15. 10. 2021

Pri Trstenej sa začína sanovať vyše 100-ročná environmentálna záťaž

Jedna z najstarších environmentálnych záťaží z priemyselnej výroby na Slovensku, bývalý sklad pohonných hmôt Hámričky pri Trstenej, by mala byť odstránená do konca roka 2023. Náklady na likvidáciu budú vyše 6 430 000 eur, 85 percent bude uhradených z Operačného programu Kvalita životného prostredia, zvyšná suma bude vyplatená zo štátneho rozpočtu. „Rezort hospodárstva je pripravený sanovať environmentálne zaťažené priemyselné lokality a prispieť tak k ochrane zdravia obyvateľov a životného prostredia,“ zdôraznil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Dodal, že „rozhodnutím vlády bolo MH SR určené ako rezort zodpovedný za odstránenie tejto záťaže, ako aj záťaží v lokalitách Pohronský Ruskov - mazutové hospodárstvo bývalého cukrovaru a Bardejov – areál podniku JAS , kde momentálne prebieha aktualizácia analýzy rizika a prípravné fázy sanácie znečisteného územia.“  

V lokalite Hámričky pri Trstenej bola rafinéria petrolejov. Fungovala od roku 1906, hlavnú výrobnú činnosť skončila v roku 1927, pričom príležitostne sa využívala ešte do roku 1944. Od roku 1945  do 90. rokov minulého storočia areál slúžil ako sklad pohonných hmôt a ako obchodný terminál štátneho podniku Benzinol. Podzemné nádrže a rozvody rafinérie neboli nikdy zlikvidované. Únik znečisťujúcich látok súvisel s povodňami na tomto území a bol zapríčinený aj zámerne povstalcami počas SNP. V snahe zabrániť zneužitiu ropných látok nepriateľom, povstalci radšej volili ich vypustenie do rieky Oravice. Podľa analýzy rizika uvedenej lokality z roku 2015 je táto oblasť evidovaná ako záťaž s preukázaným environmentálnym a zdravotným rizikom.  

Po ukončení obchodnej činnosti Benzinolu zmenila lokalita vlastníka. Súčasný majiteľ pokračuje v prevádzke areálu, časť využíva pre potreby špedičnej firmy a časť ako skladové priestory. Sanácia lokality sa uskutoční počas plnej prevádzky a po dohode s majiteľom areálu v dvoch fázach. Sanačné práce bude robiť na základe verejného obstarávania skupina dodávateľov tvorená spoločnosťami MM REVITAL a.s. a HES-COMGEO, a.s., zhotoviteľom odborného geologického dohľadu je HGM-Žilina, s.r.o.   

Najviac kontaminovaná zemina bude vyťažená a odvezená na biodegradačnú plochu, kde bude ropné znečistenie odstránené biologickým rozkladom mikroorganizmami. Zostávajúci objem kontaminovanej zeminy bude sanovaný na lokalite metódou premývania zeminy vodou s prísadou detergentu, prípadne inou účinnou látkou. Znečistená podzemná voda bude odčerpávaná a vyčistená, prípadné ropné látky na hladine podzemnej vody budú zachytávané kalovým čerpadlom. Po ukončení celej sanácie bude prebiehať ešte posanačný monitoring.   

 

Tlačový  odbor MH SR

 

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk