14. 02. 2020

MH SR podporí z eurofondov technologicko-inovačné platformy

Ministerstvo hospodárstva SR vyhlásilo v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra výzvu zameranú na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem. Určená je pre podnikateľov, ktorí predložili projektový zámer v prvom kole výzvy s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01. Na výzvu je z prostriedkov Európskej únie vyčlenených 57 miliónov eur, pričom maximálna výška príspevku je 9 miliónov eur a minimálna výška predstavuje 2 milióny eur. Uzávierka výzvy je stanovená na 15. mája 2020.

Podporu získajú projekty zamerané na zriadenie alebo modernizáciu výskumnej infraštruktúry s cieľom dosiahnuť a prakticky uplatniť inovácie produktu alebo procesu, s možnosťou doplnenia organizačnej inovácie. Realizáciou výskumno-vývojových úloh budú inovácie zavedené do produkčného procesu, čo podnikom prinesie zvýšenie ich inovačnej úrovne. 

Nenávratné finančné prostriedky je možné získať na projekty realizované mikro-, malými, strednými i veľkými podnikmi v rámci celého Slovenska, s výnimkou Bratislavského kraja, pričom rozhodujúce je miesto realizácie projektu, nie sídlo žiadateľa. Podporené budú podniky pôsobiace v hlavnom odvetví, ktorým je charakterizovaná jedna z domén inteligentnej špecializácie zadefinovaných v Implementačnom pláne Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky (RIS3 SK), alebo v niektorom z odvetví reprezentujúcich funkčné väzby existujúce v rámci príslušného hlavného odvetvia, ktorým je charakterizovaná určená doména. Uplatnenie inštitútu partnerstva je povinné, podmienkou je realizovať projekt minimálne s tromi partnermi. 

Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií a zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti, podpory výskumných, vývojových a inovačných kapacít a rozvoja malého a stredného podnikania. Viac informácií o OPII je k dispozícii na adrese www.opii.gov.sk

Výzva svojím zameraním prispieva k plneniu špecifického cieľa Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v oblasti rastu výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách. Všetky potrebné informácie môžu záujemcovia získať na webovom sídle operačného programu www.opvai.sk v časti Výzvy Ministerstva hospodárstva SR a prostredníctvom e-mailovej adresy vyzvy@mhsr.sk.  

 

Odbor komunikácie MH SR

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk