Kompenzácia podnikateľom 2021

 

Výzva

 na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie podnikateľom

 Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 6a ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 309/2009  Z. z.“) a vyhlášky č. 106/2019 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom (ďalej len „vyhláška ministerstva“) a zákona č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021

 vyhlasuje

 výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie kompenzácie za tarifu za prevádzkovanie systému oprávneným energeticky náročným podnikom, spĺňajúcim kritériá ustanovené zákonom č. 309/2009 Z. z. (ďalej len „výzva“) z kapitoly Ministerstva hospodárstva SR (ďalej len „ministerstvo“) na rozpočtový rok 2021.

  

Dátum vyhlásenia výzvy:                                                                                              23. 03. 2021

 Lehota na predkladanie žiadostí:                                                                               do 30. 06. 2021

 Disponibilný objem zdrojov na rok 2021 na výzvu:                                                  40 000 000 eur.

   

Cieľom kompenzácie je zníženie nákladov elektroenergeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny.

  

V zmysle § 6a ods. 1 písm. a) zákona č. 309/2009 Z. z. a prílohy č. 1 vyhlášky ministerstva možno poskytnúť kompenzáciu oprávnenej právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý spĺňa kritériá stanovené vyššie uvedeným legislatívnym rámcom.

  

Poskytovateľ pomoci

 
Ministerstvo hospodárstva SR
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212 

tel. ústredňa: 02/4854 1111
www.mhsr.sk

 

Podklady pre vypracovanie žiadosti

Výzva pre poskytnutie kompenzácie podnikateľom 2021

Žiadosť o poskytnutie kompenzácie pre elektronické podanie_2021.docx

Žiadosť o poskytnutie kompenzácie pre elektronické podanie_2021.pdf

Štatút komisie

Informačná povinnosť v zmysle GDPR

 

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk