schválený v máji tohto roka, predpokladá úsporu pre podnikateľov viac ako 7 miliónov eur ročne. Tretí súbor opatrení s 36 návrhmi zameranými predovšetkým na zjednodušenie procesu otvárania prevádzok a sprehľadnenie ich kontroly je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Tieto opatrenia mali by znamenať pre podnikateľov ročnú úsporu vyše 75 miliónov ročne.  

Ďalšou z aktivít, ktorými sa MH SR snaží o odbúranie nadmernej administratívnej záťaž,  je odstraňovanie goldplatingu, teda neúmerne zaťažujúcich transpozícií, pri ktorých ideme na Slovensku nad rámec minima vyžadovaného legislatívou EÚ. Ide o tému, ktorá doteraz v prostredí SR nebola riešená a úzko súvisí s procesom prípravy a tvorby smerníc a nariadení na úrovni EÚ, ako aj s celou transpozíciou Bruselom prijímanej legislatívy. Tento rok bol tiež schválený strategický dokument RIA 2020 – Stratégia lepšej regulácie, ktorý by mal zaviesť novú kultúru do procesu regulácií.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk