14. 05. 2018

Ministerstvo hospodárstva pripravilo reformu podpory obnoviteľných zdrojov energie

Ministerstvo hospodárstva SR pripravilo novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojoch energie, ktorá reaguje na európske trendy, dáva vyšší dôraz na trhové princípy a významne zmodernizuje systém podpory výroby energie z obnoviteľných zdrojov energie. Zavádza podporu elektriny z OZE prostredníctvom aukcií, princíp jednotného výkupcu, ako aj nový prvok – lokálny zdroj. Rezort súčasne navrhol úľavy pre podnikateľov, ktorých veľkú časť nákladov tvoria náklady na elektrinu. Nové pravidlá by mali začať platiť od januára budúceho roka.

Reforma  systému pre výrobu elektriny z OZE vyplýva aj z Programového vyhlásenia vlády a je  v súlade s filozofiou postupného znižovania podpory týmto zdrojom, pričom prioritou je zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri minimálnom dosahu na koncové ceny energie.

„Výrobcovia elektriny z podporovaných zdrojov budú viac vystavení trhovému pôsobeniu, čo je aj v súlade s plánmi EÚ a Energetickej únie,“ povedal minister hospodárstva Peter Žiga. „Urobili sme inventúru v systéme podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov a teraz ho prostredníctvom novely ideme nanovo nastaviť.“

Ministerstvo analyzovalo systém podpory vo vyspelých európskych krajinách a pri príprave novely diskutovalo s významnými účastníkmi trhu s elektrinou, ktorých sa systém podpory týka, vrátane prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav, SEPS, ÚRSO, ako aj s predstaviteľmi zamestnávateľských združení.

Novela zachová práva existujúcich výrobcov, ale obmedzí podporu pre nové zariadenia. Pre nové väčšie výkony nad 500 kW sa podľa nových pravidiel zavedie aukcia, kde si štát vyberie zariadenie pre výrobu elektriny z OZE, ktoré podporí. Konečná cena bude výsledkom súťaže.

Súčasné nastavenie systému podpory elektriny vyrobenej z OZE ukladá povinnosť pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav vykupovať podporovanú elektrinu, ktorá sa používa na krytie strát v sústave. Nahradiť by to mala  centralizácia prostredníctvom jednotného výkupcu.  Zavedie sa aj jeden zúčtovateľ podpory, ktorým bude spoločnosť OKTE.

Významnou novinkou bude inštitút lokálneho zdroja (do 500 kW), ktorý predstavuje zariadenie na výrobu elektriny určené takmer výhradne na spotrebu v danom odbernom mieste. Ide o zariadenia s výkonom niekoľko desiatok až stoviek kW, a teda sú vhodné pre podnikateľské subjekty. Tento  inštitút získa pozornosť najmä u záujemcov o fotovoltiku. Ide o pokrývanie spotreby výrobou z variabilných obnoviteľných zdrojov energie priamo na odbernom mieste bez významnejšieho vplyvu na elektrizačnú sústavu  a bez ďalších nákladov, ako je platba do TPS.

MH SR sa pre vyššiu konkurencieschopnosť priemyslu, ako o tom hovorí programové vyhlásenie vlády, rozhodlo zaviesť aj úľavu pre energeticky náročné podniky. Tá povedie k zníženiu koncovej ceny elektriny, ale len pre podniky, ktorých významnú časť nákladov tvoria náklady za elektrinu a významne to ovplyvňuje ich cenu v konkurencii na trhu. Podmienkou bude aj spotreba najmenej 1 GWh elektriny v predchádzajúcom roku. Kritériá výberu takýchto podnikov vychádzajú zo špecifikácie prílohy Usmernenia EK o štátnej pomoci v oblasti ochrany životného prostredia a energetiky na roky 2014 – 2020. Princíp úľav pre priemysel je v EÚ štandardným nástrojom.

„Úľavy budú platiť len pre oprávnené odvetvia, ktoré nenavrhuje ani neurčuje ministerstvo a rozhodujúcim nie je ani parameter veľkosti podniku. Podniky získajú významnú pomoc v konkurenčnom boji, po ktorej dlhodobo volali,“ zdôraznil minister.

Návrhom zákona sa ustanovuje základný právny rámec poskytovania kompenzácie, teda zníženie nákladov platby TPS súvisiacich s financovaním podpory výroby elektriny z OZE pre podniky, ktoré spĺňajú podmienky špecifikované zákonom. Kompenzácia bude transparentná a nediskriminačná pre všetkých žiadateľov, ktorí splnia podmienky na poskytnutie kompenzácie v rámci schváleného limitu na príslušné rozpočtové obdobie. Systém bude administrovať Ministerstvo hospodárstva SR a podľa odhadov by malo ísť o približne 200 podnikov.

Kompenzácia a jej výška bola predmetom náročných rokovaní s ministerstvom financií. Zdrojom financií bude štátny rozpočet, podobne ako napríklad v susednej Českej republike.

Novela reaguje na moderné európske trendy a je v súlade s princípmi pripravovanej Energetickej únie. Zmenu legislatívy bude rezort konzultovať aj s Európskou komisiou. Zákon ministerstvo zverejnilo v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Ak ho vláda schváli, Národná rada SR by o ňom mala rokovať na jeseň.

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk