08. 11. 2018

Prvá podpora pre smart city riešenia priamo zo štátneho rozpočtu

Ministerstvo hospodárstva SR podporilo sumou takmer 500 000 eur spolu 10 smart city projektov, ktoré by mali pomôcť zlepšiť život v mestách. Na základe výzvy dotáciu získali malé a stredné podniky na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti a zavedenie jej výsledkov do praxe. Firmy pri projekte musia spolupracovať s mestom. Podporené projekty by mali pomôcť v Bratislave, Banskej Bystrici, Hlohovci, Trenčíne, Banskej Štiavnici, Trnave, Poprade, Dolnom Kubíne, Nitre a Senci. Okrem iného ponúkajú riešenia pre inteligentné osvetlenie, parkovanie, monitoring ovzdušia, spotrebu energie či zber a spracovanie dát pri demografickom správaní sa obyvateľstva. Tieto projekty musia byť realizované do konca marca 2020. 

Generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Miriam Letašiová zdôraznila, že „ide o prvý podporný mechanizmus pre smart city riešenia priamo zo štátneho rozpočtu." Na základe prihlásených projektov môžeme podľa nej skonštatovať, že firmy prinášajú zmysluplné riešenia, ktoré môžu pomôcť mestám a predovšetkým obyvateľom zlepšiť kvalitu života. Z predložených žiadostí bolo cítiť pozitívny posun v prístupe miest k spolupráci s podnikmi a v mnohých prípadoch tento posun smeruje k efektívnejšiemu riadeniu a rozhodovaniu samospráv. Ministerstvo hospodárstva SR plánuje vyhodnotiť úspešnosť a efektívnosť projektov podporených v rámci pilotnej výzvy. „To nám do budúcna umožní prispôsobiť podmienky poskytovania dotácií na obdobný typ projektov tak, aby bol pre žiadateľov z radov malých a stredných podnikov, ale aj miest čo najprospešnejší," zdôraznila. Generálna riaditeľka Sekcie podnikateľského prostredia zároveň uviedla, že na to, aby bolo možné smart city agendu naplno zaviesť do všetkých slovenských miest a obcí, je potrebné vytvoriť vhodné prostredie a podmienky. Tie rezort plánuje pripraviť v spolupráci s relevantnými partnermi a predložiť v Akčnom pláne pre inteligentné mestá.

Smart City je novým prístupom v rozvoji miest a mestských regiónov, ich spravovaní a plánovaní, ktorý využíva inovácie. Na začiatku roka 2014 takúto stratégiu malo 240 európskych miest nad 100 000 obyvateľov a tento rast pokračuje. V roku 2017 už aplikujú komplexné riešenia vlastné pre koncept smart city takmer všetky západoeurópske mestá. Z prostredia slovenských samospráv možno za posledný rok pozorovať stúpajúci záujem o inteligentné riešenia pre mestá, v niektorých už fungujú prvé konkrétne projekty. Rezort hospodárstva venuje tejto téme pozornosť, ešte začiatkom roka ministerstvo vydalo vôbec prvú brožúru svojho druhu na Slovensku k tejto problematike. Brožúra Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách ponúka základné informácie o smart city problematike.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk