Výzva pre výrobcov na podávanie žiadostí o colné suspenzie a colné kvóty s účinnosťou od 01. 07. 2020

Opäť je tu možnosť pre slovenských výrobcov uplatniť si prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) návrhy na dočasné pozastavenie ciel (t.j. colné suspenzie) alebo otvorenie autonómnych colných kvót na dovoz vstupov do výroby z nečlenských krajín EÚ.

V súčasnosti je možné predkladať žiadosti na otvorenie colných kvót a suspenzií, ktoré po schválení všetkými členmi EÚ a Európskou komisiou (EK) budú platiť od 1. júla 2020. Riadne vyplnené žiadosti o dočasné pozastavenie cla alebo otvorenie colnej kvóty na priemyselné výrobky je potrebné spolu s prílohami zaslať MH SR najneskôr v termíne do 15. augusta 2019, a to elektronicky na e-mailové adresy Rudolf.Merenyi@mhsr.sk a Branislav.Jesensky@mhsr.sk. Žiadosti je potrebné vypracovať v slovenskom jazykuv jednom z nasledujúcich jazykov (anglicky, francúzsky alebo nemecky) vo formáte „MS Word - .doc“ v súlade s oznámením Komisie o pozastavení uplatňovania autonómnych ciel a autonómnych colných kvótach (Úradný vestník EÚ č. 2011/C 363/02). Žiadosť v každom jazyku musí byť rozdelená na dva súbory „MS Word - .doc“. V prvom súbore sa musí nachádzať vyplnená časť I a II, v druhom súbore časť III žiadosti.

Oznámenie Komisie zároveň stanovuje minimálnu hranicu úspory na dovoznom cle na 15 000 €/rok na dovoz tovarov určených pre výrobnú spotrebu (t.j. nie na priamy predaj hotových výrobkov), podmienky podávania žiadostí, ich zasielanie elektronickou formou, ako aj formuláre, ktoré sú uvedené v prílohách oznámenia.

K žiadostiam je potrebné priložiť technickú dokumentáciu (napr. pri chemických výrobkoch ich zloženie, vzorec, CUS alebo CAS označenie a „Material Safety Data Sheet“, technický popis pri elektrotechnických výrobkoch) a fotografie výrobku (ak je to možné), ktorý je predmetom žiadosti. Prílohy je vhodné posielať v niektorom z bežne používaných formátov (napr. pdf).

Pre správnosť zaradenia tovarov v súlade s kombinovanou nomenklatúrou harmonizovaného systému očakávame žiadosti doplnené o záväznú colnú informáciu.

V prípade, ak žiadosť o colnú suspenziu, resp. colnú kvótu za žiadateľa na základe jeho plnej moci podáva konzultačná agentúra, alebo  iný subjekt, v tom prípade tento musí byť uvedený v žiadosti v časti III bode 17 aj s kontaktnými osobami. Bod č. 17 v časti III žiadosti treba rozdeliť na bod 17.1 kde je uvedený žiadateľ o colnú suspenziu a bod 17.2 kde je uvedená v zmysle hore uvedeného konzultačná agentúra, resp. iný subjekt, ktorý žiadosť vypracoval a môže aj zastupovať žiadateľa v konaní na základe plnej moci s Ministerstvom hospodárstva SR. Subjekt uvedený v bode 17.2 v plnej miere zodpovedá za správnosť údajov a náležitostí uvedených v žiadosti.

Žiadosti o dočasné pozastavenie cla alebo otvorenie colnej kvóty musia byť kompletné a v požadovanom termíne. V opačnom prípade nebudú môcť byť zaradené do súhrnnej požiadavky SR a ich prípadné uplatnenie bude možné až od 01. 01. 2021.

Kontakt:

Odbor zahraničnoobchodnej politiky MH SR (Mlynské nivy 44/A, 827 15 Bratislava)

 

Ing. Rudolf Merényi

tel.: 02/4854 2217

e-mail: Rudolf.Merenyi@mhsr.sk

 

Mgr. Branislav Jesenský, M.A.

tel.: 02/4854 2216

e-mail: Branislav.Jesensky@mhsr.sk

 

JUDr. Stanislav Kubinec

riaditeľ odboru

tel.: 02/4854 7010

e-mail: Stanislav.Kubinec@mhsr.sk

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk