24. 10. 2017

Fórum Ville intelligente – Inteligentné mesto

Francúzska ambasáda na Slovensku spolu, MZVaEZ a Ministerstvo hospodárstva SR zorganizovali slovensko-francúzske biznis fórum na tému Smart City. Jeho cieľom bolo umožniť výmenu názorov o spoločných otázkach vývoja inteligentných a inovatívnych riešení pre našich občanov a udržateľný mestský rozvoj v oboch krajinách. Podujatia sa zúčastnili predstavitelia Slovenska a Francúzska, experti zo samospráv, podnikov, start-upov, klastrov, výskumných či univerzitných centier a urbanisti. 

„Ministerstvo hospodárstva chce byť nápomocné mestám, regiónom a podnikateľom a za týmto účelom pripravilo dokument Podpora inovatívnych riešení v slovenských mestách, ktorý je reakciou na svetové trendy. Ide o prvý materiál svojho druhu v Slovenskej republike a má slúžiť ako východiskový bod pre budúcu podporu inovácií v slovenských mestách a regiónoch“ informovala v panelovej diskusii generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií MH SR Miriam Letašiová. Podľa nej správne nastavenie akejkoľvek podpory slovenských miest v prístupe Smart City zo strany štátu si vyžaduje poznať nielen teoretické aspekty, ktoré sa budú našich miest a ich rozvoja v budúcnosti nevyhnutne dotýkať, ale aj dostatočne pomenovať realitu, ktorej mestá čelia v súčasnosti. Za týmto účelom vznikol dotazníkový prieskum v prostredí slovenských miest a vybraných MSP, ktorý sa orientoval na objasnenie informovanosti, záujmu a pohľadu na problémy s implementáciou Smart City riešení. Na základe odpovedí viceprimátorov 50 slovenských miest a 100 súkromných spoločností, ktoré sa venujú problematike Smart City, MH SR sformulovalo zoznam odporúčaní, ktoré tvoria významnú súčasť dokumentu. Výsledky dotazníka zároveň naznačili dopyt po nástroji umožňujúcom financovanie prvých krokov spolupráce podnikov a miest tzv. „malými peniazmi“, čo neskôr potvrdili stretnutia so zástupcami súkromného sektora. Rezort hospodárstva v tejto súvislosti vypracoval podpornú schému pre pilotné testovanie inovatívnych riešení v praxi priamo na území mesta.

Miriam Letašiová zároveň vyzdvihla príklady realizácie inovatívnych riešení v slovenských mestách. Na Slovensku svoju vlastnú koncepciu Smart City predstavilo mesto Kežmarok, mesto Poprad iniciovalo vznik Slovak Smart City Clustra. Tieto dve mestá zároveň vytvárajú aj tzv. inteligentný región. Mesto Nitra predstavilo návrh realizácie zámeru konceptu Smart City. Podľa našich informácií plánuje viacero slovenských miest vypracovať obdobné zámery v najbližších mesiacoch (napr. Košice, Banská Bystrica, Bratislava alebo Trenčín). Príkladmi úspešnej praxe sa môžu v určitých oblastiach prezentovať mestá: Žiar nad Hronom, Nitra, Poprad, Kežmarok a ďalšie slovenské mestá.

 

Odbor komunikácie MH SR

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk