23. 10. 2023

Nová výzva z Plánu obnovy podporí výrobu a uskladnenie elektriny zo zelenej energie!

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo ďalšiu výzvu z Plánu obnovy a odolnosti. V oblasti Zelenej ekonomiky rezort podporí projekty na výstavbu nových zariadení na výrobu elektriny z OZE aj na výstavbu nových zariadení na uskladňovanie elektriny - batériových systémov. Z prostriedkov Európskej únie je na výzvu vyčlenených 63,74 mil. eur, žiadatelia môžu získať príspevok maximálne 2,5 až 5 mil. eur, v závislosti od typu projektu. 

Cieľom výzvy je zvýšiť podiel elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie (OZE) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR v súlade s požiadavkami Integrovaného národného energetického a klimatického plánu. Rezort hospodárstva má ambíciu spolu s predchádzajúcou výzvou na budovanie OZE zabezpečiť do roku 2026 aspoň 120 MW nového inštalovaného výkonu zariadení na výrobu elektriny z OZE, ktorý bude pripojený do elektrizačnej sústavy. 

Nenávratná finančná pomoc vo výške 63,74 mil. eur je rozdelená na dve časti. Prostriedky vo výške 11,74 mil. eur sa použijú na projekty typu A zamerané výlučne na výstavbu nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE, ktoré využíva slnečnú, veternú či geotermálnu energiu, energiu z biomasy, z bioplynu, skládkového plynu alebo plynu z čistiarní odpadových vôd. Druhá časť prostriedkov vo výške 52 mil. eur je určená pre projekty typu B, ktoré sú okrem výstavby nového zariadenia na výrobu elektriny z OZE zamerané aj na výstavbu nového zariadenia na uskladovanie elektriny - batériového systému.

Podnikatelia môžu svoje projekty realizovať v rámci celej SR, pričom získajú dotáciu vo výške 45 % z celkových oprávnených výdavkov projektu. 

Žiadosti je možné podávať do 15. januára 2024. Pri ich posudzovaní budú hlavnými kritériami nákladová efektívnosť projektu a využitie územia, v prípade projektov typu B aj pomer výkonu batériového systému a výkonu nového zariadenia na výrobu elektriny. Nemenej dôležitým faktorom je garancia environmentálnej udržateľnosti v súlade so zásadou „výrazne nenarušiť“ a splnenie požiadaviek legislatívy EÚ a SR v oblasti ochrany životného prostredia.

Všetky potrebné informácie k výzve s kódom 01I01-26-V06 sú dostupné na webovom sídle rezortu hospodárstva www.mhsr.sk, v časti Podpora podnikateľov/ Plán obnovy/ Vyhlásené výzvy a harmonogramy výziev. Výzva je zároveň zverejnená na portáli  informačného a monitorovacieho systému Plánu obnovy a odolnosti SR – ISPO. Pre bližšie informácie k výzve je k dispozícii e-mailová adresa vyzvy@mhsr.sk.

 

Plán obnovy a odolnosti SR predstavuje ucelený balík reforiem a investícií z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Ministerstvo hospodárstva SR je gestorom podpory obnoviteľných zdrojov energie (OZE) a energetickej infraštruktúry, podpory v rámci udržateľnej dopravy a podpory v oblasti zlepšenia podnikateľského prostredia.

 

 

Tlačový odbor MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk