Žiadosť o investičnú pomoc

Žiadosť sa podáva priebežne, nakoľko investičná pomoc nie je viazaná na výzvy. Žiadosť sa podáva v slovenskom jazyku na Ministerstvo hospodárstva SR.

Formulár žiadosti podávaný žiadateľom o investičnú pomoc/prijímateľom investičnej pomoci:

V prípade ponuky investičnej pomoci zo strany Ministerstva hospodárstva SR, žiadateľ môže túto akceptovať prostredníctvom akceptácie ponuky investičnej pomoci.

V súvislosti s predkladaním uvedených formulárov, pri získavaní osobných údajov prevádzkovateľ dotknutej osobe poskytuje informácie v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (pdf, 206kB)

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk