06. 04. 2018

Centrum pre hospodárske otázky, analytický útvar MH SR, rozširuje svoj tím

V rámci národného projektu Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy rozširuje Centrum pre hospodárske otázky MH SR svoj analytický tím.

Centrum pre hospodárske otázky hľadá odborníka na tvorbu analýz a prognóz, ktorý ovláda štatisticko-matematický softwér. Záujemca o obsadzovanú pozíciu by mal byť schopný v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi ministerstva a ostatnými ústrednými orgánmi vypracovávať analýzy a spolupodieľať sa na tvorbe stratégií a štátnej politiky vo vecnej oblasti na úrovni ministerstva. Okrem iného analytický útvar pracuje na hodnotení navrhovaných politík, opatrení, vrátane regulácie a investícií ako aj ex post hodnotení. Pripravuje analytické podklady pre strategické a koncepčné materiály rezortu a tiež analyzuje ekonomické dopady navrhovaných opatrení. Termín na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania, spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi, je 13. apríla. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/6092

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk