Energetický audit

Podpora na vykonanie energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji - druhé kolo

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou vyhlásilo 14. septembra 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov (MSP) so sídlom v Bratislavskom kraji. Výzva bude 31. októbra 2017 uzatvorená.

Cieľom výzvy je zníženie energetickej náročnosti MSP prostredníctvom podpory vykonania energetických auditov odborne spôsobilými osobami, v rámci ktorých bude na základe reálne nameraných hodnôt spotreby energie navrhnutý súbor optimálnych opatrení s energetickým, ekonomickým a environmentálnym hodnotením.

Príjemcami pomoci sú subjekty zo súkromného sektora – fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a) a b) Obchodného zákonníka so sídlom v Bratislavskom samosprávnom kraji pričom spĺňajú definíciu MSP.
 
Maximálna intenzita pomoci je 85 % celkových oprávnených výdavkov, pričom najvyššia výška dotácie predstavuje 10 000 €, za dodržania podmienok stanovených v Schéme na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji (schéma pomoci de minimis). Žiadosti je možné podať na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru do 31. októbra 2017. Projekt je možné realizovať do 30. júna 2017. V rámci výzvy sú vyčlenené finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 270 180 €.
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 14. semptembra 2017
Dátum uzavretia výzvy: 31. októbra 2017

Poskytovateľ pomoci
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/a
827 15 Bratislava 212
www.mhsr.sk

Vykonávateľ pomoci
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
www.siea.sk
  
Kontakt pre podrobnejšie informácie:
Ing. Matej Kerestúr
Tel.: +421 917 742 689
e-mail: matej.kerestur@siea.gov.sk

Podklady pre vypracovanie žiadosti

Výzva

Žiadosť

Štatút schvaľovacej komisie

Zmluva o poskytnutí dotácie

Prehľad pomoci DM

Hodnotiace kritériá EA MSP BA

 

Výsledky druhého kola podpory na vykonanie energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji

Podľa rozhodnutia MH SR č. 31/2014 zoznam energetických audítorov vedie, pravidelne aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Aktualizovaný zoznam energetických audítorov je dostupný na: https://portal.mhsr.sk/informacne-sluzby/zverejnovanie-zoznamu-energetickych-auditorov/zoznam-energetickych-auditorov/

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji. 

Názov spoločnosti

Identifikácia príjemcu pomoci IČO

suma dotácie
(eur)

vyjadrenie

Odôvodnenie

Výskumný ústav zváračský - PI SR, z.z.p.o.

36 065 722

       10 000,00  

schválená

odstúpili od podpísania zmluvy

MAXIN, spol. s.r.o.

17 329 884

8500,00

schválená

 

KOCKA s.r.o.

36 364 436

7395,00

schválená

 

 

Výsledky prvého kola podpory na vykonanie energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji

Podľa rozhodnutia MH SR č. 31/2014 zoznam energetických audítorov vedie, pravidelne aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).

Aktualizovaný zoznam energetických audítorov je dostupný na: https://portal.mhsr.sk/informacne-sluzby/zverejnovanie-zoznamu-energetickych-auditorov/zoznam-energetickych-auditorov/

Zoznam schválených a neschválených žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji.

Názov spoločnosti

Identifikácia príjemcu pomoci IČO

suma dotácie

vyjadrenie

Odôvodnenie

Carlton Property, s.r.o.

36 860 492

       10 000,00  

schválená

 

Emília Harmathová – DONNA ROSI

11 632 909

2150,50

schválená

 

YMCA building, s.r.o.

47 995 955

8.117,50

schválená

 

ADC MEDIA a.s.

36 564 168

5.482,50

schválená

 

Montostroj a.s.

31411916

8160

schválená

odmietli prijať dotáciu

Madjan s.r.o.

44777361

8372,5

neschválená

doručil nekompletnú dokumentáciu

 

       

Vyhlásenie/uzatvorenie výzvy dňa: 12.12.2016/31.01.2017

Dotácie boli poskytnuté v rámci Schémy na podporu vykonania energetických auditov mikropodnikov, malých podnikov a stredných podnikov so sídlom v Bratislavskom kraji (schéma pomoci de minimis), Schéma DM - 8/2016. Žiadosti boli posúdené dňa 21.2.2017.

Zverejnené podľa § 11 ods. 6 písm. d) zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR, Výzva na predkladanie žiadostí.

 

Kontakt

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Mlynské nivy 44/A
827 15 Bratislava 212
IČO: 00686832

info@economy.gov.sk
00421 2 4854 1111
f www.facebook.com/mhsr.sk