Aktuálne platné nariadenia

Aktuálne platnými nariadeniami regulujúcimi colné suspenzie a colné kvóty sú:

  • NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1387/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1344/2011, v znení neskorších predpisov, a
  • NARIADENIE RADY (EÚ) č. 1388/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 7/2010, v znení neskorších predpisov

Najnovšími predpismi, ktorými sa menia nariadenia Rady (EÚ) č. 1387/2013 a č. 1388/2013 sú:

  • NARIADENIE RADY (EÚ) 2021/1052 z 18. júna 2021, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1387/2013, ktorým sa pozastavujú autonómne clá Spoločného colného sadzobníka v prípade určitých poľnohospodárskych a priemyselných výrobkov a
  • NARIADENIE RADY (EÚ) 2021/1051 z 18. júna 2021, ktorým sa mení naridenie (EÚ) č. 1388/2013, ktorým sa otvárajú autonómne colné kvóty Únie na určité poľnohospodárske a priemyselné výrobky a stanovuje ich správa.

Konsolidované znenia (SK a ďalšie jazykové verzie vo formáte HTML):

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk