03. 09. 2021

OECD pripravuje ekonomický prehľad o Slovensku

 

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) po dvoch rokoch pripravuje ďalší z pravidelných ekonomických prehľadov o Slovensku  - Ekonomický prehľad o SR 2021. O predbežnom návrhu prišli na Slovensko diskutovať zástupcovia expertného tímu OECD. Na stretnutí na pôde Ministerstva hospodárstva SR štátny tajomník Ján Oravec vyzdvihol doterajšiu analytickú činnosť OECD a upriamil pozornosť na presah navrhovaných odporúčaní na priority rezortu hospodárstva v oblasti zvyšovania produktivity a zlepšovania podnikateľského prostredia. V stručnosti predstavil aktuálny 2. balíček opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia ako aj nový princíp uplatňovaný pri znižovaní regulačnej záťaže, tzv. „1 in - 1 out“.

Pri diskusii o možnostiach zvyšovania produktivity a inovačnej výkonnosti J. Oravec zdôraznil potrebu zavádzania aj iných ako len grantových podporných nástrojov. Ako príklad uviedol Plán obnovy a odolnosti SR, v ktorom MH SR v časti na podporu inovácií okrem grantovej podpory a nepriamej vouchrovej podpory navrhuje aj systém tzv. finančných nástrojov vo forme kapitálových vstupov a mikroúverov, ktoré by bolo možné kombinovať s inými formami pomoci. Na záver stretnutia štátny tajomník J. Oravec ponúkol možnosť užšej väzby a spolupráce pri ďalšom rozpracovaní uvedených oblastí a pri hľadaní inšpirácií pri ďalšom znižovaní administratívnej záťaže.  

Ekonomický prehľad o SR by mal byť oficiálne prezentovaný na konci roku 2021 resp. začiatkom roka  2022.

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk